Är du intresserad?
Standarder och regleringar 

Våra ozonsystems effektivitet för storköksfrånluft och -ventilation uppfyller de högsta branschkraven

Utöver de uppenbara fördelarna med att rena frånluften från storkök och restauranger finns det branschstandarder och rekommendationer som är viktiga att följa för att skapa en säkrare och trevligare arbetsmiljö. Standarder och rekommendationer syftar till att harmonisera de krav som ställs på tekniska lösningar och på de entreprenörer som levererar dem.

Ny EU-standard, EN 16282

EN 16282 – Ny EU-standard för ventilation i storkök

EUs nya standard för utrustning i kommersiella kök är efterlängtad och välgjord. Den omfattar allt från kåpan till utsläppspunkten. Den tog 14 år att färdigställa och syftet är att harmonisera konkurrensvillkoren inom EU och skärpa kvalitetskraven på funktion, säkerhet och miljö.

Luftrening berörs i del 8 och där definieras utrustning för att behandla frånluft från kök. Reningen minskar brandrisk och lukt. Rening är också en förutsättning för att installera värmeväxlare och återvinna energin.

Den nya standarden har fått bra respons och sprider sig nu i Europa vilket kommer att resultera i minskade energiförbrukningar och koldioxidutsläpp. En pådrivande faktor är Ekodesigndirektivet som säger att fastigheter ska ha värmeåtervinningssystem med en lägsta termisk verkningsgrad på 68% för batterivärmeväxlare och 73% för platt-/motströmsvärmeväxlare från 1 januari 2018.

Den nya EU-standarden – ett steg närmare hållbara kommersiella kök

EN 16282-standarden för ventilation i kommersiella kök släpptes hösten 2017. Här kommenterar vi de nya reglerna för olika luftbehandlingsmetoder. Innan du väljer behandlingsmetod, lägg en minut på att läsa detta.

Kloka krav för ökad kvalitet, säkerhet och en grönare värld

EUs nya standard för utrustning i kommersiella kök är efterlängtad och välgjord. Den omfattar allt från kåpan till utsläppspunkten. Den tog 14 år att färdigställa och syftet är att harmonisera konkurrensvillkoren inom EU och skärpa kvalitetskraven på funktion, säkerhet och miljö.

Luftrening berörs i del 8. Där ställs krav på utrustning som renar luften i imkanalen. Reningen minskar brandrisk och lukt. Men den är också en förutsättning för att installera värmeväxlare och återvinna energin. Metoden sprider sig nu i Europa och kommer minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen rejält.

En pådrivande faktor är Ekodesigndirektivet som säger att produkter för värmeåtervinning ska ha en lägsta termisk verkningsgrad på 68 % för batteribaserade värmeväxlare och 73 % för platt-/ motströmsvärmeväxlare fr.o.m. den 1 januari 2018.

De åtta avsnitten i den nya EU-standarden EN 16282*

 • Generella krav
 • Kökskåpor
 • Ventilerade tak
 • Luftintag och luftutsläpp
 • Imkanaler
 • Krav och provning
 • Fettfilter
 • System för brandsläckning
 • Installation för behandling av aerosoler

*EN 16282 Equipment for commercial kitchens. Components for ventilation in commercial kitchens. EU-standarden är också svensk standard. Den heter SS-EN 16282 och del åtta SS-EN 8: kan köpas på sis.se.

Vi har läst standarden noggrant och det som följer är en sammanfattning av hur några av behandlingsteknologierna påverkas.

Ekodesigndirektivet – fokus på energianvändning

Direktivet antogs av EU 2005 och syftar till att minska energiförbrukningen, och därmed utsläppen av växthusgaser med 20%.

Allmänna krav på reningstekniker

 • Av tekniska säkerhetsskäl ska komponenter placerade i frånluften vara utformade för att tåla en konstant temperatur av minst 60°C. Kylning av frånluften kan därför behöva kylas.
 • Det ska vara lätt att komma åt utrustningen för underhåll och rengöring
 • Komponenter i kontakt med UV-strålning eller ozon ska vara i lämpligt material
 • Om ozon släpps ut på marknivå ska koncentrationen understiga gällande gränsvärden
 • Om ozonsensorer används ska de vara märkta ”OZONSENSOR” och ha ett unikt spårbart kalibreringscertifikat
 • Ledningar mellan ozongenerator och imkanal ska vara synligt märkta med ”OZON” var tionde meter

Nya krav på ozonrening

För ozongeneratorer som matas med syre (till exempel våra högprestanda RENA-system) finns det nu nya kloka krav.

 • Installation, reparation och underhåll ska utföras av personal som utbildats av tillverkaren
 • Ozongeneratorn får bara vara igång när frånluftsfläkten är igång
 • Lämplig utrustning, till exempel flödesmätare eller tryckvakt, ska säkerställa att ozon inte släpps ut i fastigheten. Har systemet tryckvakt ska den ställas in så att ozonsystemet stängs av om trycket understiger 20 Pa
 • Inspektionsluckor på imkanalen ska ha en varningsskylt ”VARNING – ozonbehandling”

Nytt krav på luftmatade ozongeneratorer

Förutom de generella kraven på reningstekniker och på ozonrening, anger standarden att enbart syrgasmatade ozongeneratorer ska användas för totala luftflöden över 2,500 m3/h för att minska bildandet av kväveoxider och salpetersyra. Så här står det i standarden:

”NOTE: To safe-guard against NOx and HNO3 build-up in the extract air, an oxygen-fed ozone generator will be used for a total extract flow exceeding 2500 m3/h.”

