Är du intresserad?
Bryggerier

Snabb, grön och kostnadseffektiv desinfektion för bryggerier

Bryggerier kräver mycket energi, tid och vatten. Bryggeriverksamheter kan förbättras på många sätt för att öka lönsamheten och minska miljöpåverkan. Att investera i en komplett och effektiv ozonlösning säkerställer en kostnadseffektiv och lättskött produktionslinje med minimal resursförbrukning och en produktionsprocess fri från föroreningar.

Mellifiq har över 20 års erfarenhet av att implementera avancerade oxidationslösningar inom livsmedelsindustrin. Våra innovativa lösningar, som kombinerar ozon och konventionell teknik, är idealiska för produktionen, CIP-processer och för att behandla avloppsvatten.

Vårt mål är att erbjuda en mer effektiv och hållbar lösning som både ökar företagets lönsamhet och kvaliteten i produktionen. När du minskar energikostnaderna sänks också verksamhetens miljöpåverkan automatiskt.

Utmaningar för moderna bryggerier.

Vatten- och kemikaliekrävande flasksköljning och CIP

Tappning och CIP-processer kräver noggrann desinfektion för att säkerställa hög kvalitet och felfri slutprodukt. För att klara detta använder bryggerier stora mängder traditionella desinfektionsmedel som kemikalier och hetvatten.

Traditionella desinfektionsmedel leder till höga driftkostnader, stort energibehov och när det gäller kemikalier, höga lagringskostnader samt att man måste ta hand om kemikalierester.

Förorenat process- och matarvatten

Kvaliteten på vattnet måste vara mycket hög eftersom en enda förorening i bryggprocessen kan leda till försämrad smak, utseende och lukt.

Om vattnet inte renas kan det leda till ökat svinn, mycket högre produktionskostnader och kraftigt minskad drifttid eftersom processutrustningen måste desinficeras manuellt innan produktionen kan återupptas.

Översikt av ozonbehandlingar för bryggerier.

Ozon är det mest effektiva desinfektionsmedlet som finns och ersätter traditionella kemikalier som hypoklorit, perättiksyra (PAA) och väteperoxid. Ozon har minst 20 gånger större mikrobiell inaktiveringspotential, vilket innebär att både koncentrationen och desinfektionstiden kan minskas avsevärt och att materialet behandlas mycket skonsamt.

Mellifiqs ozonsystem med varumärket Ozonetech producerar ozon på plats och vid behov, och behöver endast syre som råmaterial. Efter användning sönderdelas det återstående aktiva ozonet snabbt och naturligt till syre och lämnar inga kemiska biprodukter. Det producerade ozonet kan inte lagras och tar därför inte upp någon yta på på bryggeriet.

Se introduktionsvideon nedan om sanering av jästankar, fyllningsmaskiner och annan processutrustning.

Sanering av utrustningen med ozon

Sanitet och desinfektion i bryggerier

Vår teknik kan gynna ditt företag inom följande områden:

 • Minskar energikostnaderna
 • Eliminera behovet av hantering, lagring och administration av kemikalier för rening och desinfektion
 • Förlänger bryggutrustningens livslängd
 • Minska produktionsstoppen
 • Minimera vattenkonsumtionen

Ozonapplikationer i bryggerier och dryckesproduktion

Behandling med ozon kan skapa fördelar i många produktionsled. Här följer en lista på applikationer.

Desinfektion av jäsnings- och lagringstankar

Ozonteknik kan användas i stället för desinfektionskemikalier och integreras i ett befintligt Clean-in-Place-system (CIP) för desinfektion av all processutrustning. Cykeltiderna för rening och sanering av jäsnings- och lagringstankar kan kortas med upp till 30 minuter per CIP. När hetvatten ersätts med ozon slipper man de ständiga utvidgningarna av rör, fogar och tankmaterial. När ozon används för CIP saneras också alla rör effektivt. Eftersom ozonrening inte lämnar några biprodukter behövs ingen avslutande sköljning, vilket spar både vatten och tid.

