Vanliga brandorsaker i kök

Enligt ett försäkringsbolag är bränder orsaken till alla egendomsförluster över en miljon kronor i restauranger.

Cirka 40 % av alla restaurang- och hotellbränder börjar i köket (hälften av dom börjar vid spisen). Enligt svenska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sker det ungefär 270 restaurang- och hotellbränder varje år i Sverige, varav ett 30-tal är anlagda.

Utöver risken för personskador, ligger kostnaden för skador på egendom, utrustning och material oftast över en halv miljon kronor per restaurant.

Till det kommer kostnader och uteblivna intäkter när restaurangen tvingas hålla stängt. Försäkringar täcker normalt kostnaderna för direkta brandskador, men mer sällan uteblivna intäkter.

Gasolflaskor måste avlägsnas vid brand för att minska spridningsrisken. En annan risk är att en brand som startar i en angränsande lokal riskerar att verkligen ta fart om den lyckas antända fettet i en orenad kanal.

Vanliga brandorsaker i kök

  • För hög temperatur i fritösen
  • Lättantändliga vegetabiliska oljor
  • Gammal, mer lättantändligt, olja i fritösen
  • Fettavlagringar i imkanaler
  • Felriktade sprinklers p.g.a. att utrustning på hjul flyttats runt
  • Igenfettade smältlänkar till sprinklersystem leder till försämrad funktion

Vad behövs för att brand ska uppstå?

Det kan låta självklart, men det är tre villkor som måste vara uppfyllda för att en brand ska kunna uppstå: värme, syre (luft) och bränsle. Ta bort en eller flera faktorer och brand undviks. Alla dessa faktorer finns i varierande grad i ett kök.

Brandsläcksystem

De system som finns på marknaden bygger i först hand på kvävning, dvs ta bort syret. Antingen sprutas en skumbildande lösning över brandhärden och stänger ute syretillförseln, eller ett pulver eller koldioxid som hindrar syret att nå bränslet. En positiv bieffekt är bränslet kan kylas ner.

Förebyggande åtgärd mot brandspridning

När värme och syre finns är det bara en sak till som krävs för hålla branden igång: bränsle. Så länge det finns bränsle kommer branden att leva vidare.

System för fettborttagning syftar bland annat till att minska uppkomsten av ansamlingar av bränsle (fett) i de delar av ventilationssystemet som är utsatta för brandrisk, bland annat imkanalen.

Imkanaler och brandbeständighet

Rostfria kanaler är säkrast ur brandsynpunkt. Anledningen kan delvis förklaras av att de klarar de höga temperaturer som uppstår vid t ex en fettbrand i en imkanal. Läs och se brandtester gjorda av IMKANAL2012. Med en imkanal med inbyggd rening, t ex ozon eller UV, sänks brandklassificeringen till klass 2B vilket medför att man kan använda billigare kanalmaterial som svartplåt eller varmförzinkad plåt.