Är du intresserad?
Luftbehandling i storkök 

Det mest kostnadseffektiva sättet att lösa luktproblem, minska brandrisken och reducera miljöpåverkan från storkök

Varför ozonbehandling för köksfrånluft?

Luft som släpps ut från storkök och restauranger, särskilt kök där fritöser används frekvent, innehåller stora mängder fett i matoset. Oset innehåller värmeenergi, luktmolekyler, sot och fettpartiklar. Värmen får fettet att anta antingen flytande form, gasform eller i form av aerosoler.

Frånluftsventilation utan ozonbehandling

Köksventilationen bör bidra till en god arbetsmiljö genom att ventilera matos, värme och dofter från köket samtidigt som den tillför frisk luft. Idealt bör ventilationssystemet säkerställa att övriga delar av fastigheten och omgivningen inte påverkas negativt av köksverksamheten.

Illustrationen visar en frånluftsventilation i ett storkök utan ozonbehandling.

De stora fettpartiklarna separeras och fångas upp av ett luftfilter i köksfläkten. Luften fortsätter sedan genom ventilationskanalen med dofter och mindre luftburna fettpartiklar. Utan effektiv och kontinuerlig luftrening kommer dessa att följa med utluftsflödet genom hela kanalen och fästa på kanalväggarna, fläkten, värmeväxlaren och förvärmaren i värmeväxlaren. En liten del förblir luftburen och sprids ut i omgivningen som lukt.

Lukt & säkerhet

Med tiden byggs det upp fettavlagringar i imkanalen. Fett är ett mycket energirikt bränsle och utgör därför en mycket stor och reell brandfara. Läs mer om hur du kan öka brandsäkerheten.

Lukter som släpps ut från ventilationen till omgivningen kan orsaka klagomål från boende och företag. Det kan gå så långt att myndigheter kommer med ett föreläggande om att den som är ansvarig måste vidta omedelbara åtgärder. Läs om att reducera luktproblem.

Köpcentrum - Återvinning av värme från food court

Rening av frånluft

Restauranger och storkök utrustade med t.ex. fritös, grill, wok eller stekbord behöver ett pålitligt reningssystem med hög kapacitet som kontinuerligt renar luften från fett.

Genom att rena frånluften och imkanalen i storkök möjliggörs:

 • Optimerad värmeåtervinning
 • Ökad brandsäkerhet
 • Mindre luktproblem
 • Möjlighet att använda billigare ventilationsmateria
 • Lägre driftskostnader
 • Minskad miljöpåverkan

Sänkta årliga kostnader

Varm renad luft är en värdefull tillgång som direkt påverkar fastighetens energiförbrukning. Som exempel kan nämnas att en restaurang med ett frånluftsflöde på 5,000 m3/h (dvs. 1380 l/s) förlorar energi till ett värde av cirka 13,500 EUR per år. Genom att utnyttja effektiv rening av frånluften kan upp till 82 % av energin återvinnas och stora summor sparas.

Se diagrammet.

Optimering av systemdesign

Ett väl utformat ventilationssystem i ett storkök är en förutsättning för att uppnå en god arbetsmiljö. Matlagningsångor, värme och lukt som avges från köket måste avlägsnas medan frisk luft behöver tillföras. Ventilationssystemet ska också säkerställa att fastigheten och dess omgivning inte drabbas av obehaglig lukt under driften av köken.

Optimal behandling av frånluft i tre steg

Steg 1 – Partikelfilter

Ett välfungerande partikelfilter placerat inuti köksfläkten är det första viktiga steget för att uppnå korrekt behandling av frånluften. Filtret ska kunna fånga upp större fettpartiklar från frånluften innan det går vidare till inloppskanalen. Välj partikelfiltret med omsorg.

Steg 2 – Ozonsystem

Frånluften som passerat partikelfiltret behöver i nästa steg behandlas vidare med en behandlingslösning som gör sig av med den stora mängden små fettpartiklar och lukter som finns kvar i luftströmmen.

Ozonetech erbjuder två behandlingslösningar som båda producerar ozon som bryter ner de mindre fettpartiklarna till koldioxid, vatten och lite damm som sedan transporteras genom ventilationssystemet utan att fästa på kanalens innerväggar. Ozon tar också bort majoriteten av alla luktämnen i frånluften. Ozon produceras på plats och injiceras i frånluftsflödet.

Luftmatad ozongenerator

Matas med tilluft och använder syret i luften för att producera ozon. Monteras till ventilationen direkt ovanför kåpan. Passar bäst för mindre kök under 2,500 m3/h (ca 700 l/s).

