Borttagning av H2S och lukt på biogasanläggningar

Vi ersätter tradition med innovation inom biogasindustrin – och skapar hållbart affärsvärde

Biogasproduktion består av en serie komplexa och kostsamma steg för att producera metan från avfall. Traditionella biogasanläggningar använder många olika avfall som råvara, som till exempel biomassa. Eftersom råvaran är förnybar producerar biogasanläggningar grön energi, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi. Enligt World Bioenergy Association är biogasproduktion en av de snabbast växande av alla biobränslesektorer.

Flera faser i produktionsprocessen kan dra nytta av den kostnadseffektiva ozonbehandling som vi erbjuder. Vi har identifierat tre huvudsakliga tillämpningar i biogasanläggningar som, om de hanteras korrekt, kan skapa stora värden för verksamheten. :

 • Förbehandling av substrat för att öka mängden producerad biogas
 • H2S-reduktion för metanuppgradering
 • Luktkontroll, för att förhindra luktspridning

Det är intressant att veta att den genomsnittliga ökningen av världens biogasproduktion var 11,2 % 2014, med en total produktion på 58,7 miljarder Nm3. Nästan hälften producerades i Europa där över 17 000 biogasanläggningar är i drift. Tyskland är det ledande landet när det gäller antalet biogasanläggningar med totalt 11 000 installationer, följt av Italien med 1 600 och Frankrike med 800.

Vanliga utmaningar inom biogasindustrin

Det är svavlet som är problemet

I varje steg i biogasproduktionsprocessen är svavelföreningar och joner vanligtvis närvarande. Dessa föreningar är ofta ansvariga för en mängd olika saker som påverkar den totala prestandan. Exempelvis så ökar stora mängder svaveljoner i råmaterialet aktiviteten hos svavelreducerande bakterier (SRB) i rötkammaren, vilket hämmar aktiviteten hos metanproducerande mikroorganismer som arkea. Resultatet är att produktionen av metan minskar, medan produktionen av föreningar med reducerade svavelföreningar, som H2S, gynnas. När höga koncentrationer av H2S frigörs från rötkammaren kan processen orsaka lukt- och korrosionsproblem. Luktproblem i biogasanläggningar är vanligt förekommande, eftersom H2S har en av de lägsta kända lukttrösklarna. Människans näsa är därför mycket känslig även för mycket små koncentrationer av svavelväte.

Förbehandling av råvaran

Före den anaeroba nedbrytningen sker ofta en förbehandling. Syftet är att minska arbetsbelastningen för de hydrolytiska fermentativa bakterierna genom att göra substratet lättare att bryta ner biologiskt. Det innebär bland annat att öka ytan, bryta ner komplexa ämnen och minska kristalliniteten i polymerer som cellulosa etc.

De vanligaste typerna av förbehandling som tillämpas idag sammanfattas i tabellerna nedan.

Förbehandlingar före anaerob nedbrytning

Fysiska förbehandlingar
Mekanisk
Fräsning för att minska partikelstorleken, vilket gör biomassan lättare att bearbeta
Termisk
Uppvärmning (200ºC), för att bryta vätebindningarna (kemiska makrostrukturer), vilket förenklar nedbrytningen av biomassan. Behandlingen kräver mycket energi.
Kemiska förbehandlingar
Alkali
Flera veckors alkalibehandling underlättar nedbrytningen av ligno-cellulosaföreningar. Kräver stora mängder kemikalier, mycket hantering och leder till en långsam process.
Ozonbehandling
Inline-ozonering som ökar den biologiska nedbrytbarheten av stabilt organiskt material, vilket potentiellt tredubblar biogasproduktionen.
Biologiska förbehandlingar
Mikrobiologisk
Kompostering är ett aerobt förbehandlingssteg som bildar hydrolytiska enzymer, vilket underlättar det första steget i den anaeroba nedbrytningen.
Fungi
Behandling med kulturer bestående av enbart aeroba svampar under fyra dagar inkubation kan resultera i upp till 40% mer producerad biogas och en ökning av kvaliteten.

Vanliga förbehandlingar av råmaterialet före anaeroba nedbrytning.

Anaerob nedbrytning

Efter förbehandlingssteget kommer råmaterialet in i kokaren för biokemisk omvandling. I denna enhet reagerar flera typer av mikroorganismer med råvaran i olika steg. Alla steg är anaeroba, dvs. i frånvaro av syre. Dessa sammanfattas i tabellen nedan.

