Är du intresserad?
Storkök

Det moderna, energieffektiva storköket

Att driva ett storkök på ett effektivt sätt kräver att allt håller hög kvalitet: från att ha rätt utrustning, en väl fungerande arbetsmiljö, organisation och logistik, till att hålla hela köket rent och hygieniskt. Bland det viktigaste i ett storkök är luftkvaliteten. Den beror i sin tur på ventilationssystemet och hur frånluften behandlas. Minsta lilla detalj som försummas kan skapa driftproblem för köket, vilket i sin tur påverkar hela verksamheten.

Vår vision för det moderna kommersiella köket är ett kök med hög brandsäkerhet, bra arbetsmiljö, utan utsläpp av lukt i köket, i fastigheten eller omgivningen, låga underhållskostnader och framför allt: att värmen i frånluften, från stekytor, stekpannor, ugnar och fritöser tas tillvara. Kort sagt vill vi se ett trevligare, säkrare och mer hållbart kommersiellt kök, där ventilationssystemet leder bort värme, fukt, fett och stekos – och tillför frisk luft.

Uppskattningsvis finns det över 13 miljoner restauranger i världen och 25 000 av dem finns i Sverige, och antalet ökar snabbt. Majoriteten av alla restauranger släpper ut varm luft som inte behandlas korrekt. Så mycket som hälften av energin som förbrukas i ett kök försvinner i form av värme genom frånluftsventilationen. Betydande energibesparingar kan göras om denna värmeenergi utnyttjas istället för att släppas ut genom ventilationen. För att använda värmen krävs dock att frånluften behandlas ordentligt; annars blir underhållet av filter, värmeväxlare och själva kanalen för betungande och kostsamt.

Vanliga utmaningar i kommersiella kök.

Förbättra brandsäkerheten

Över 40 % av alla bränder i fastigheter startar i ett kök

Tre saker krävs för att en brand ska uppstå; bränsle, syre (luft) och värme. Alla tre faktorer finns i de kommersiella kökens kökskåpor och frånluftskanaler som är fyllda med fettrik, energirik frånluft från wokar, fritöser och stekytor. Ta bort en faktor och brandrisken minskar avsevärt.

Cirka 40 % av alla restaurang- och hotellbränder startar i köket, och cirka 50 % av bränderna börjar på spisen. Utöver risken för personskador är kostnaden för skador på fastigheten och annan egendom betydande, ofta över 50 000 EUR per restaurang. Det leder också till ytterligare kostnader på grund av intäktsförluster när restaurangen är stängd för reparationer. Försäkringen kan, eller kan kanske inte, täcka dessa förlorade intäkter.

Vanligt förekommande orsaker till köksbränder

 • För hög temperatur i fritösen
 • Mycket brandfarliga vegetabiliska oljor
 • Gammal, mer lättantändlig olja i fritösen
 • Fettansamlingar i imkanalen och ventilationen
 • Felinriktade sprinklers på grund av att utrustning på hjul flyttas runt
 • Sprinklers som inte fungerar på grund av att smältlänkarna är fulla av fett

Läs mer om effektiv värmeåtervinning. här

Optimera värmeåtervinningen

Rena kökets frånluft och återvinn hundratusentals kronor varje år

Fet och smutsig frånluft innebär en kostnad. Om luften renas skulle den istället bli en värdefull resurs. En restaurang med runt 1 500 m3/h frånluft förlorar upp till 14 000 kronor per år i värmeenergi, beroende på driftförhållandena. Ett luftreningssystem och en värmeåtervinningsenhet kan vara återbetald på några få år. Köksventilation behövs av tre skäl; för att skapa en bra arbetsmiljö i köket, för att släppa ut värme, lukt och fukt, och för att förse lokalen med frisk luft. I Sverige försvinner uppskattningsvis 280 miljarder kronor i form av värmeenergi via ventilationen i landets fastigheter. Det pågår flera projekt för att göra kommersiella kök mer energieffektiva. Energianvändningen kan minskas genom att välja rätt utrustning, använda behovsstyrd ventilation, ha korrekta serviceintervall för utrustningen och genom att utbilda personalen. Värmeenergin i ett köks frånluft står för den överlägset största potentiella energibesparingen – troligen så mycket som 40% av den totala energiförbrukningen i ett kök.

