Är du intresserad?
AquaFloc-sedimenteringssystem

Water Maid AquaFloc avlägsnar tunga partiklar från vattnet

I linje med Mellifiqs heltäckande processtänk tillhandahåller vi vår Water Maid AquaFloc-serie av partikelavskiljningssystem. De erbjuder enkel och effektiv partikel- och slamavskiljning i en modulär konfigurering. Våra partikelavskiljningssystem har specifikt utformats för situationer där våra kunder behöver tillfälliga eller permanenta lösningar som uppfyller stränga miljökrav för suspenderat material, tungmetaller eller svårnedbrytbara grundvattenföroreningar.

WaterMaid AquaFloc-serien kan flexibelt installeras på valfri plats utomhus eller användas som ett förbehandlingssteg för avancerade vattenreningsprocesser i industriella miljöer för COD- och BOD-borttagning och för borttagning av mikroföroreningar som PFC, PFOS och PFAS.

Flexibilitet och en enkel installation

AquaFloc-serien av vattenreningssystem ser till att vattenreningen sker så smidigt som möjligt och Mellifiq kommer att finnas där för att göra hela processen smärtfri. Mellifiq erbjuder heltäckande tjänster, inklusive konfiguration för att anpassa systemet till dina behov, positionering på plats, driftsättning och fullständig driftsupport så att ni kan uppnå maximal drifttid.

AquaFloc-serien kan placeras i alla normala utomhusförhållanden, vilket gör den till ett perfekt val för långsiktiga grundvattenreningsprojekt, tillfälliga installationer på byggarbetsplatser, men också som mycket effektiva partikelavskiljningssystem i kombination med Mellifiqs Water Maid FlexKarb -system, Ozonetech -system och de avancerade Saniray -oxidationssystemen.

Driftprincip och design

I WaterMaid AquaFloc-systemen bygger den grundläggande driftprincipen på pluggflödesprocesser med flera kammare när det kommer till att separera och rena vatten med hög partikelbelastning. När man avlägsnar suspenderat material används vanligtvis flockningskemikalier som blandas ihop med de fasta partiklarna under en högintensiv omrörningsprocess. Det är viktigt att säkerställa att det blandas tillräckligt väl och att matarvattnet inte kortsluts. När flockarna har bildats sker en sedimenteringsprocess som separerar klart och renat vatten från ett lager av icke-suspenderat material.

Flera tillägg och modifieringar kan göras så att reningsprocessen även kan behandla tungmetaller och näringsämnen. Bland annat kan man använda ytterligare en blandningskammare eller koppla ihop flera Water Maid AquaFloc-enheter med varandra. Lågintensiva blandningszoner kan också integreras för att skapa en enhetlig flockvätska som separerar partiklar med hjälp av Dissolved Air Flotation (DAF) eller Dissolved Ozone Flotation (DOF).

Water Maid Aquafloc i full färd med att rena grundvatten

Inblandningszon

Oavsett andra potentiella behandlingskammare börjar partikelavskiljningen med att orenat matarvatten blandas homogent med flockningsmedel för att möjliggöra en separation genom gravitation. Detta minskar den nödvändiga retentionstiden och installationsytan avsevärt jämfört med om man enbart skulle förlita sig på de naturliga sedimenteringsegenskaperna hos de flesta suspenderade ämnen. Effektiv blandning kräver noggrann dimensionering av blandningsintensitet och drivkraft. Det kan bli nödvändigt med en justering av pH-värdena för att optimera de flockbildande egenskaperna i flockningsmedlen i detta skede beroende på vattnets egenskaper och typ av flockningsmedel.

Sekundär inblandningszon

För projekt där flera arter inom matrisen förekommer kan pH-värdena behöva justeras ytterligare så att rätt förhållanden skapas för upplösta föroreningar såsom tungmetaller (inklusive, men inte begränsat till, zink, krom och koppar). Dessa är vanligt förekommande i infiltrationsområden för grundvatten.

Förvaringszon för flockar

För speciella projekt kan WaterMaid Aqueduct-systemen skräddarsys så att de inkluderar en zon där du kan förvara de bildade flockarna under en längre tidsperiod. Detta kan vara lämpligt vid situationer där det inte är möjligt att göra sig av med sedimenterade partiklar vid avloppet eller där olika luftflotationstyper måste implementeras för att kunna återvinna flockarna genom en integrerad kanal. För att inte störa de bildade flockarna krävs det att blandningsprocessen sker på låg hastighet.