Fyllmaskiner

Alla delar i fyll-linjen kan desinficeras med ozon som en del av CIP-cykeln. Ozon kan även användas för flasksköljning, vilket är extra värdefullt vid produktion av cider och mineralvatten där noggrann flasksköljning är extra viktigt. Hetvatten, som är mycket vanligt för desinfektion av fyllmaskiner, kan ersättas med kallt ozon, vilket sparar tid och energi.

Sanering av fat

Ozonerat vatten passar också utmärkt för sanering av fyllmaskiner och CIP-system för fat. Ozon ersätter då ånga och hetvatten, vilket ger stora ekonomiska vinster.

Borttagning av aromer

För bryggerier som i följd producerar batcher av olika drycker som öl, cider och smaksatt mineralvatten kan korskontaminering uppstå. Ozonets effektiva oxiderande egenskaper är ett nytt sätt att avlägsna aromföreningar som riskerar att förorena den färdiga produkten.

Sanering av öppna ytor med ozon

Ozonerat vatten är effektivt för desinfektion av ytor (COP, clean out of place) och kan användas för sanering av transportband (t ex i fyllningslinjen) och golvytor i bryggeriet.

Eliminering av Pectinatus och Megaspaera

Under de senaste åren har anaeroba bakterier, exempelvis stammar av Pectinatus och Megaspaera, blivit ett allvarlig problem för bryggerier. Dessa finns ofta i lagringstankar, jäsningstankar och fyllmaskiner. Ozon är ett mycket starkt oxidationsmedel och ger därför en överlägsen desinfektionsförmåga. Med ozon kan problemen som dessa bakterier orsakar hanteras enkelt och effektivt. Läs mer på vår websida om desinfektion med ozon.

Kvalitetssäkrat vatten

Desinficerat och rent vatten för industriellt bruk är viktigt i livsmedels- och dryckesproduktion i många delar av världen. Ozon är en kostnadseffektiv metod att desinficera vattnet som används för bryggning, desinfektion av processutrustning och sköljning i hela anläggningen. Förutom att vara det mest effektiva sättet att desinficera, tar ozon också bort BOD och COD. Dessutom blir vattnet extremt klart eftersom ozon också avlägsnar partiklar och missfärgningar. Ozon lämnar heller inga biprodukter eller smak. Det är ett perfekt alternativ till desinfektion med klordioxid som är vanligt på stora bryggerier.

VISSTE DU ATT...
Våra lösningar används över hela världen, inte bara på bryggerier utan också vingårdar, livsmedelsindustrin och i alla typer av applikationer där tankar, rör och processutrustning behöver desinficeras.

Rening och sanering – våra lösningar jämfört med kemikalier

Det är absolut nödvändigt att rengöra all bryggutrustning, som rör, fermentorer och kyltankar, från rester av de organiska föreningarna från fermenteringsprocessen. Förutom de oönskade partiklar och föreningar som fastnar på utrustningens insidor, så möjliggör dessa rester att mikroorganismer kan spridas, vilket skapar biofilmer. Detta kommer oundvikligen påverka slutproduktens kvalitet. Tabellen nedan visar ett antal reningstekniker som idag används för rening av bryggutrustning.