Ett medelstort restaurangkök kan spara hundratusentals kronor varje år genom att göra det möjligt att återvinna värmen i frånluften med en värmeväxlare. Börja rena luften och installera en värmeväxlare. Redan vid måttlig termisk verkningsgrad kan besparingen bli stor

Luktborttagning

Förhindra obehag för anställda, gäster och grannar

Ventilationssystemet i ett kök leder bort värme, fukt, fett och matos, och tillför frisk luft. Matos innehåller ett stort antal föreningar som avger lukt (luktmolekyler). Härsket fett och bakterier som trivs i fettrika föreningar kan också bidra till dålig lukt som kan störa boende i närområdet. Lukten från matos består normalt av flyktiga organiska föreningar (VOC) som, i kontakt med ozon, oxideras och bildar vatten, koldioxid och lite damm.

Att minska lukt är, tillsammans med ökad brandsäkerhet och effektiv energiåtervinning, den viktigaste anledningen att rena luft med ozon.

 • Kontinuerlig och tillförlitlig luftrening med ozon minskar utsläppen av matos avsevärt – vilket minimerar risken att grannar klagar på att det luktar.
 • Kraven på att minska lukten ökar om luften släpps ut nära bostadshus. I dessa fall bör en komplett luktbehandlingslösning övervägas.

Om en restaurang får klagomål på lukt kan kommunen kräva åtgärder för att verksamheten ska få fortsätta. I tätorter kan ozonrening av köksfrånluften avgöra om en restaurang får tillstånd eller inte.

Sänkt driftskostnad

För lönsamhetens skull är det viktigt för en restaurang att minska energianvändningen genom att maximera värmeåtervinningen, samtidigt som man minskar kostnaderna för hantering av kemikalier (inköp, transport, lagring och avfallshantering). En annan kostnad som kan påverka ekonomin är kostnaden för manuell rening av kanalerna. En effektiv lösning för luftrening minimerar kostnaden för manuell rening eftersom behovet minskar radikalt.

Ozonetech RENA Kitchen Solutions är effektiv och pålitlig med låga driftskostnader och minimala underhållskrav.

Energiförbrukning för olika byggnader

Minskad miljöpåverkan

Att använda ozon för att behandla köksfrånluften är en hållbar lösning. Ozon produceras på plats av den omgivande luften – ett gratis, naturligt råmaterial. Ingenting behöver köpas, transporteras eller hanteras. Ozonetech-systemen producerar ozon kontinuerligt genom att exponera syret i luften för ett högspänningsfält med en teknik som kallas Corona Discharge. Ozonet produceras med extremt låg miljöpåverkan.

Ozon är dessutom en instabil molekyl, vilket innebär att den spontant återgår till syremolekyler om det inte finns någon förening att oxidera. Ozon har kort halveringstid jämfört med andra kemikalier för rengöring, t ex natriumhypoklorit som har en halveringstid på flera år beroende på omgivningsförhållandena.

Med inbyggd rening räcker det med klass 2b

Det svenska regelverket för kanaler (Imkanal 2012:2) säger att om ett reningssystem, som ozonrening eller UV-ljus, är installerat i kanalsystemet, kan billigare material användas för kanalen. Alla stora kök som drivs med el eller gas klassificeras som klass 2B och kan därför använda svartplåt eller galvaniserad plåt i kanalerna istället för rostfritt stål. Om kökets frånluft renas med ozon kan du minska kostnaden för kanalmaterial med 70-80 %, beroende på kanalens längd, antal böjar, reningsluckor och spjäll.

Ozon som reningsmetod minskar mängden fett i köksfrånluften vilket ökar brandsäkerheten. Det är dock viktigt att systemet fungerar bra och kontinuerligt renar frånluften för att bibehålla ett brandsäkert kanalsystem.

