Är du intresserad?
Luftdesinfektion

Effektiv luft- och ytdesinfektion av virus, bakterier och svampar

Mikroorganismer orsakar problem på olika ställen: i ett kliniskt sammanhang kan bakterier ställa till med farliga utbrott. Ozon kan användas som kemisk desinfektion, vilket innebär att man dödar bakterier och virus med låga ozonkoncentrationer.

Effektiv bakteriereduktion med ozon

För många applikationer räcker en bakteriereduktion på 99,99 % vilket innebär en 4 log reduktion. För högre deaktivering anpassas ozonkoncentrationen och exponeringstiden enkelt, med högre ozonkoncentration kan även bakterier och sporer behandlas. Figuren ovan visar hur vi har använt ozon för att begränsa spridningen av luftburna mikroorganismer i livsmedelsproduktion och lagring av livsmedel.

Luftdesinfektion i livsmedelsindustrin

I livsmedelstillämpningar påskyndar migrationen av mikroorganismer inom växten spridningen av mögel. Men när man integrerar ozonbehandlingen med vår RENA Pro, kan mögelspridningen reduceras effektivt utan att skada livsmedelsproduktionen. Ozon har visat sig vara mycket effektivt för att desinficera utrustning inom mejeriindustrin, vilket ger utmärkta resultat samtidigt som man eliminerar behovet av skadliga kemiska desinfektionsmedel. 

Desinfektion av luft på sjukhus och inom hälsovården

Till skillnad från livsmedelsindustrin, där behandling av lokaler ofta försummas, har sjukhus stränga renlighetsstandarder och implementerar redan strikta rengöringsrutiner för att minimera överföring av patogener. Detta innebär vanligtvis att regelbundet torka av ytor med kemiska desinfektionsmedel. Även om traditionella manuella rengörings- och desinfektionsmetoder har ansetts vara acceptabla, har det noterats att de ofta är bristfälliga och tidskrävande. 

I en sjukhusmiljö ökar sådana avvikelser risken för att patogener sprids mellan områden eller ytor och patienter. Automatiserad non-touch-teknik är ett bra komplement till städningen eftersom det adderar ytterligare ett lager av rengöring. (Boyce, 2016) 

Ozon jämfört med andra behandlingsmetoder

Non-touch metoder innefattar användning av UV-lampor och kemikalier i form av aerosol eller gas som deaktiverar mikroorganismer. Jämfört med andra metoder för luftdesinfektion kan ozon deaktivera bakterier och virus utan giftiga restprodukter. Detta gör metoden lämplig för medicinska applikationer, som t.ex. väntrum och behandlingsrum hos sjukhus och tandläkare.

En viktig faktor som möjliggör besparingar, är tiden som rengöringsmedlet aktivt kan deaktivera bakterier. Detta visas i figuren nedan:

Diagramet visar att kontakttiderna varierar mycket; UV-rengöringssystem har ofta ett mycket kort tidsfönster för att bestråla luften vilket kräver mycket energi för att säkerställa tillräcklig deaktivering, avtorkning med rengöringsmedel begränsas av tiden det tar för ytan att torka medan ozon fortsätter att attackera bakterier tills det naturligt sönderdelas eller tas bort. Användningen av ozon ökar energibesparingarna avsevärt.

Ozon genereras på plats efter behov, vilket eliminerar behovet av ytterligare resurser involverade i hantering och lagring av farliga kemikalier. Ozon sönderfaller naturligt till syre efter behandling och lämnar inga kemikalierester efter sig.

När det gäller användning möjliggör distributionen av ozon som en gas, att nå ytor som är svåra att sanera samt att komma åt fläckar som är svåra att torka av. Studier har visat att låga ozonkoncentrationer kan deaktivera bakterier och inkapslade virus genom att reagera med omättade fettsyror i plasmamembranet, vissa ytproteiner och DNA. Men att hantera stabila virus och bakteriesporer kräver högre koncentrationer av ozon i samband med luftfuktighet under långa perioder på flera timmar. 

Läs mer om RENA Pro Ozonsystem eller ladda ner broschyren.

Mar risken för spridning av patogener

I en klinisk miljö kan ozongeneratorer minska risken för att patogener sprids när nya patienter kommer in i tidigare upptagna rum. Den kan även användas efter traditionell städning för att minska risken för sjukdomsspridning från smittsamma kroppsvätskor från de tidigare patienterna.

Beroende på kundens behov anpassas behandlingstiden och ozonkoncentrationen till önskad log-reduktion. Efter den avslutade behandlingen sönderfaller ozonet antingen naturligt till syre under flera timmar eller så accelereras nedbrytningen avsevärt med hjälp av ozondestruktorer.

För kliniker som är stängda under natten kan ozonbehandling schemaläggas i väntrum, korridorer och toaletter för att möjliggöra lång behandlingstid. Ozonet är sedan borta när personalen anländer på morgonen.

För operationsrum eller andra områden som behöver deaktivering av bakterier, virus och till och med sporer på 6 logar, är specialiserade lösningar som använder höga koncentrationer av ozon i ett slutet rum under flera timmar nödvändiga. Saneringsprocessen kan startas från en panel utanför rummet och information om återstående tid visas. När den inställda tiden är över, förstörs ozonet med en ozondestruktor.

Kontakta oss för att skräddarsy en lösning för dina desinfektionsbehov