Luktämne Applikation Utmaning
Ättiksyra (rengörare) Mycket effektiv för rengöring av koppar Sköljvatten bör användas för att undvika oxidavlagringar som kan främja bakterietillväxt
Hypoklorit (desinfektionsmedel) • Effektiv för att bryta upp organiska föreningar
• Billigt desinfektionsmedel
• Reningseffekten gynnas av förhöjd temperatur
• Korrosion kan förekomma, även i rostfria kärl (SS304 och SS316), särskilt med varmt vatten
• Kopparkärl oxideras lätt och lämnar koppar i ölet
• Kan påverka smaken på den efterföljande bryggningen om inte kokat vatten används för sköljning
• Om systemet inte rengörs noggrant förlorar det sin desinfektionsförmåga
Ozon (desinfektionsmedel) • Kan appliceras kallt, vilket minskar energikostnaderna
• Lämnar inga skadliga biprodukter
• Produceras på plats (in-situ) vilket eliminerar kemikaliehantering
• Negligerbar kostnad för förbrukningsvaror (el)
• Skonsam mot material
• Ingen sköljning krävs
• Mekanisk installation
• Bör inte blandas med andra organiska kemikalier för att uppnå maximal effekt
Natrium / kaliumhydroxid, kaustisk (rengöringsmedel) • Mycket effektivt rengöringsmedel som tar bort organiska rester
• Tar bort brända ytor
• Extrem försiktighet vid hantering för att undvika hud- och ögonskador
• Mycket frätande på aluminium och mässing
Perättiksyra, PAA (desinfektionsmedel) • Lättillgängligt desinfektionsmedel, minimalt med biprodukter
• Relativt låg appliceringstemperatur
• Ölets hållbarhet minskas om utrustningen inte sköljs ordentligt
• Relativt dyrt vid de koncentrationer som krävs
• Lukt
Jodofor (desinfektionsmedel) • Effektivt desinfektionsmedel
• Inte särskilt vanligt inom industrin längre
• Måste hanteras försiktigt – irriterar hud och ögon
• Orsakar fläckar
• Kan påverka smak
Värme (desinfektionsmedel) • Potentiellt effektivt men kräver lång exponering med hög temperatur • Höga driftskostnader
• Tidskrävande – kräver både uppvärmning och nedkylning

Sanitet och desinfektion i bryggerier

1. CIP-station

Den nuvarande CIP-stationen, skölj- eller kemikalietanken används för cirkulation och buffring.

2. RENA Vivo-system

Ozonetech RENA Vivo ozonsystem är anslutet till CIP-tank eller cirkulationsrör.

3. Cirkulation tillbaka till ozonsystemet

Under desinfektionen cirkuleras vatten kontinuerligt tillbaka till ozonsystemet, vilket möjliggör noggrann kontroll av ozonkoncentrationen.

4. Behållare som ska desinficeras

Fermentationstankar, lagertankar och fyllningsmaskiner desinficeras effektivt – varken värme eller kemikalier behövs.

Eliminera kemikalier för desinfektion

Ozon kan användas som desinfektionsmedel för att minska den totala CIP-tiden, spara vatten samt minska hantering och konsumtion av kemikalier. Figuren nedan visar fördelarna med att uppgradera ditt nuvarande CIP-system med en integrerad lösning från oss. Läs mer om CIP och desinfektion av processutrustning.

Ozon minskar inte bara mängden desinfektionskemikalier, genom att använda ozon i försköljningen kan den kritiska reningen förbättras vilket kan minska kemikalieförbrukningen.

Ersätt desinfektion med hetvatten med våra lösningar

Många bryggerier använder hetvatten för att desinficera tankar, fyllningsmaskiner och annan processutrustning. För hygieniskt utformade system kan ozon spara mycket energi och når 3-logs minskning av oönskade bakterier på 10-15 minuter.

Samtidigt som mycket energi kan sparas, ökar livslängden på utrustningen, och underhållsproblemen minskar när man undviker de ständiga mekaniska spänningarna under uppvärmning och kylning mellan CIP-cykler. De årliga driftstoppen kan minskas med upp till 300 timmar vilket ökar produktionskapaciteten.

Kontakta oss på Mellifiq idag för en mer hållbar och mindre miljöbelastande teknik för dina desinfektionsbehov. Du sparar inte bara tid, du sparar också mycket energi, minskar vattenförbrukningen och möjliggör en smalare, mer fokuserad produktion.

Potentiella årliga besparingar om hetvatten byts mot ozon

Beräknade årliga besparingar för storskaliga, medelstora och hantverksbryggerier genom att ersätta varmvattensanering med ozon. Beräkningarna är baserade på 85°C varmvattensanering en gång per dag.

Förbättra din CIP och öka kvaliteten på matarvattnet

Det är dags att överge gamla rutiner. När hållbarhet och grön teknik har accepterats som vägledande principer i de flesta branscher, varför inte ta steget du också? Det finns mycket att vinna, inte bara pengar.

Vi erbjuder en snabbare och effektivare lösning för att desinficera vatten och processutrustning för bryggerier av alla storlekar. Ozonetech RENA Water Solutions är nyckelfärdiga system för hela ditt desinfektionsbehov – enkla att installera och hantera.

