Är du intresserad?
Luktborttagning

Heltäckande luktborttagningslösningar för alla situationer

Föreningar och ämnen som kan bidra till luktproblem såsom VOC:er (flyktiga organiska ämnen), H₂S och flyktiga fettsyror (VFA), finns bland annat i köksventilation och inom ett stort antal olika industrier. Även om dessa lukter inte nödvändigtvis behöver innebära en hälsofara så skapar de en otrevlig miljö för omgivningen, vilket resulterar i klagomål.

VOCer som luktar kan härstamma från nedbrytning av organiska föreningar, antingen genom bakteriell eller termisk nedbrytning. Denna nedbrytning är en vanlig process inom bryggerieravloppsreningsverk,matlagning och livsmedelsindustrin.

Källorna till H₂S-utsläpp är liknande processer och förhållanden som för VOCer, men den principiella skillnaden ligger i att det nedbrutna substratet måste innehålla svavelföreningar för att ge upphov till H₂S. Till exempel har organiska föreningar i livsmedelsindustrin och avloppsreningsverk vanligtvis väldigt höga koncentrationer av svavelföreningar, vilket leder till att H₂S bildas. H₂S förekommer vanligtvis också i bryggerier och biogasanläggningar , till följd av den syrefria reduktionen av svavelföreningar i antingen bioreaktorer eller rötkammare.

Människans luktsinne

Den mänskliga näsan har utvecklats under årtusenden och utvecklat olika känslighet för olika föreningar. Till exempel har näsan en mycket hög känslighet för föreningar som släpps ut från ruttnande organiska material. På så sätt kunde intag av rutten mat undvikas under historiens gång, vilket förhindrade sjukdom. Rutten mat avger svavelföreningar som H₂S, och VOC:er som aldehyder och hexylacetat. Därför är det inte förvånande att den mänskliga näsan kan detektera spårkoncentrationer av dessa föreningar som visas i tabellen nedan. Å andra sidan är näsan mindre känslig för föreningar som inte avges naturligt, såsom toluen.

Exempel på luktföreningar, karaktär och lukttröskel i ppm

Luktämne Karaktär Lukt gränsvärde [ppm]
Metylmerkaptan Ruttet kålhuvud, vitlök 0.002
H2F Ruttna ägg 0.01
Acetaldehyd Fruktig 0.05
Hexylacetat Fruktigt & sött, grönt äpple eller banan 0.12
Formaldehyd Frän, kvävande 0.80
Toluen Söt, skarp 2.90

Som visat i tabellen ovan, är koncentrationen vid vilken lukt uppfattas som problematisk, i omfattningar från ppm eller lägre. Detta medför att luktande utsläpp blir särskilt svårt att behandla då reningssystem måste ha en väldigt hög effektivitet. Dessutom blir problemet ännu mer komplext då lukterna släpps ut utomhus, detta på grund av att luktvärdena påverkas av yttre faktorer som luftfuktighet och vind.

Vi erbjuder många typer av luftanalyser för att identifiera luktnivåerna. Läs mer om Luft- och luktanalys.

Mellifiqs lösningar för luktborttagning

Mellifiq har utvecklat flera lösningar för att lösa luktproblem i många applikationer. Utifrån den specifika situationen och kraven från kunden väljer och designar vi den mest effektiva lösningen för att ta bort oönskad lukt. Lösningen kan bestå av antingen ett ensamt ozonsteg eller av ett flerstegssystem. En översikt över prestanda för Mellifiqs lösningar för luktborttagning visas i figuren ovan.

The effect that our treatment solutions have on odor concentrations.

Enstegs ozonlösning – RENA Pro

I många fall har en enstegsozonlösning redan en stor minskning av luktutsläppen, vilket framgår av RENA Pro - kurvan i figuren ovan. Eftersom ozon är ett kraftfullt oxidationsmedel reagerar det snabbt med luktämnena. Molekylerna oxideras effektivt och bryts ned till koldioxid och vatten, som är ofarliga och helt luktfria. Mekanismen för denna oxidation kan appliceras på både lukter från organiska föreningar, såsom VOC:er, och svavelföreningar, såsom H₂S.

Den enda skillnaden mellan dessa reaktioner är att svaveldioxid (SO2) skapas istället för koldioxid (CO2) då H₂S-lukter tas bort. Däremot är slutresultatet detsamma när det gäller luktreducering, då SO2 har en luktgräns som är 1000 gånger högre i koncentration än H₂S. Detta medför att lukten från SO2 är negligerbar i dessa koncentrationer.

Läs mer om RENA Pro eller ladda ner broschyren.

Mellifiq's RENA Pro ozone system used for treating odors.

Flerstegs lösning – AOP

Om kraven för luktreduktion är särskilt stränga kan ytterligare ett steg läggas till med RENA Pro, för att skapa en AOP-lösning (Advanced Oxidation Process). En Saniray UV reactor implementeras ofta som ett extra steg, eftersom UV-ljuset reagerar med ozon och skapar hydroxylradikaler. Dessa radikaler är ännu mer reaktiva än ozon och angriper luktämnena mer aggressivt. Att ha radikaler inblandade i reaktionsprocessen resulterar i en kedjereaktion, där en enda radikal kan oxidera ett stort antal luktämnen.

Sådana reaktiva förhållanden nås vanligtvis i högtemperaturszoner i förbränningsugnar. Genom synergin mellan ozon och UV-ljus kan vi dock imitera dessa reaktionsförhållanden vid rumstemperatur, vilket innebär en kraftig sänkning av luktbehandlingens driftkostnader.

Läs mer om våra UV-system.