Metanproduktionen genom anaerob matsmältning kan utföras med enstegs- eller tvåstegsprocess. I det första fallet utförs alla reaktionsstegen ovan i samma reaktor. Substratet omvandlas till metan med en koncentration på 50-55% i biogasen, beroende på typen av substrat. I en tvåstegsprocess genomförs endast reaktionsstegen tills acetogenesen utförs i den första kokaren.

Följande metanproduktion utförs i ett andra steg, kallat metanuppgraderingssteg. Genom att dela upp processen i två steg är det möjligt att öka metankoncentrationen i biogasen upp till 70%. Därför blir systemet effektivare och kostnaderna för följande biogasrening minskar.

Stegen i den aeneroba nedbrytningen

Steg
Beskrivning
Hydrolys
Nedbrytning av stora substrat, som cellulosa och proteiner till glukos och aminosyror
Jäsning
Bildning av flyktiga organiska syror och alkoholer
Acetogenes
Bildning av acetat, koldioxid och väte
Metanogenes
Bildning av metan och koldioxid

Korrosion och lukt i efterbehandling av biogas

I biogasen efter metanuppgraderingen är ofta höga koncentrationer av vätesulfid närvarande, vilket skapar problem för följande processsteg. Korrosion är en av de frågor som ska övervägas, eftersom mycket höga H2S-nivåer kan korrodera rör och processinstrument, vilket resulterar i kostnader upp till flera tusen euro per år. Lukt är också ett av de största problemen i samband med metanuppgradering av avgas. Detta beror på den höga känsligheten hos den mänskliga näsan för vätesulfid, eftersom luktreceptorerna utlöses för koncentrationer i området per miljard (ppb).

Därför kan även en liten läcka i processlinjerna eller en öppning i ett processteg skapa en luktproblem för ett stort område, eftersom den utsläppta gasen måste spädas upp till 200 000 gånger innan lukten maskeras.

Våra lösningar för en modern biogasproduktion

Behandla råvaran med ozon för att få mer biogas

Ozon är känt för sina starka oxiderande egenskaper och har visat sig kunna bryta ner delar av de komplexa organiska ämnen som används som råvara i en anaerob rötkammare. När ozon tillförs en råvara bestående av avfallsaktiverat slam, är effekterna flera. Med korrekt ozondos ökar omvandlingen från råvara till biogas kraftigt (se diagram till höger). I många fall, som biogasproduktion från avfallsaktiverat slam, är effekten av ozonbehandlingen mycket positiv. Att resultatet blir så bra beror på att mängden aeroba bakterier och icke-nedbrutet organiskt material i denna typ av råvara är mycket högt.

Substratkonvertering till biogas

Effekten av ozonbehandling på substratets biologiska nedbrytbarhet för avfallsaktiverat slam, TS = totalt fast ämne.

 

Under dessa förhållanden oxiderar ozon snabbt alla omättade bindningar och bildar radikaler som fortsätter att oxidera organiskt material. Denna reaktionsmekanism leder till en högre biologisk nedbrytbarhet av råvaran, vilket ökar biogasproduktion. Ökningen av biogasproduktionen är proportionell mot mängden ozon som injiceras i systemet. Ju mer ozon som används, desto större är den biologiska nedbrytbarheten och metanutbytet. Som visas i studien nedan av Bougrier et. al. vid ”Laboratoire de Biogechnologie de l’Environnement” förbättrar förbehandlingen med ozon produktionen av biogas, med ett optimum vid cirka 0,15 g O3 per g totalt fast material. Biogasproduktionen ökar då med cirka 150% jämfört med det obehandlade råmaterialet.

Visste du att…

Driftkostnaderna för våra behandlingslösningar är normalt mindre än hälften jämfört med konkurrerande tekniker.

Effektivisera processen för H2S-reduktion med ozonbehandling i rötkammaren

När biogasenproduktionen sker i två steg kan man minska koncentrationen av H2S innan metanuppgraderingen genom att injicera ozon i rötkammaren. Då minskas mängden H2S redan före metanproduktionen, vilket gör systemet effektivare och sänker kostnaderna för den slutliga biogasreningen.

Eftersom rötningen är anaerob måste ozoninjektionen kontrolleras noggrant för att inte äventyra processförhållandena. Ozonet injiceras vanligtvis i luftfickan ovanför biobädden i rötkammaren. Alternativt kan ozonet injiceras i en mellanliggande tank mellan rötkammaren och metanuppgraderingen.