Sedimentering

Efter att partikelflockar har bildats uppströms i inblandningszonen måste de få sedimentera. Det är därför viktigt att upprätthålla en jämn flödesfördelning genom sedimenteringszonen. Sedimenteringen sker genom att de agglomererade partiklarnas specifika vikt ökar, vilket innebär att de har en högre flockdensitet jämfört med vätskan. Därför är sedimenteringshastigheten starkt beroende av att processdesignen och dimensioneringen är korrekt gjorda, inklusive stabila och lämpliga pH-nivåer som är anpassade till vattenkvaliteten.

Utloppsanslutning

Renat vatten från sedimenteringszonen samlas upp i en liten utloppsdel som möjliggör för jämna utloppsflöden från en utloppsanslutning.

Driftdata och standardinställningar

Typ Active volume (m3) Kapacitet (m3/h)* Antal aktiva zoner Omrörartyper Energiförbrukning (kW)** Storlek (LxBxH)*** Ladda ner
AquaFloc-24-S 24 15 2 Vertikal höghastighetsomrörare 0.85 6.3×2.6×2.6 Product sheet
AquaFloc-24-M 24 12 3 Vertikal höghastighetsomrörare och låghastighetsblandare 1.1 6.3×2.6×2.6 Product sheet
AquaFloc-30-S 30 20 2 Vertikal höghastighetsomrörare 0.95 6.3×2.6×4.4 Product sheet
AquaFloc-30-M 30 16 3 Vertikal höghastighetsomrörare och låghastighetsblandare 1.2 6.3×2.6×4.4 Product sheet

 

 

*Nominellt flöde för 100 mg/L SS med flockningsmedel
**Inkluderar omrörare, pH-doseringssystem under nominella förhållanden
***Tar inte i beaktande övriga tillbehör såsom slangar eller doseringssystem

Driftsättning och tjänster för att komma igång

Mellifiq levererar alla tjänster som krävs för att säkerställa en smidig överlämningsprocess. Dessa tjänster inkluderar montering, testning och kontroller. Vi hjälper också till att förbereda platsen innan den fysiska leveransen anländer, vilket också inkluderar förberedelse av markytan och markutjämning. Allt elarbete förbereds vanligtvis i samarbete med platsens ingenjörer under överlämningsprocessen.

Tester på plats (SAT)

All integrerad utrustning (såsom kemiska sensorer, doseringspumpar och blandare) kontrolleras noggrant under driftsättningen. I den här bilden testar vi högintensiv blandning i flockningszonen. På begäran tar vi fram en omfattande testningsplan för att säkerställa att vattenkvaliteten uppfyller relevanta lokala, regionala eller nationella krav. Vi utför också provtagning och tar fram rapporter.

Tillbehör och stödutrustning

Typ Syfte Beskrivning
Höghastighetsblandare Blanda in flockningsmedel i inflödande matarvatten (standard) Max 1150 rpm, 0.75 kW 3-phase 220/400V 50/60Hz
Låghastighetsblandare Blandare för flockförvaringszonen (valfri) Max 100 rpm, 0.25 kW trefasig 220/400 50/60Hz med verktygslåda
pH-doseringsstation Aktiv pH-kontroll av vattnet i inblandnings- och förvaringszonerna (standard) PID-kontroll (valfri) eller manuell doseringsinställning (standard) med pH-sensor, signalkablar, industriklassad doseringspump och behållare för frätande ämnen
Doseringsstation för flockningsmedel För flockningsmedeldosering vid hög sedimenteringstakt Manuell doseringsinställning, signalkablar, industriklassad doseringspump och kemikaliebehållare
Dränkbar uppvärmare Uppvärmning av matarvatten i kallt klimat eller väder med hjälp av dränkbara uppvärmare (valfritt) 2000W, 220V, konstruktion i rostfritt stål med termostat
Dränkbar pump Dränkbar pump för avloppsvatten (valfritt) 0.75 kW enfaspump, dränkbar
Vinterkit Uppvärmningskit vid kall eller vintrig utomhusmiljö (valfritt) Räckvidd mellan 2-5 kW med uppvärmningskablar och termostat
Lamellsystem Ökad flockningstakt Golvlamellsystem, 45 grader

Please contact Mellifiq to adapt and configure your WaterMaid Aqueduct system according to your needs and conditions.

Relaterade referensprojekt.

Vi renar avloppsvatten så att det kan återanvändas som tekniskt vatten

Avancerad vattenrening eliminerar mikroföroreningar och möjliggör för vattenåteranvändning

Högkvalitativ vattenbehandling till hydroponisk odling

Mellifiq renar förorenat industrivatten från trägolvstillverkare

Utvalda varumärken.