Är du intresserad?
Rengöring av CIP och processutrustning 

Förkorta dina CIP-cykler och sänk dina underhållskostnader

I hela process- och livsmedelsindustrin, inklusive bryggerier, mejerier och läkemedelsindustrin, förbrukas stora mängder vatten, energi och kemikalier för att hålla processutrustningen ren och hygienisk.

Utrustning så som tankar, rör, ventiler och värmeväxlare behöver hållas fria från mikroorganismer, biofilm, avlagringar och kemiska restprodukter för att kvalitetssäkra produktionen. Oaktsam rengöring och sanering kan leda till följande:

  • Förstörd slutprodukt
  • Låg verkningsgrad på värmeväxlare
  • Tungt och dyrt underhåll
  • Ökat behov av kemikalier, vatten och energi

Grundläggande CIP

Clean-in-Place (CIP) är en av de vanligaste enhetsoperationerna inom industrisektorn och är avgörande för att processutrustningen ska kunna rengöras mellan olika batcher. Idag är dessa processer helautomatiska med centrala CIP-stationer installerade som tillgodoser hela anläggningens behov av rengöring och sanering av processutrustning. De möjliggör rengöringscykler inuti rör och tankar som annars är oåtkomliga för anläggningens personal. Vanligtvis ingår följande steg:

Fas i CIP-cykel Syfte Rengöringsmedel Utmaningar
1. Försköljning Ta bort majoriteten partiklar, organiskt material innan rengöringsmedel. Vatten. Hög vattenförbrukning och belastning på avlopp.
2. Frätande eller sur rengöring Rengöra organiskt material och partiklar som fastnat på ytor i processutrustningen. Syra kan även ta bort oorganiska partiklar för and undvika avlagringar. Ta bort ytor som ökar mikrobiell tillväxt. Natrium- eller kaliumhydroxid, olika typer av syror Kemikaliehantering, förbrukningskostnader.
3. Sköljning Skölja bort frätande medel eller syra för att undvika kontaminering. Vatten. Hög vattenförbrukning och belastning på avlopp.
4. Sanering & desinfektion Säkerställa att inga mikroorganismer (bakterier, alger, virus) finns i processutrustningen. Enbart ett fåtal bakterier kan orsaka infektioner i slutprodukten. Klorbaserade desinfektionsmedel, perättiksyra, hetvatten, ånga, jodoforer. Uppnå komplett borttagning av bakterier. Höga kostnader.
5. Slutsköljning Skölja bort saneringskemikalier för att undvika kontaminering av brygd. Vatten. Adderar tids- och vattenåtgång till CIP-cykeln.

Typiska CIP-faser inom processutrustningsrengöring och sanitet.

CIP med ozon

Ozonteknik möjliggör en ny metod för att desinficera processutrustning med betydligt lägre behov av vatten, kemikalier och energi. Ozon ersätter helt kostnader och hantering av traditionella sanitetsmetoder med kemikalier eller varmvatten. Ozon lämnar inga kemikalierester efter användning, vilket eliminerar behovet av en sista sköljning. Dessutom är det möjligt att direkt applicera ozon efter rengöring, även kallat ozonsköljning. Detta möjliggör en 3-stegs CIP-process istället för de traditionella 5 cyklerna.Figuren nedan illustrerar CIP-förbättringar som kan göras genom att ersätta kemikalier och utnyttja ozonets unika egenskaper. Den visar hur en 5-stegs CIP-cykel kan reduceras till en 4-stegs-cykel.

Mellifiqs RENA Vivo- system passar perfekt för CIP-applikationer, som erbjuder en komplett nyckelfärdig lösning som enkelt kan integreras i befintliga anläggningar eller kopplas ihop under konstruktion av nya anläggningar.

Ozonbehandling

Hetvattensanering är mycket vanligt inom många industrier där kemikalier undviks på grund av dess restprodukter. I många fall kan ozon ersätta även hetvattendesinfektion vilket spar stora mängder energi och kostnader. Detta koncept illustreras nedan.

Ozonkoncentration

Ozon genereras på plats och efter behov, vilket innebär att det skapas och används när det behövs. Detta är nyckelegenskapen hos ozon jämfört med traditionella kemikalier. Diagrammet visar ozonkoncentrationen över tid för en anläggning. Det gröna området exemplifierar det intervall av ozonkoncentration som används på processutrustningen. Som framgår ovan, ökar ozonkoncentrationen över tid och når tillräckliga nivåer för desinfektion på bara några minuter.

Saneringscykeln är klar på 5-15 minuter beroende på mängden och typen av mikroorganismer. Eftersom ozon är ungefär 10-1000 gånger mer effektivt än andra kemikalier mot bakterier, mögel och virus kan saneringen avslutas på bara några minuter och sparar viktig ned-tid för alla typer av anläggningar. Typisk målsättning för ozonkoncentrationen är 1 ppm för en 3-log-reduktion av alla typer av oönskade mikroorganismer på 15 minuter. Läs gärna mer om ozondesinfektion i vårt avsnitt om desinfektionsapplikationer.

Bryggeri clean-in-place med ozon

Clean-out-of-place (COP)

Medan CIP avser rengöring och sanering av insidan av processutrustning, avser COP ytsanering av tankar, rör eller golv. Vanligtvis används skumningsmedel för att underlätta den visuella inspektionen av rengjorda respektive icke rengjorda områden. RENA Vivo- ger möjlighet att undvika exponering av kemikalier under COP-operationer genom att använda ett ozonsystem för att producera ozon efter behov och på plats. Användningen av ozon ger en tydlig indikation på lyckad sanering eftersom den lämnar efter sig en svag doft. 

Kyltorn och slutna vattensystem

Dessa typer av applikationer skiljer sig något från rengöring av processutrustning med CIP. I dessa system cirkulerar stora mängder vätska under långa hydrauliska uppehållstider. En mycket låg ozonkoncentration, under 0.2 ppm, förebygger effektivt tillväxt av bakterier och andra mikrober som kan ge upphov till legionellautbrott eller biofilm.

Du kan läsa mer om Kyltorn här.

Borttagning av biofilm

Tack vare ozonets starka desinficerande egenskaper kan existerande biofilm tas bort genom ozonering över en längre tidsperiod som tillåter ozon att bryta ner cellväggar och organiskt material. Biofilm kan uppstå i system där otillräcklig sanering eller rening har möjliggjort tillväxt av bakterier på organiskt material som är kvar från produktionen. I sådana fall är ozon en bra metod för att ta bort biofilm och förhindra framtida tillväxt.

Applicerbara branscher

Ozonsanering är speciellt värdefullt för rengörings- och saneringsintensiva branscher som bryggeriermejerianläggningar, off-shore och livsmedelsproduktion. Livsmedeltillverkning har också en utökad användning när det gäller sköljning av färskvaror.