Högpresterande ozongenerator

Matas med torr, ren syrgas och monteras på väggen i närliggande utrymme, till exempel i en gång, passage eller städskrubb. Passar bäst för medelstora och större kök, food-courts m.m. med flöden över 2,500 m3/h (ca 700 l/s).

Steg 3 – Slutpolering

För att kunna släppa ut frånluften i avgränsade eller luktkänsliga miljöer är det nödvändigt att ta bort resterande luktämnen ur luften. Läs mer om Nodora – vår nyutvecklade systemlösning för behandling av alla typer av luktproblem.

Val av behandlingssystem

Det finns ett antal parametrar att ta hänsyn till när du ska välja reningssystem för storköksventilation och imkanaler.

Ställ frågor till andra som installerat ett reningssystem:

 • Vad är systemets totala årliga driftskostnad?
 • Hur mycket tillsyn och underhåll behövs? Av personalen i köket? Av auktoriserad servicetekniker? Av sotare?
 • Krävs det regelbunden påfyllning av kemikalier? Måste kemikalier lagerhållas? Vilka är restprodukterna? Krävs det regelbundna och frekventa byten av kostsamma delar?

Ozon och ozongeneratorer har använts sedan mitten på 1900-talet för att rena både luft och vatten världen över. Rening av köksfrånluft med ozon blev en etablerad teknik i början på 2000-talet. Genom att utnyttja ozon och oxidationsteknik kan man effektivt bryta ner fetter, lukter och andra oönskade substanser.

*För att åstadkomma nedbrytning av fetter och doftämnen krävs en reaktionstid på minst två sekunder. Därför bör kanalens längd dimensioneras så att åtminstone två sekunders reaktionstid uppnås mellan injektionspunkten och utsläppspunkten eller utspädningen.

Rena köksfrånluft

Våra lösningar renar frånluften effektivt och kontinuerligt månad efter månad, år efter år. Systemen bygger på att ozon produceras på plats och injiceras direkt i frånluftflödet. Det är många parametrar att ta hänsyn till för att kunna utforma en välfungerande lösning, så som:

Luftflödet
Reaktionstid*
Ventilationskanalernas längd och tvärsnitt
Mängden ozon som behövs
Mängd fett
Plats för ozoninjektion
Hur ozonet injiceras
På grund av externa faktorer som kan störa behandlingsämnena krävs en reaktionstid på minst två sekunder. Därför bör längden på kanalen dimensioneras för att säkerställa att det uppnås minst två sekunder mellan injektionspunkten och utsläpps- eller utspädningspunkten.

Teknik för ozonbehandling

Ozongeneratorer

Principen för rening av storköksventilation med ozon är att ozon produceras i en generator som placeras utanför kanalen. Ozon förs därefter in till luftflödet och reagerar med fettpartiklar och föroreningar kontinuerligt genom hela kanalens längd. Ozongeneratorer delas vanligtvis upp i två kategorier:

 • Luftmatade ozongeneratorer
 • Högpresterande ozongeneratorer

Båda teknikerna har sina egna fördelar och användningsområden, och är därför lämpliga för olika behov och luftflöden. Läs mer om hur du väljer rätt teknik. En generell fördel med ozonbaserade system är att de inte behöver någon påfyllnad av tillexempel kemikalier. Allt som behövs är luft, samt el. En annan stor fördel, till skillnad från t.ex. UV-lampor, är att reningsutrustningen inte är placerad i det feta luftflödet vilket minimerar behovet av tillsyn, underhåll och utbytesdelar. Ozon, O3, är en kraftig oxidant men också en instabil gas vilket betyder att ozon som inte oxiderar något bryts ned av sig självt snabbt och återgår till vanligt syre, O2. Det är en stor fördel jämfört med t.ex. användning av bakterier eller andra kemikalier.

Luftmatade ozongeneratorer

Luftmatade ozongeneratorer började användas tidigt 2000-tal. Ozon bildas när syret i luft (21 %) passerar ett elektriskt fält (corona discharge). Dessa generatorer ska matas med tilluft från allmänventilationen.

Luftmatade ozongeneratorer har lägre reningskapacitet och passar därför för gatukök, kaféer och mindre restauranger med låga luftflöden under 700 l/s, med bara en eller få kåpor och måttlig fettbelastning. Ozonetechs luftmatade FTX-system är ett ekonomiskt val i dessa applikationer.

Vi rekommenderar enbart våra luftmatade FTX-system till köksapplikationer som är i enlighet med EU-standarden EN 16282-8.

Vanligtvis behöver varje kåpa en egen luftmatad ozongenerator. Kanalen mellan ozongenerator och imkanal måste vara i ozontåligt material, t ex SS316L.

