Är du intresserad?
En lösning för fett- och luktborttagning

Fördelarna med en ozonbehandlingslösning

Matlagning i storkök genererar stora mängder varm och fet luft som samlas upp av kåpor och sedan sugs ut genom imkanaler. Tack vare detta upprätthålls en god arbetsmiljö i köket.

Att rena frånluft med ozon är en effektiv och tillförlitlig metod för storkök och restauranger.

En ozonbehandling minskar fettavlagringarna i imkanalen, vilket ger många fördelar. Brandsäkerheten förbättras och det blir möjligt att använda billigare kanalmaterial än exempelvis rostfritt stål. På så sätt minskar även kapitalinvesteringen. Om man behandlar frånluften minskar dessutom mängden luktföreningar avsevärt, vilket möjliggör en effektivare energiåtervinning från luften.

Vår lösning

RENA Storkökslösningar är ett högpresterande ozonsystem speciellt utformat för storkök och restauranger utrustade med en eller flera kåpor. Systemkomponenterna är monterade på en plåt av rostfritt stål som kan placeras i anslutning till köket eller i ett annat rum utanför köket.

RENA Storkökslösningar har en anmärkningsvärt låg driftkostnad och ett lågt underhållsbehov. Detta beror främst på att råmaterialet, omgivningsluften, är fritt tillgängligt och att det därför inte finns något behov av att köpa, transportera eller hantera andra material.

Med RENA Storkökslösningar slipper du dessutom rörliga delar, mekanisk rengöring, påfyllningar samt avfalls- och restproduktshantering. Detta förenklar driften och gör det möjligt för dig att avsätta mindre tid och resurser till dagligt underhåll jämfört med vad som annars skulle behövas.

Säkerheten är av yttersta vikt för RENA Storkökslösningar. Ozonproduktionen stängs av automatiskt om något oväntat skulle inträffa. Dessutom är systemet fjärrövervakat och vårt servicecenter meddelas omedelbart om något händer. Det gör att vi snabbt kan lösa problem och se till att systemet kan startas om på ett effektivt sätt.

För ytterligare detaljer om RENA Storkökslösningar, kolla in vår broschyr.

Kontaktfri luftrening

En av de största fördelarna med att använda ozongas när man behandlar köksfrånluft är att allt sker kontaktfritt och underhållsbehovet blir därför minimalt. Eftersom systemet endast har ett passivt munstycke inuti kanalen påverkas det inte av de stora mängderna fettdroppar som finns i denna tuffa miljö.

En annan fördel med att använda ozongas för luftbehandlingen är dess förmåga att nå varje vrå och skrymsle i området som ska behandlas. Ingenting lämnas obehandlat: alla ytor i kanalsystemet kan renas från en enda injektionspunkt och det utspridda ozonet når varje fettmolekyl och -partikel. I jämförelse kan ett flytande rengöringsmedel, även om det sprutas in med hjälp av flera munstycken, fortfarande inte komma åt vissa områden.

För att få veta mer om hur fett behandlas i storköksventilation, se vår broschyr.

Rätt produkt på rätt plats

Tekniker som samarbetar med varandra

En effektiv frånluftsbehandling som sker i tre huvudsteg

Steg 1:

Den första skyddsåtgärden mot fett och kanalbränder är att använda kåpmonterade mekaniska filter. Dessa filter är utformade för att (1) fånga upp luftburna fettdroppar och (2) förhindra att eldslågor tränger in i kanalen och antänder eventuella fettavlagringar som fastnat i kanalen.

Steg 2:

Den andra försvarsåtgärden mot fett, kanalbränder och lukter är att integrera ett luftbehandlingssystem, såsom det högpresterande ozonsystemet RENA Storkökslösningar. Detta system injicerar då in ozon i luftströmmen för att neutralisera de återstående fett- och luktkomponenterna.

Som tidigare nämnts skulle Ozonetech RENA Storkökslösningar fungera som den andra försvarslinjen genom att behandla fettaerosoler med ozon innan de kan börja utgöra ett hot mot din verksamhet. Genom att injicera in rent ozon i frånluftsströmmen, direkt efter att det mekaniska filtret gjort sitt, har vi uppnått två viktiga resultat: (1) vi minskar fettavlagringarna markant och (2) vi riktar in oss specifikt på luktföreningarna i frånluften.

