Är du intresserad?
COD- & BOD-reduktion 

Behandling av kemisk och biokemisk syreförbrukning (COD och BOD) kräver teknisk expertis

Det kemiska syrebehovet (COD) är ett mått på mängden syre som behövs för att oxidera icke-inerta beståndsdelar i ett vattenprov i ett standardiserat kemiskt testförfarande. På liknande sätt är det biokemiska syrebehovet mängden förbrukat löst syre som används av bakterier för att metabolisera biologiskt nedbrytbara beståndsdelar under en standardiserad tidsperiod, såsom 5 eller 7 dagar (BOD5 och BOD7). Båda analysmetoderna är internationella tillvägagångssätt för att fastställa föroreningsnivån eller potentiell skadlig påverkan om något släpps ut i miljön obehandlat.

Biologiskt nedbrytbar vs icke biologiskt nedbrytbar COD

Icke biologiskt nedbrytbar COD är fraktionen av lösliga substrat som inte skulle kunna brytas ned av mikroorganismer. Några exempel är läkemedel (diklofenak, paracetamol och propofol), långlivade organiska föroreningar (bekämpningsmedel, industrikemikalier och hormoner) och andra molekyler, inklusive fluorerade och bromerade organiska föreningar. Observera dock att mätvärdet för biologiskt nedbrytbart COD genom COD-Cr- eller COD-Mn-metoder kanske inte är lika med det uppmätta BOD-värdet eftersom olika mättekniker används. I tabellen nedan visas några typiska föreningar och deras egenskaper när det gäller COD- och BOD-behov.

De olika definitionerna, deras betydelser och inverkan kan vara svåra att särskilja vid första anblick. Mellifiq har relevant expertis för att bedöma dina avloppsutmaningar och den behandlingskapacitet som krävs för att lösa dina specifika behov.

Det bör också betonas att COD- eller BOD-värdet inte speglar sammansättningen av de ämnen som finns i ett visst vattenprov, och vilken typ av behandling som behövs för att minska COD och BOD kan skilja sig åt markant.

Vanliga branscher som brottas med höga nivåer av COD och BOD – och som står inför frigivningsavgifter eller påföljder – är till exempel läkemedelsindustrin, kommunala avloppsreningsverk eller återvinningsanläggningar, bryggerier, mat & dryckes producenter och offshoreindustrin .

På grund av de stora skillnaderna i hur avloppsvattnet i dessa industrier produceras måste olika tekniker tillämpas och skräddarsys för varje situation. Mellifiq bedömer varje situation och tillämpar lång erfarenhet av processdesign i kombination med ett brett utbud av varumärken som t.ex Ozonetech ozonteknik, Saniray UV-system eller WaterMaid filtreringssystem.

Föreningar BOD5/COD ratio COD:O3 ratio
Läkemedel 0.1 6:1 till 3:1
Persistenta organiska föroreningar 0.2 5:2 till 2:1
Aldehyder 0.3 7:1 till 4:1
Aminer 0.5 4:1 till 3:1

Olika typer av COD-genererande föreningar och deras uppskattade ozoneringsbehov. Ett lågt BOD:COD-förhållande representerar normalt en förening som inte är lätt biologiskt nedbrytbar och kan vara i behov av en skräddarsydd lösning.

Hur behandlar man COD och BOD?

Man måste ta hänsyn till att en typ av teknik kanske inte är optimal för att minska den mätbara COD eller BOD i en avloppsvattenström. Detta beror på ett antal faktorer som hänförs till mängden partiklar, föroreningsgrad och vilka typer av ämnen som orsakar mätbart värde. Även om en teknik kan vara lämplig för att avlägsna en del, krävs ett multiteknologiskt tillvägagångssätt för att avlägsna de flesta eller all COD eller BOD.

WaterMaid FlexKarb-S för partikelborttagning

Medan de olika källorna och industrierna producerar avloppsvatten med varierande egenskaper, innehåller en orenad avloppsvattenström vanligtvis suspenderade partiklar i form av inerta beståndsdelar som sand, lera, slam eller annan NOM. Dessa suspenderade partiklar kan utgöra upp till 40-70% av den totala COD och 20-50% av BOD. Mekanisk filtrering för att ta bort sådana partiklar kan vara ett värdefullt verktyg för att nå slutresultatet nedströms i behandlingsprocessen och Mellifiq tillämpar ofta WaterMaid FlexKarb-S automatiserade filtreringssystem som en nyckelenhet för att lösa kundens behov.