Nya krav på fotokatalytisk rening (ofta kallad ozonfri UV-ljusrening)

 • F9- filter (ISO 16890, ePM1 80%+) ska installeras före det fotokatalytiska oxidationssteget. Filtret ska vara ozon- och UV-resistent. Filter ska inte placeras i kåpan eller taket
 • För UV-lampor bör den maximala temperaturen som anges av tillverkaren inte överskridas
 • Kåpor med UV-ljus ska ha en varningsskylt ”VARNING – UV-strålning”
 • Inspektionsluckor på imkanalen ska ha en varningsskylt ”VARNING – ozonbehandling”

OBS, då tekniken innehåller både UV och ozon ska även kraven på respektive teknik beaktas.

Här är kraven du kan ställa

 • Kapacitet att ta bort luftburet fett vid höga luftflöden
 • Minimikrav för manuell rengöring av kanaler
 • Enkelt att installera distributionen av ozonet – även när kanalerna är svåra att nå
 • Kapacitet att rena luften vid hög fettbelastning
 • Låg energiförbrukning
 • Ozondistributionen ska inte störa kökets verksamhet eller estetik
 • Stabil reningskapacitet hela tiden
 • Låg driftkostnad
 • Ozonsystemet ska kunna monteras där det är ur vägen för verksamheten i lokalerna
 • Hindra att det byggs upp fettansamlingar i kanalen
 • Livslängd på minst 20 år
 • Fjärrövervakning dygnet runt för att upptäcka och kunna åtgärda störningar
 • Stör inte ventilationsbalansen
 • Lägst totalkostnad över tid av alla reningstekniker
 • Systemet ska ha en ozonsensor som stänger av systemet om ozonhalten överstiger inställt värde. Sensorn ska vara utrustad med unikt spårbart kalibreringscertifikat
 • Inga komponenter installerade i luftflödet
 • Reningen ska slås på/av när ventilationen slås på/av
 • Ett enda system ska klara att rena flera kök i till exempel en food court
 • Hög driftsäkerhet
 • Steglös inställning av reningskapaciteten
 • För mycket stora reningsbehov ska flera ozonsystem kunna monteras tillsammans
 • Minimalt underhåll
 • Enkelt att justera reningskapaciteten
 • Comply with requirements of EN16282-8
 • Minimal service
 • Enkelt att uppgradera systemets totala kapacitet

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om standarden eller är intresserad av våra lösningar och ozonrening i allmänhet.

Imkanal 2012:2

Imkanal 2012:2 är den senaste uppdateringen av de rekommendationer ventilationsbranschen tillsammans med organisationer och myndigheter tog fram år 2010.

Rekommendationen baserar sig på föreskriftskrav samt allmänna råd i Boverkets byggregler och beaktar fullt allmänna råd i Boverkets byggregler och beaktar fullt ut bl.a. Boverkets och Arbetsmiljöverkets anvisningar och vägledningar till reglerna.

Uppdateringen innehåller i delar högre ställda krav vad gäller användning av ozongeneratorer, UV-ljus eller motsvarande teknik. Ozonetech ser mycket positivt på att branschen genomfört denna skärpning. Nyheterna som berör ozon i Imkanal 2012:2 är framförallt:

 • Riskerna för korrosion i systemet framhålls. Rekommenderat materialval är numera rostfri stålkvalitet för de delar av imkanalinstallationen som direkt berörs av höga ozonkoncentrationer. Etablerade aktörer föreskriver alltid rostfritt stål alt. annat ozontåligt material i ledningskanaler mellan generator och imkanal där höga halter av ozon kan förekomma.
 • Risken för överföring av gaser vid värmeåtervinningen framhålls. Moderna värmeväxlare eliminerar i huvudsak all risk för läckage mellan från- och tilluft förutsatt att tryckbalanseringen över aggregat justeras på ett korrekt sätt med högre tryck på tillluftssidan än frånluftssidan. Man kan även komplettera återvinningssystemet med kolfilter på tilluftssidan efter aggregatet för att uppnå ännu bättre inomhusluftkvalitét.
 • Vikten av säker arbetsmiljö framhålls. I rekommendationerna framgår att hänsyn ska tas till brukaren, dvs kökspersonalen. Det uppnås genom användandet av en ozonsensor, placerad i köket. En ozonsensor säkerställer att god arbetsmiljö upprätthålls. Utöver detta bör samtliga installationer av ozonaggregat, UV-ljus eller motsvarande teknik förreglas över fläktar, tryckvakt, rensluckor eller liknande.

Utöver ovannämnda nyheter följer Imkanal 2012:2 de rekommendationer som tidigare givits. Så länge som adekvata ozonaggregat, UV-ljus eller motsvarande teknik används för rening ges därmed fortfarande rekommendationen att materialvalet för kanalsystemet kan vara valfritt galvat, svartplåt eller rostfritt.

Ozonetech välkomnar de skärpta krav som framkommer i rekommendationerna och uppskattar att branschen även vill ta en aktiv roll för en säkrare arbetsmiljö. Med dessa rekommendationer kan arbetet för att nå vår vision av det moderna storköket fortsätta – ett kök som förbrukar avsevärt mindre energi än tidigare men som samtidigt är mer brandsäkert, erbjuder arbetande en god arbetsmiljö och har liten påverkan på kringboende. Kort sagt: ett kök i harmoni med sin omgivning.

Imkanal 2012:2 har utarbetats av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Entreprenörföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc samt Fluetec.

Tänk på att Imkanal 2012:2 är en svensk branschriktlinje för svenska köksfläktsventilationsdesigners och installatörer, och riktlinjerna för ditt land kan variera.

Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB har lämnat synpunkter på branschrekommendationen. Är du nyfiken och vill veta mer? Boka en av våra kurser på Mellifiq Academy så berättar vi mer.