Rent ozon kan ses som en "sax" som klipper ner långa, klibbiga och komplexa fettmolekyler till mindre, problematiska komponenter. Alla dessa är både mindre illaluktande och mindre klibbiga. Dessa mer lätthanterliga ämnen förs sedan bort av luftflödet.

Steg 3 (valfritt)

Den tredje försvarsåtgärden har som mål att ta bort lukt:

När slutdestinationen för frånluften är ett känsligt område, till exempel en innergård eller ett underjordiskt parkeringsgarage, är ett sista och tredje poleringssteg nödvändigt för att få bort alla lukter. I sådana fall kan en kombination av RENA Storkökslösningar och vårt Nodora-filtersystem vara den perfekta lösningen.

De tre behandlingsstegen illustreras nedan.

Hur fungerar ozonering?

Ozon genereras på plats eftersom det inte kan lagras. Allt som behövs är syre och energi: energi fås antingen från UV-ljus eller ett elektriskt fält (ozongenerator).

Även om vi ofta pratar om ozon som en homogen gas är det i själva verket en blandning av syre, ozon och syreradikaler. Det är ozonet och syreradikalerna som reagerar med de dubbel- och enkelbindningar som håller samman fetter (fettsyror) i långa kedjor (molekyler). Ozonet och syreradikalerna fungerar som oxidationsagenter. Genom reduktion oxideras fettsyrorna.

Fett och matos innehåller fettsyror i form av aerosoler eller droppar. Oxiderade fettsyror har önskvärda egenskaper. Under idealiska förhållanden slutar en fullständig oxidationsprocess med att endast vatten och koldioxid produceras. Sådana idealiska förhållanden råder dock inte i en imkanal normalt sett.

Enkelt uttryckt modifierar vår teknik fettets egenskaper och förändrar lukternas kemiska sammansättning, allt detta innan fettet kan åstadkomma någon skada.

Genom att använda ozon förvandlas fettet och lukterna i frånluften på följande sätt:

 1. Fett- och luktmolekylerna bryts ned, vilket effektivt minskar deras förekomst i luften.
 2. Fettpartiklarnas yta förändras så att de blir "snabbtorkande", vilket förhindrar att de fastnar på kanalytorna. Det kan liknas vid att ta bort ena sidan av ett kardborreband så att det inte kan få fäste.

Om fettpartiklarna inte fastnar på imkanalens ytor utan istället följer med luftflödet minskar det risken för kanalbränder betydligt. Om brandrisken minskar blir det tillåtet, enligt svenska regler, att använda billigare kanalmaterial. Behovet av att rengöra kanalerna minskar också. Rena metallytor öppnar upp för många möjligheter att börja utforma köksventilationssystem med värmeväxlare.

Vill du lära dig mer om utmaningarna med att behandla köksfrånluft?

Grotta ner dig i utmaningarna och fördelarna här!

Utmaningar med köksfrånluft

Framgångsfaktorer för att lyckas även långsiktigt

Att ha tillgång till den nödvändiga kunskapen är en bra början, oavsett om det är din egen kunskap eller kunskap som vi kan bistå med.

En avgörande aspekt när det gäller att effektivt behandla frånluft är att se till att hela luftbehandlingsprocessen är anpassad för uppgiften.

Med över 20 års erfarenhet har vi kunnat identifiera de vanligaste misstagen som görs när man utformar och installerar ozonsystem. För din skull har vi sammanställt en lista med flera viktiga punkter som vi anser att du bör ha i åtanke om du vill vara säker på att din ozoninstallation blir lyckad.

Läs om våra 20 framgångsfaktorer i vår Storköksguide.

Fokus på säkerhet

Kemikalier är en integrerad del i vårt dagliga liv och används på olika sätt i våra hem och samhällen. Klor och maskindiskmedel är exempel på oxidationsagenter som har kemiska likheter med ozon.

 • Kök som är utrustade med ozonbaserade luftreningssystem, oavsett om de använder UV-lampor eller generatorer, ska vara utrustade med en ozonsensor. Det är av största vikt att du begär detta av din leverantör. Normalt sett ska ozon endast förekomma i imkanalen och endast när köksventilationen är i drift. Ozonsensorns uppgift är att övervaka luftkvaliteten i storköket och mer specifikt att kontrollera ozonnivåerna. Om ozon mot förmodan skulle upptäckas i köket ser ozonsensorn till att ozonsystemet omedelbart avaktiveras.

Kraven på ozonsensorer är mycket höga. De måste genomgå spårbar kalibrering och de levereras sedan tillsammans med ett NIST-certifikat. Arbetsmiljöverket har satt ett gränsvärde för ozon på 0,1 ppm för en arbetsdag på åtta timmar.