A biogas plant

Fördelar med luktkontroll med ozonbaserade lösningar

Mellifiq har en lång historia av att utveckla innovativa och avancerade lösningar för luktutsläpp. Vi har inte bara förbättrat kostnadseffektiviteten i luftbehandlingen och håller högsta industristandard, våra systemlösningar levererar också samma goda resultat under systemets hela livslängd.

I figuren nedan kan du se en jämförelse av driftkostnader för en genomsnittlig traditionell lösning och våra lösningar. Driftkostnaden för den traditionella lösningen är mer än fyra gånger högre än för våra kombinationslösningar, även vid suboptimala konfigurationer. Ändå är effektiviteten hos våra lösningar på nivåer över 95 %, vilket traditionella lösningar inte kan nå.

Luktbehandlingen kommer både ta bort lukten effektivare och sänka dina driftkostnader. Du kan spara upp till en miljon kronor varje år. Det är hållbar ekonomi. Varje år.

Siffrorna nedan visar också en annan unik egenskap; flexibiliteten i vår lösning. Eftersom ingen biogasprocess är den andra lik är det viktigt att vårt system anpassas till varje anläggnings behov och våra kunders krav. Därför utformar vi noggrant varje lösning och skräddarsyr den efter dina specifika behov för att maximera ditt resultat och dina fördelar, samtidigt som kostnaderna hålls ner, vilket visas i nedanstående fall.

Förutom de stora kostnadsbesparingarna säkerställer vår lösning hög effektivitet och robust prestanda under hela dess livstid, vilket ger effektiv luktborttagning under mycket lång tid.

Mellifiqs lösningar är inte bara hållbara och robusta och har lågt underhållsbehov, energibehovet är också litet, vilket minimerar din verksamhets miljöpåverkan.

Mellifiqs lösningar för luktkontroll består av flera steg, inklusive Ozonetech RENA Pro ozonlösning och Nodora avancerade luftfilter.

Läs mer om luktkontroll.

Driftkostnader

Driftskostnaden för en traditionell lösning är fyra gånger högre än någon av våra tre lösningar. Vår lösning kommer vara 1) Ozonetech RENA Pro ozonbehandling eller 2) Nodora luftfilter eller 3) Ozonetech RENA Pro och Nodora. Den totala kostnaden ökar med ozonkoncentration som produceras av Ozonetech RENA Pro – den lägsta totalkostnaden erhålls med en optimal kombination av ozon och Nodora.

Möjliggör återanvändning av avloppsvatten

Efter produktionen av biogas innehåller avloppsvattnet fortfarande mycket kväveföreningar som utgör en viktig resurs. De kan återanvändas som gödsel i jordbruket och skapa intäkter. Innan de kan återanvändas effektivt behövs ytterligare behandling för att avlägsna lukt och obehagliga färger.

Våra behandlingslösningar ökar både lönsamheten och hållbarheten genom att lösa båda problemen samtidigt. Genom att injicera ozon i avloppsvattnet minimeras lukten redan före utsläppet. Dessutom minskar mängden COD kraftigt, vilket ger en färgförändring som gör att avloppet kan återanvändas som gödningsmedel.

Läs mer om luktkontroll och Ozonetech RENA Pro Solution för luktbehandling.

Läs mer om COD-behandling och Ozonetech RENA Vivo Solution för att minska COD.

Gröna företag bör använda grön teknik

En av utmaningarna för biogasanläggningar är det strikta kravet att ta bort H2S efter det anaeroba nedbrytningssteget, innan uppgradering.

En annan ständig källa till oro är lukten från biogasanläggningen. Idag kan båda lösas effektivt och på ett hållbart sätt.

Vi har utvecklat en katalysator specifikt för H2S-borttagning: RubicatTM. Den tar bort H2S även utan syre och lämnar inga spår innan uppgraderingen. Eftersom behandlingen är katalytisk har Rubicat en mycket längre livslängd jämfört med traditionell teknik som aktivt kol. Nodora CAT kan minska driftkostnaderna 40-95%.

Dessutom kan man hantera luktproblemen på anläggningen med våra behandlingslösningar mycket kostnadseffektivt på plats. Behandlingen sker först i befintlig ventilation för att minska lukten för att sedan passera en Nodora ADS som sista poleringssteg före utsläpp.

Ambitiösa biogasproducenter har ett alternativ till: att behandla biomassan med ozon, vilket i vissa applikationer kan maximera affärsvärdet genom att fördubbla mängden biogas.