Fördelar med Ozonetechs FTX-serie

 • Enkel hantering – el- och ventilationsanslutning är allt som behövs
 • Anpassad för mindre flöden – lämpliga för små restauranger med måttlig fettbelastning
 • Rostfritt stål
 • IP64 klass
 • Kompakt design
 • Tyst drift – under 50 dBA för en god arbetsmiljö med låga ljudnivåer
 • Underhåll – ingen putsning eller rengöring av ozonelementet. Hela modulen byts enkelt och snabbt ut till låg kostnad vid behov
 • Steglöst reglerbar ozonproduktion (4-20 mA)
 • Låga investeringskostnader

Högpresterande ozongeneratorer

Restauranger och storkök utrustade med t.ex. fritös, grill, wok eller stekbord ställer höga krav på ett väl fungerande luftreningssystem. Köket ska vara både brandsäkert och effektivt ur ett renings- och kostnadsperspektiv. Hög reningskapacitet är nödvändig för att behandla de fetter och matos som finns i luftflödet. Vår erfarenhet är att stora luftflöden med stora mängder fett kräver högprestanda RENA-system for att uppnå tillräcklig rening. Dessa produkter har tidigare bara varit tillgängliga för den industriella marknaden, men sedan år 2015 har vi möjliggjort nyttjandet av dess unika fördelar för alla typer av restauranger och kommersiella kök.

Ett centralt placerat högprestanda ozonsystem distribuerar ozon med ozonbeständiga slangar eller rör till flera injektionspunkter. Det gör det möjligt att rena hela kanalen då ozoninjektionen kan ske nära kåpan.

Med en reningskapacitet som räcker upp till 12,000 l/s och flera kåpor, blir systemet kostnadseffektivt. RENA-systemen har en mycket hög prestanda på grund av högkvalitativa komponenter och effektiv vätskekylning.

Fördelar med RENA Kitchen Solutions

Hög reningskapacitet – en ozongenerator räcker upp till 12,000 l/s (ca 43,000 m3/h)
Centralt ozonsystem – en ozongenerator möjliggör effektiv rening av flera kåpor och kanaler
Flexibel installation - utrustningen kan installeras långt ifrån kökskåpan eller i ett annat utrymme än köket
Låg LCC – ett högprestanda ozonsystem kostar mindre och har lägre livscykelkostnad (LCC) än motsvarande installation med flera luftmatade ozongeneratorer
Hög tillförlitlighet – tack vare vätska som kylmedium, beprövad design och höga krav från industriella applikationer
Lättplacerad och positionerad
Slangdistribution av ozon – smidigt och flexibelt att nå en eller flera injektionspunkter nära kanalen
Ingen tilluft – högprestanda RENA Kitchen förbrukar minimalt mängd luft
SFP-värdet oförändrat (Specific Fan Power) – varken tryckfall eller obalans i luftflödet påverkas i ventilationssystemet.
Steglöst reglerbar ozonproduktion – manuellt eller 4-20 mA-styrning
Tyst drift – under 50 dBA vilket rekommenderas för en god arbetsmiljö

Vad krävs för att lyckas?

Våra egenutvecklade RENA-system skräddarsys och tillverkas av oss i Sverige. Med mer än 25 års erfarenhet av ozonrening har vi kartlagt de vanligaste misstagen vid projektering och installation av ozonsystem. Vi har sammanställt 20 enkla punkter att ta hänsyn till för att lyckas med din ozoninstallation.

Förutsättningen för en effektiv luftbehandling av köksfrånluften är att hela luftbehandlingskedjan är anpassad till lokala förhållanden.

Läs gärna mer i vår broschyr "Rätt produkt för rätt applikation" för mer information om våra högprestanda ozongeneratorer (RENA Storkök) och luftmatade, luftkylda ozongeneratorer (FTX).

Har du rätt produkt för rätt applikation?