 • Systemen för ozonet och UV-ljuset måste vara sammankopplade med frånluftsfläkten för att säkerställa att de båda fungerar samtidigt. Det ska inte ske någon ozongenerering när ventilationssystemet är avstängt.
 • Kåpor och rensluckor måste vara försedda med skyltar där det står "Varning - ozonbehandling".

Olika ozoneringstekniker: en jämförelse

Alternativ till ozongeneratorer med HELS:

Andra luftbehandlingstekniker, såsom UV-ljus, katalytiska ytor eller elektrostatiska filter (ESP), måste installeras inuti den förorenade luftströmmen. Den stora mängden fett som fastnar i kanalerna gör dock dessa tekniker instabila, vilket begränsar deras effektivitet tills utrustningen rengörs.

Den marknadsförda användningen för katalytiska ytor (t.ex. ozonfritt UV) fungerar inte bra i smutsiga miljöer. Inga installationer uppfyller kraven i SS-EN 16282, del 8, bilaga E.

Det är också viktigt att notera att UV-elektronik är känslig för höga temperaturer. Man kommer lätt upp i höga temperaturer ovanför grillgaller och grillar, så som behandlingslösning är UV-elektronik inte särskilt lämplig.

För ytterligare information, kolla in vår broschyr om syrematade eller luftmatade ozonsystem.

Ozonbehandling för ventilation i storkök och restauranger

Allt du behöver veta om luftrening och värmeåtervinning i storköksventilation och restauranger.

Vill du veta mer om standarder och föreskrifter?

Läs mer om branschstandarder och rekommendationer för storkök här!

Standarder och regleringar

Ozon jämfört med rent ozon.

När vi talar om "rent ozon" beskriver vi en blandning av ozon och syre som:

 • konsekvent innehåller 94% syre och där ozon utgör 10-14% av denna blandning
 • inte innehåller salpetersyra (HN0₃)
 • innehåller så låga nivåer av kväveoxider (NOx) som möjligt

Det utskickade RENA Storkökslösningar -systemet producerar rent ozon.

För att jämföra så uppvisar "vanligt ozon" som genereras av luftmatade ozongeneratorer följande typiska egenskaper:

 • Ozonkoncentrationer som varierar beroende på luftfuktigheten, alltifrån 0.1% till 0.5% (med 21% syre)
 • Förekomst av oönskade kväveoxider (på grund av att matarluften innehåller 78% kväve)
 • Förekomst av salpetersyra som ett resultat av att kväveoxiderna och fukten har reagerat med varandra
 • Förekomst av ett salt som skapas från syran, vilket leder till det bildas en elektrodbeläggning. Denna beläggning leder elektricitet och kortsluter bildningsprocessen för den väldigt viktiga koronan (som ger ifrån sig en lila nyans).

Även om det är en enkel och kostnadseffektiv lösning att använda den omgivande luften som matargas, vilket luftmatade ozongeneratorer gör, har den också vissa nackdelar:

 • Ozonproduktionen påverkas i hög grad av luftfuktigheten. Högre luftfuktighet leder till lägre ozonproduktion. Precis på samma sätt som fuktig luft hämmar statisk elektricitet hämmar fukt ozonproduktionen. Därför används torrt syre med en daggpunkt på minus 60°C i vårt system, RENA Storkökslösningar.
 • Luftmatade ozongeneratorer kräver regelbunden rengöring eftersom den fuktiga matarluften leder till att salpetersyra bildas i generatorn. Salpetersyra är i sin tur mycket frätande. Detta problem kan undvikas genom att använda torrt syre, vilket görs för RENA Storkökslösningar.

Läs mer om skillnaderna mellan luftmatade och syrematade ozongeneratorer här.

 

Vi utforskar de bästa lösningarna: fallstudier om effektiv köksfrånluftsbehandling

Här kan du läsa om ett urval av våra avklarade projekt. De visar hur vi lyckats integrera våra hållbara och effektiva lösningar i fastighetsbranschen.

Relaterade referensprojekt.

Central hamburgerrestaurang säkerställer effektiv och säker fettborttagning med ozon

Hamburgerrestaurang valde ozon för att ta bort fett i köksfrånluften

Hur man möjliggör utsläpp av storköksluft in i ett garage

Historisk byggnad installerar högpresterande lösning för att rena sin köksfrånluft