Ozonering är ett kraftfullt verktyg för behandling av komplexa ämnen

En stor del av de flesta industriella och kommunala avloppsvatten COD eller BOD kommer ofta från lösta organiska föreningar (DOC) och kan ha olika kemiskt komplexa strukturer vars höga nivå av komplexitet kan göra många metoder ogenomträngliga för effektiv behandling. Ozonering är i många situationer en kraftfull behandlingsmetod om den utformas, dimensioneras och används på rätt sätt. Mellifiq erbjuder kompletta ozonsystem noggrant konstruerade för att möta många typer av högklassiga avloppsvattenströmmar, exklusivt levererade till marknaden från vårt Ozonetech varumärke, så som RENA Vivo- eller skräddarsydda RENA Tellus X nyckelfärdiga ozonsystem.

Tabellerna nedan ger några riktlinjer för dimensioneringsmetoden för några typiska ämnen som finns i industriellt avloppsvatten samt uppskattade COD- och BOD-värden i utvalda industrier.

Syrebehovstyp (mg/L) Hushålls-avloppsvatten Livsmedelsindustri Kemi & läkemedelsindustri
BOD5 200-300 450-1100 250-1000
COD 450-700 1450-2200 2000-18750

Typiska nivåer av COD och BOD från olika anläggningar, som alla kan åtgärdas genom korrekt bedömning, design och implementering av Mellifiq.

AOP-baserade lösningar

AOP är en avancerad oxidationsprocess som använder extremt reaktiva ämnen för att förstöra föroreningar. Bildade radikaler har högre oxidationspotential än till exempel ozon och reaktionshastigheter som är betydligt högre, vilket leder till lägre kontakttid och fotavtryck. AOP kan också tillämpas för att uppnå fullständig eller partiell oxidation av föroreningarna i reningsprocessen.

Mellifiq tillämpar normalt ozonkatalytisk eller ozon-UV-baserad AOP för att öka bildningen av radikaler, antingen med nyckelfärdiga RENA Tellus Y (katalytisk ozonbaserad AOP) eller kombinerad med Saniray Zeeron UV-linje, eller med peroxid-ozonsystem. Några exempel på reaktionsmekanismer vid bildning av hydroxylradikal med ozon visas nedan.

Effektiv adsorption av WaterMaid FlexKarb-C-system

Medan mekanisk filtrering och ozonbaserad behandling i kombination ofta är tillräckliga för att uppnå mycket höga reningsgrader för COD- och BOD-, övervägs ibland poleringsmetoder för vissa typer av stabila molekyler, som PFAS och PFOS, eller för att komplettera andra behandlingstekniker för att eliminera eventuella rester som finns kvar. Sådana poleringsmetoder kan vara adsorption genom multimedia filtreringssystem, som Mellifiqs WaterMaid FlexKarb-C produktlinje, eller nanofiltrering (NF) och omvänd osmos (RO). Beroende på den molekylära polariteten hos de avloppsvattensubstanser som behandlas, skräddarsyr Mellifiq lösningen i WaterMaid FlexKarb-systemet via ett stort utbud av adsorptionsfiltreringsmediet riktade specifikt till de aktuella beståndsdelarna.

Visning av ökade reaktionshastigheter med COD med en COD-process för katalytisk ozon jämfört med samma vatten med endast ozonering.

Ett WaterMaid FlexKarb-C-system installerat i en containerlösning från Mellifiq tillsammans med ett skräddarsytt RENA Tellus X200-system för tertiär behandling vid en vattenåtervinningsanläggning.

Järnoxid Fe3++ O3 → (FeO)2++OH + O2 + H+
Väteperoxid O3 + H2O2 → OH + O2 + H2O
Ultraviolett strålning O3 + H2O → O2 + H2O2 (I närvaro av UV)
2O3 + H2O2 → 2OH + 3O2

En komplett behandlingsprocess är nyckeln till framgångsrik COD- och BOD-borttagning

Mellifiq har tagit ställning för att vara den totala lösningsleverantören för att lösa våra kunders behov av COD- och BOD-behandling i alla branscher som kräver våra tjänster och expertis, med ett holistiskt tillvägagångssätt för att leverera lösningar. Detta innebär en noggrann undersökning av det aktuella problemet och en kombination av bästa tillgängliga teknik för att ta itu med olika avloppsvattenegenskaper. Detta uppnår vi genom att lyssna på kundernas behov och utnyttja vårt kompletta utbud av produkter, system, konsultkapacitet och erfarenheter. Vi erbjuder en mängd tillgängliga tjänster som t.ex pilotprojekt, uthyrningslösningar och fullständiga entreprenadmöjligheter för att säkerställa att processdesignen överträffar förväntningarna.

Relaterade referensprojekt.

Mikroföroreningsavskiljning vid Klippans avloppsreningsverk

Säkerställd efterlevnad av avloppsvattenkrav vid textiltryckeri

Mellifiq treats toxic rinse wastewater from wood floor manufacturer

Mellifiq solution secures high quality potable water in Sri Lanka

Mellifiq supplies Finland’s first municipal micropollutant removal process

Utvalda varumärken.