Luktbehandling

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer

Energieffektiv behandling av luktande föreningar

Föreningar och ämnen som kan bidra till luktproblem såsom flyktiga organiska föreningar (VOCer), H2S och flyktiga fettsyror (VFA), finns bland annat i köksventilation och ett stort antal olika industrier. Även om dessa lukter inte nödvändigtvis behöver innebära en hälsofara så bidrar de med otrevliga förhållanden för omgivande områden som leder till rättfärdigade klagomål mot luktkällan.

VOCer som luktar kan härstamma från nedbrytning av organiska föreningar, antingen genom bakteriell eller termisk verkan. Denna nedbrytning är en vanlig process inom matlagninglivsmedelsindustrinbryggerier och avloppsreningsverk.

H2S härstammar från liknande processer och förhållanden som VOCer, men den principiella skillnaden ligger i att det nedbrutna substratet måste innehålla svavelföreningar för att ge upphov till H2S. Till exempel har organiska föreningar i livsmedelsindustrin och avloppsreningsverk vanligtvis väldigt höga koncentrationer av svavelföreningar, vilket leder till generering av H2S. H2S förekommer vanligtvis också i bryggerier och vid produktion av biogas, till följd av den syrefria reduktionen av svavelföreningar i antingen bioreaktorer eller rötningskammare.

Rotting

Människans luktsinne

För att säkerställa vår överlevnad och anpassa oss till vår miljö har människans näsa utvecklat olika känsligheter för olika föreningar. Som ett exempel på detta har vår näsa en väldigt hög känslighet mot föreningar som bildas vid nedbrytning av organiskt material. Överlevnadsaspekten i detta medför att vi kan känna igen och förhindra att äta mat som har ruttnat, och därmed förebygga sjukdomar. Denna naturliga utveckling gör att det inte är konstigt att vi faktiskt kan känna av lukten av ämnena som visas i tabellen nedan redan vid spårkoncentrationer (ppm). Detta medför också att näsan inte är lika känslig för ämnen som inte naturligt förekommer i vår omgivning, såsom toluen.

LuktämneKaraktärLuktgräns [ppm]
MetylmerkaptanRuttet kålhuvud, vitlök0.002
H2SRuttet ägg0.01
AcetaldehydFruktig0.05
HexylacetatFruktigt & sött, grönt äpple eller banan0.12
FormaldehydFrän, kvävande0.80
ToluenSöt, skarp2.90

Exempel på luktämnen, dess karaktär och luktgräns uttryckt i ppm

Såsom visat i tabellen ovan innebär illaluktande ämnen ett problem vid koncentrationen i storleksordningen av parts-per-million (en miljondel; ppm), och i vissa fall är det ännu lägre. Detta medför att luktutsläpp blir särskilt svårt att behandla då reningssystem måste ha en väldigt hög effektivitet. Dessutom blir problemet ännu mer komplext då lukterna släpps ut utomhus, detta på grund av att luktvärdena påverkas av yttre faktorer såsom luftfuktighet och vindbyar.

Vi erbjuder många olika typer of luftanalyser som siktar på att fastställa luktnivåer. För mer information, kontakta oss idag!

Odor removal chart

Jämförelse av Ozonetechs lösningar för luktreducering.

Ozonetechs lösningar för luktreducering

Ozonetech har utvecklat ett antal lösningar för att hantera luktproblem i många olika applikationer. Lösningarna är skräddarsydda efter fallet och kundens önskemål, där vi därefter väljer och utvecklar den mest effektiva lösningen för att ta bort otrevliga lukter. Varje lösning består antingen av ett enkelt ozonbehandlingssteg eller av ett flerstegssystem. Figuren nedan visar en översikt av prestandan av Ozonetechs lösningar för luktreducering.

H2S chart

Ozonlösning-enkelsteg – RENA Pro

I många fall bidrar ett “enkelt” ozonbehandlingssteg med en god reducering av luktutsläppen såsom visat av “RENA Pro”-kurvan i figuren ovan. Detta eftersom ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel reagerar det snabbt med luktämnena. Molekylerna blir effektivt oxiderade och bryts ned till koldioxid och vatten, som är ofarliga och helt fria från lukter. Mekanismen för denna oxidation kan appliceras på både lukter från organiska föreningar, såsom VOCer, och svavelföreningar, såsom H2S. Detta visas i reaktionsformlerna nedan.

Den enda skillnaden mellan dessa reaktioner är att svaveldioxid (SO2) skapas istället för koldioxid (CO2) då H2S-lukter tas bort. Däremot är slutresultatet detsamma när det gäller luktreducering, då SO2 har en luktgräns som är 1000 gånger högre i koncentration än H2S. Detta medför att lukten som SO2 kan bidra med är negligerbar i dessa koncentrationer.

Läs gärna mer om RENA Pro här eller ladda ned produktbroschyren.

UV

Tvåstegslösning – AOP

Om kravet på luktreduceringen är extra högt kan man enkelt lägga till ett ytterligare steg på RENA Pro-lösningen för att skapa en AOP-lösning (Advancerad oxidationsprocess). Det ytterligare steget kan bestå av en UV-reaktor då UV-ljuset kan generera hydroxylradikaler tillsammans med ozon. Dessa radikaler har en otroligt hög reaktivitet, till och med högre än ozon, som bidrar med att dessa attackerar och reagerar kraftigare med luktämnen. Radikalerna ger dessutom upphov till kedjereaktioner, vilket innebär att en enstaka radikal kan oxidera flera luktämnesmolekyler.

Sådana högst reaktiva miljöer nås vanligtvis i högtemperaturszoner i förbränningsugnar. Å andra sidan medför synergin mellan ozon och UV-ljus att vi kan ”imitera” dessa reaktionsförhållanden vid rumstemperatur, vilket bidrar med en kraftig sänkning av luktreningens driftkostnader.

Läs mer om våra UV-system här.