Enkel implementering

Systemen är utformade med integrerade hydrauliska anslutningar. De kan installeras både i befintliga rörledningar och anslutas till vattentankar. Ozon löses effektivt upp i vattnet med en maximal koncentration på 1 ppm. Hela desinfektionen sker på kortare tid jämfört med hetvatten och desinfektionskemikalier som perättiksyra och hypoklorit. Alla system har integrerade kontroller och säkerhetsfunktioner för pålitlig och säker användning. Installationen är enkel både för befintliga och nya bryggerier.

De viktigaste fördelarna

 • Säkerställer 100 % bakteriefritt matarvatten utan kemikalier
 •  Maximalt 1 ppm upplöst ozonkoncentration
 • Starta och stoppa driften med en knapptryckning
 • Inget hetvatten, ingen kemikaliehantering

Slipper köpa och hantera råvaror

Att använda ett Ozonetech-ozonsystem i ditt renings- och desinfektionsprogram eliminerar hanteringen av farliga desinfektionskemikalier. Ozon produceras på plats och vid behov.

Vi använder omgivningsluften för att producera syre som sedan används för att producera ozon. Våra metoder är miljövänliga och förbättrar hälsa och säkerhet i din produktion avsevärt. Varje reningscykel med ozon förbrukar endast 0,3 kWh för ett hantverksbryggeri och mindre än 1 kWh för en stor anläggning.

Spara tid, vatten och pengar

Du slipper desinfektionskemikalier

Ozon lämnar inga kemikalierester. Det behövs ingen vattensköljning när desinfektionen är klar. Rening och desinfektion kräver mycket vatten och alla bryggerier kan spara upp till 10 % av den totala vattenförbrukningen. Och lika viktigt; det behövs inga desinfektionskemikalier överhuvudtaget. Hetvatten kan ersättas med kall ozonrening, vilket minskar energikostnaderna avsevärt.

Desinficera på fem minuter med en knapptryckning

Ozon är det effektivaste desinfektionsmedlet som finns i handeln. Det är upp till 3 000 gånger effektivare än hypoklorit och perättiksyra. Vi överskrider nödvändiga mikrobiella avdödningshastigheter snabbare och med en koncentration på endast 1 ppm jämfört med andra desinfektionskemikalier. Du kommer få bakteriefritt processvatten och bakteriefri utrustning på några minuter. Tryck bara på knappen.

Byt till ett Ozonetech-system. Det minskar omedelbart dina vattenkostnader, energikostnader, kemikaliekostnader, miljöpåverkan och ökar produktionstiden.

Sparpotential

Grafen visar årliga besparingar för kemikalier, vatten och energi per bryggerikapacitet (USD).

Rekommenderade produkter

Ozonetech RENA Vivo-serien

Vivo-segmentet erbjuder följande förbättringar av verksamheten:

 • Ta bort alla desinfektionsmedel som används för behandling eller sanitet
 • Minska energibehovet genom att ersätta kemikalier med ozonrening
 • Säkerställ vatten helt fritt från mikrober
 • Ingen kemikaliehantering, transporter och kostnader
 • Behandla komplexa ämnen i avloppsvatten på plats
 • Kemikaliefri kvalitetssäkring av matningsvatten och processvatten
Läs mer

Nodora

 • Avancerade katalys- och adsorptionssystem
 • Marknadens lägsta tryckfall
 • Modulär design
 • Jämn fördelning av luftflödet över filterbäddarna
 • Lätt att skräddarsy
 • Kassettbaserad design för enklast möjliga underhåll
Läs mer

Water Maid

 • Trycksatta multimedia- och adsorptionssystem
 • Automatisk backspolning
 • Brett kapacitetsområde
 • Mycket effektiv polering för fullständig borttagning
Läs mer

Relaterade referensprojekt.

Grebbestad Bryggeri uppgraderade till ozonsanering

Atrium Ljungberg och O´Learys väljer ozon för värmeåtervinning

Fördelarna med förstklassig luktborttagning

Poppels Bryggeri ersatte kemikaliedesinfektion med ozon

Slutgiltig luktreduktion och energiåtervinning i ny central nattklubb