Oavsett tillämpning blir behandlingen effektiv, grön och enkel att hantera.

Visste du att…

Ett enda behandlingssystem kan användas för att behandla både luft och vatten samtidigt. Då tas lukt och H2S bort samtidigt, dessutom ökar biogasutbytet.

Våra luktbehandlingslösningar vid biogasanläggningar

H2S-borttagning innan uppgradering

Med vår avancerade luftfilterlösning behövs ingen extra teknik för att ta hand om H2S. Inget aktivt kol, inget ozon eller annan behandlingsmetod krävs. Vårt unika, egenutvecklade Nodora CAT avancerade luftfilter är utrustat med OCM-Rubicat, en pelleterad adsorptionsförening baserad på järnhydroxid – vätesulfid och är kemiskt bunden och tar därmed bort gas mycket effektivare än andra adsorptionsmedier. Materialet regenereras kontinuerligt genom att tillsätta syre i luften. Detta uppnår höga lasthastigheter på mer än 50 viktprocent baserat på kommersiella produkter.

Nodora-systemet är på egen hand tillräckligt för att behandla dina H2S-problem. Nodora-systemet är ett av de mest effektiva avancerade luftfiltersystemen på marknaden och är utformat för att hela tiden maximera användningen av det aktiva materialet, vilket kraftigt ökar effektiviteten i H2S-borttagningen samt förlänger filtermaterialets livslängd.

Om restgaser förekommer kan vi behandla dem också.

 

Luktborttagning inomhus

Lukten från källor inomhus tas bort via ventilation och kan sedan behandlas med Ozonetech RENA Pro och Nodora ADS innan luften släpps ut i miljön.

Den befintliga ventilationen är behandlingskammaren.

Ingen ombyggnad behövs. Minimal driftkostnad.

Vårt viktigaste råd är att analysera luften noggrant. Analyserna och pilottesterna vi utför på våra anläggningar fokuserar på flöden och koncentrationer som förberedelse inför utformningen av den optimala behandlingsmetoden.

Nodora är installerat i industrier med hårda krav på luktreduktion. Alla Nodora-system är skräddarsydda för den aktuella belastningen för att uppnå maximal möjlig reduktion av H2S och lukt. En av de många fördelarna med att kombinera en av våra ozonlösningar med Nodora är att det aktiva materialet är aktivt minst fem gånger längre än en lösning utan förbehandling med vår ozonlösning.

Borttagningseffektivitet över tid

En standardlösning med aktivt kol är både kostsam och ineffektiv jämfört med Nodora CAT. Den höga prestandan hos Nodora CAT beror på det avancerade aktiva materialet som används, materialblandningen och den övergripande designen som gör att allt filtermaterial används lika mycket. Experimenten genomfördes i Stockholm i samarbete med KTH. Verkliga biogasförhållanden testades med en H2S-koncentration på 1000 ppm.

Beräknade årliga kostnader för H2S-behandling (EUR)

Nodora CAT halverar kostnaderna jämfört med traditionellt aktivt kol. När vi ersätter ett traditionellt system med aktivt kol är ROI mindre än två år.

En översikt av möjliga ozonapplikationer i biogasproduktionen.

 

ApplikationSyfteResultat
Förbehandling av substrat för att förbättra biogasutbytetBryta ner stora polymerer i monomererUpp till 100% högre substratomvandling till biogas
H2S-minskning för metanuppgraderingMöjliggöra hög renhet i metan som biobränsle genom att ta bort H2S Upp till 30% mer producerad metan
LuktkontrollAvlägsnande av luktande och frätande föroreningarMinimerad lukt och H2S

Rekommenderade produkter

Ozonetech RENA Pro Series

Ozonetech RENA Pro-serien ger följande förbättringar av verksamheten:

 • Högeffektiv ozonproduktion minskar energiförbrukningen och miljöpåverkan
 • Stabil och pålitlig ozonproduktion över tid
 • Högkvalitativ matningsgas (koncentrerat, torrt syre från syregenerator)
 • Ren ozonproduktion: Inga biprodukter som NOx, ingen salpetersyra (HNO3) eller saltbildning; förlänger systemets livslängd
 • Effektiv värmehantering (vätskekylning) för stabil och pålitlig drift, vilket också förlänger systemets livslängd
 • Minimerat underhåll tack vare smart design; rent, torrt syre som matargas och kylning med vätska
 • Fördelning av ozon med teflonslang
 • Robust design för tuffa miljöer

Ta reda på mer om Ozonetech RENA Pro-serien.