1. Syfte med behandlingen Fettreducering och brandsäkerhet, energiåtervinning eller luktreducering?
2. Typ av matlagning Hur belastad är frånluften och vilka fett- och matoskällor finns?
3. Luftflöde Hur stort är flödet som ska renas?
4. Antal kåpor/kök Behöver mer än en kåpa/kök renas och behövs flera injektionspunkter?
5. Frånluft Var släpps frånluften ut; på taket, från fasaden eller mot en innergård/gågata?
6. Imkanalen Vilken längd och dimension har imkanalen? Uppnås optimal reaktionssträcka?
7. Reningskapacitet Används rätt mängd ozon för flödet och typen av matlagning?
8. Ventilationsbalans Får ozonsystemet påverka ventilationsbalansen i fastigheten?
9. Injektionspunkt Var sitter injektionspunkten och renas den mest brandfarliga delen av kanalen?
10. Energiåtervinning Ska värmeenergin återvinnas och vilken typ av värmeväxlare används?
11. SFP-värde Påverkar det påtänkta ozonsystemet SFP-värdet?
12. Filter Behövs ett extra filter?
13. Referenser Hur fungerar lösningen i liknande installationer?
14. Val av material Vilka material används i generatorn? Rostfritt stål eller ozonbeständigt rostfritt stål?
15. Produktspecifikationer Har produkten ett kalibreringscertifikat?
16. Driftkostnader Vilka är de faktiska driftskostnaderna?
17. Underhåll Vilken typ av underhåll krävs? Hur ofta? Vad kostar det?
18. Ljudnivå Hur mycket ljud genereras av produkten?
19. Erfarenhet Hur mycket erfarenhet har leverantören? Vad tycker andra kunder om dem?

Lösningar & system för storkök.

Lösningar & system för storkök

Restauranger och storkök utrustade med fritös, grill, wok eller stekbord ställer extra höga krav på ett väl fungerande luftreningssystem.

Köket ska vara både brandsäkert och effektivt ur renings- och kostnadsperspektiv.

För att eliminera fett och matos i frånluften krävs mycket hög reningskapacitet. Vår erfarenhet visar att RENA Kitchen Solutions, våra högpresterande ozonsystem, är rätt lösning för att klara uppgiften. Tidigare har dessa produkter enbart varit tillgängliga för industrin men sedan år 2015 kan vi erbjuda dess unika fördelar även till restauranger och kommersiella storkök.

I de fall med extra höga krav, då lukterna direkt begränsar projektering eller tillstånd för att driva verksamheten, kan vår RENA-teknologi kompletteras med vår effektiva luktreduktionslösning Nodora.

I fastigheter kan det finnas lukter som kommer från andra källor än kök. Våra ozongeneratorer i ACT-serien lämpar sig utmärkt för att behandla lukter i både soprum och fettavskiljare.

RENA Kitchen Solutions

RENA är vår mest kraftfulla systemlösning. Den är utvecklad för storkök och restauranger med en eller flera kåpor. Komponenterna är monterade på en rostfri plåt som placeras i anslutning till köket eller längre bort i ett annat rum.

Säkerheten är mycket hög. Ozonproduktionen stängs av direkt om något utöver det normala inträffar. Systemet kan fjärrövervakas och ge larm direkt till vårt servicecenter som kan lösa och starta om systemet.

Rening med ozon ger många fördelar. När fettet i imkanalen minskar, ökar brandsäkerheten. Med ökad brandsäkerhet kan billigare material än rostfritt stål användas i kanalerna. Lukten reduceras avsevärt i den luft som släpps ut i omgivningen. När fett i frånluften reduceras kan energin i luften återanvändas.

Kostnaderna för uppvärmning av lokalerna sänks med upp till 80 % om energin tas tillvara.

RENA Kitchen Soloutions har mycket låga driftkostnader och lågt underhållsbehov. Råvaran luft är gratis. Inget behöver köpas in, transporteras eller hanteras.

Du slipper rörliga delar, mekanisk rengöring, påfyllningar, avfall och restprodukter.

Ozonrening är en effektiv och pålitlig metod för att rena luft i imkanaler i storkök och restauranger. Det har tusentals fastighetsägare, kommuner, storkök och restauranger världen över upptäckt.

Tekniska specifikationer för RENA Kitchen Solutions

Våra RENA-lösningar matas med torr, ren syrgas och är vätskekylda. Det är en mycket effektiv och pålitlig teknik för att producera ozon. Dag efter dag, år efter år är reningskapaciteten konstant. Ozonproduktionen är dessutom steglöst inställbar och kan enkelt ändras vid behov.

Ett enda RENA-system klarar att producera tillräckligt med ozon för flera kåpor, stora luftflöden och hög fettbelastning.

RENA finns i sju modeller för olika luftflöden. Alla komponenter som ingår i ozonsystemet är monterade på en plåt i rostfritt stål som förenklar installation.

Läs mer i vår broschyr för mer information och hitta rätt modell för din etablering.

Ozonproduktion

Fördelning Ozonmängden kan distribueras individuellt för varje kåpa
Kylteknik
Vätskekyld Tappvatten/slutet kylsystem
Ozonsystem
Storlek horisontell (B x H x D) 970 x 750 x 265 mm
Storlek vertikal (B x H x D) 695 x 1100 x 265 mm
Ljudnivå mindre än 50 dBA