Är du intresserad?
Ozonsäkerhet

Allmän information om ozonsäkerhet

Ladda ner säkerhetsdatablad som pdf

Ämne Ozon
Kemisk beteckning O3
Främsta egenskaper Oxiderande gas – CAS-nr. 10028-15-6 / EG nr. 233-069-2
Molekylvikt 48.0
Produktion Koronaurladdning
Koncentration Upp till 18 viktprocent i syre-/syreberikad luft
Kokpunkt -111,0 °C
Smältpunkt -192,7 °C
Vattenlöslighet per vikt vid (vid 20 °C) 570 mg/l
Gasdensitet 1,6 (1 = luft)
Brännbarhet Icke-brännbar/gynnar förbränning
Flampunkt Ej tillämplig
Självantändningstemperatur Ej tillämplig

Utseende och lukt

Ozon är färglöst vid alla koncentrationer som förekommer inom industrin. Det har en stark, karaktäristisk lukt som normalt förknippas med elektriska gnistor. Lukten kan normalt upptäckas av den mänskliga näsan vid koncentrationer på 0,02 och 0,05 ppm.

Brand-/explosionsrisk

Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel. Oxidation med ozon utvecklar mer värme och antänds normalt vid lägre temperaturer än oxidation med syre. Ozon reagerar med icke-mättade organiska föreningar och producerar ozonider, som är instabila och kan brytas ned med explosiv kraft. Ozon är en instabil gas som vid normala temperaturer bryts ned till tvåatomigt syre. Vid förhöjda temperaturer och i närvaro av vissa katalysatorer som väte, järn, koppar och krom kan denna nedbrytning vara explosiv.

Reaktionsdata

Förhållanden som bidrar till instabilitet

Ozon bryts spontant ned under alla normala förhållanden, vilket innebär att det normalt inte finns på andra platser än i den omedelbara närheten av den plats där det produceras. Nedbrytningen påskyndas av kontakt med fasta ytor, kontakt med kemiska ämnen och genom värmeeffekt.

Inkompatibiliteter

Ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel och reagerar med alla oxiderande material, såväl organiska som icke-organiska. Vissa reaktionsprodukter är mycket explosiva.

Farliga nedbrytningsprodukter

Inga.

Hälsorisker

Tillåtna exponeringsgränser

Följande gränser är brett accepterade (Sverige, USA, Storbritannien och andra delar av Europa):

 • 8 timmar per dag/5 dagar per vecka (yrkesmässig exponeringsgräns) – 0,1 ppm
 • 15 minuter (gräns för kortvarig exponering) – 0,3 ppm

Ozons toxikologi

De akuta och kroniska effekterna av överdriven exponering för ozon är väl undersökta. Exponering för koncentrationer av ozon som överstiger flera tiondelars ppm förorsakar ibland rapporter om obehag hos en liten, känslig del av populationen. Detta kan ta sig uttryck i huvudvärk, torrhet i halsen och i slemhinnorna i ögon och näsa efter en kortare tids exponering. Upprepad exponering för ozon i sådana koncentrationer med 24-timmars intervall ledde dock inte till någon ytterligare ökning av irritationen i luftvägarna. Efter de första exponeringstillfällena hade fortsatt exponering för ozon allt svagare effekter, vilket tyder på att en tolerans kan utvecklas över tid.

Ozon har visat sig vara skadligare vid koncentrationer som överstiger 2.0 ppm under flera timmar, vilket t.ex. gasmetallbågsvetsare kan uppleva. Den primära platsen för akuta effekter är lungorna och effekterna kännetecknas av lungstas. Denna akuta effekt avtog hos svetsare när exponeringen minskades till under 0,2 ppm. Baserat på studier på djur anses en exponering över 10 till 20 ppm eller en timme eller kortare vara dödligt för människor, trots att inte ett enda dödsfall som kan tillskrivas ozonexponering har registrerats under mer än 100 år av kommersiell användning. (Jämför detta med klor som krävt många dödsoffer under såväl fredstid som i krig).

När det gäller långsiktig eller kronisk toxicitet är ozon ett radiomimetiskt medel, dvs. effekterna av långvarig exponering för alltför höga nivåer av ozon uppvisar samma effekter som alltför stark exponering för solljus. Dessa effekter är uttorkning av hudytorna och ett allmänt åldrande hos exponerade vävnader. Ozon anses eller misstänks i allmänhet inte vara cancerframkallande för människor och uppvisar inte heller teratogena eller mutagena egenskaper.

Vid händelse av en ozonläcka:

 • Ventilera området
 • Slå genast av ozongeneratorn
 • Stoppa flödet av ozonerat vatten
 • När man upplever höga nivåer av ozon (över 0,1 ppm) ska all personal lämna det påverkade området till dess att det har ventilerats noggrant
 • När ozonnivåerna överstiger 0,3 ppm eller när personal måste arbeta i trånga utrymmen eller tankar där det kan finnas ozon ska endast personer som bär lämplig andningsapparatur tillåtas att vistas i området och lämpliga säkra arbetsmetoder för trånga utrymmen ska tillämpas

Destruering av överskottsozon

Det är accepterad praxis och lagstiftningskrav i vissa länder att ozongas inte får släppas ut i atmosfären, utan ska förstöras med hjälp av en godkänd metod för ozondestruktion (katalytisk, termisk eller absorbtion).

Säker hantering av överskottsozon

Alla potentiella utsläpp av ozongas i områden där människor vistas eller i den yttre atmosfären ska identifieras.

 1. Alla rutinmässiga driftutsläpp av ozon i områden där människor vistas eller i den yttre atmosfären ska tillvaratas och ledas genom ett ozondestrueringssystem (som ovan)
 2. Alla områden där människor vistas där ozon genereras eller används ska erbjuda ett effektivt ventilationssystem som står i proportion till ozonproduktionen och andra riskfaktorer
 3. När ozon tillsätts till vätskor är det viktigt att ta hänsyn till att ozon avdunstar från lösningar under de flesta förhållanden. I försiktighetsåtgärderna ingår: säkerställa att alla behållare som innehåller ozonerade vätskor är lufttäta eller under negativt tryck för att förhindra att ozon avdunstar. Eventuella ventilationsöppningar där ozonet kan avdunsta ska vara anslutna till ett ozondestrueringssystem. Där ozonerade vätskor, t.ex. använt sköljvatten, släpps ut ska detta ske via slutna rörledningar till stängda avlopp

Exponering

 • Ögonexponering – Om man får ozon i ögonen ska man omedelbart tvätta med mycket vatten och då och då lyfta på det övre och det undre ögonlocket. Sök medicinsk vård snarast.
 • Inandning – Om en person andas in en stor mängd ozon ska personen genast flyttas till varm, icke-förorenad luft. Om andningen upphört ska mun-mot-mun-metoden utföras. Om personen har svårt att andas kan personal med rätt utbildning hjälpa till genom att tillföra syrgas. Håll den drabbade personen vaken och i viloläge. Sök medicinsk vård snarast.
 • Räddning – Flytta den drabbade personen i säkerhet. Om personen är medvetslös ska andra personer larmas och de etablerade procedurerna för nödsituationer ska genomföras. Gå inte in i det drabbade området utan assistans eller i strid mot råd i de rekommenderade säkerhetsprocedurer som kan gälla på varje anläggning.

Mellifiq eller något av dess dotterbolag ska inte hållas ansvarigt för någon förlust eller skada av något slag, oavsett vilken typ som uppstår, relaterade till användning eller hantering av ozon eller uttalanden som ingår i eller utelämnas från detta dokument.