Observera att dessa klassificeringar är specifika för Sverige och att andra länder kan ha andra regler och förordningar.

Läs mer om kvalitetskrav här

Hållbara och effektiva lösningar för behandling av frånluft i kommersiella kök.

Ett viktigt steg mot ett modernt kök är den effektiva behandlingen av den varma, illaluktande och feta köksfrånluften. Effektivt och korrekt behandlad avluft ger många fördelar, såsom förbättrad brandsäkerhet, optimerad värmeåtervinning, kontroll av odörer, lägre driftskostnader, billigare kanalmaterial och en miljövänlig lösning. Mellifiq erbjuder olika lösningar för att korrekt avlägsna fett och odörer i köksfrånluften där hög behandlingskapacitet krävs. Ozonetech RENA Kitchen Solutions är ett högpresterande ozonsystem och rätt lösning för att behandla avluften från ett kommersiellt kök. Ozonetech RENA Kitchen Solutions kan kombineras med Mellifiqs effektiva Nodora odor removal solutions i fall med extra höga krav, till exempel där potentiella luktproblem kan begränsa omfattningen av en köksdesign eller återkalla tillståndet att driva ett kommersiellt kök.

Köpcentrum - Återvinning av värme från food court

Ozonetech RENA Storkökslösningar

Ozonetech RENA Kitchen Solutionsär Mellifiqs mest kraftfulla systemlösning utvecklad för kommersiella kök och restauranger, som betjänar en eller flera köksfläktar. Ozonetech RENA-systemet kan tillhandahålla ozon till flera kök och fläktar och placeras bredvid köket eller helst längre bort från köket i ett separat rum. Säkerhetsnivån är hög. Produktionen av ozon avbryts omedelbart om något ovanligt inträffar. Systemet övervakas av vårt servicecenter som får larmmeddelanden om något är fel, och de kan fjärrstarta systemet när det behövs.

Ozonetech RENA Kitchen Solutions har mycket låg driftkostnad och underhållskraven är minimala. Råvaran (omgivande luft) är gratis. Ingenting behöver köpas, transporteras, lagras eller hanteras. Du slipper rörliga delar, mekanisk rengöring, påfyllningar, avfall och restprodukter.

Läs vår broschyr om RENA Kitchen Solutions här

Tekniska specifikationer

Ozonetech RENA Kitchen Solutions matas med torrt, rent syre och kyls med vätska. Det är en mycket effektiv och pålitlig teknik för att producera ozon. Dag efter dag, år efter år är reningskapaciteten konstant. Ozonproduktionen är steglöst justerbar och lätt att ändra. Ett enda Ozonetech RENA-system kan producera tillräckligt med ozon för flera kåpor, stora luftflöden och höga fettbelastningar. Ozonetech RENA Kitchen Solutions finns i sju modeller för olika luftflöden. Systemets komponenter är monterade på en plåt av rostfritt stål vilket förenklar installationen.

Fördelar med att behandla köksfrånluft med ozon

Lägre brandrisk

Fettansamlingar i imkanalen är ett av de största hoten i ett kommersiellt kök. Fettet är brandfarligt, brinner vid höga temperaturer och kan leda till stora, okontrollerbara bränder som är svåra att släcka. Därför bör alla imkanaler i restauranger och kommersiella kök rengöras regelbundet för att minimera brandrisken. Ett direkt resultat av kontinuerlig ozonbehandling av fet köksfrånluft är att brandsäkerheten förbättras avsevärt. Ozonbehandlingen förhindrar att det bildas fettavlagringar i kanalerna genom att bryta ner fettpartiklarna när de är luftburna. Bränslet som behövs för att starta en brand är därmed borta. Det minskar också behovet av manuell rengöring av kanalens inre delar och minskar antalet byten av partikelfilter.

Imkanalen behöver inte renas lika ofta

Hur ofta imkanalen ska renas bestäms vanligen av kommunen och regleras oftast av säkerhets- och brandföreskrifterna för att förhindra bränder i skorstenar och imkanaler. Hur reningen av imkanalen görs bestäms av ventilationssystemets utformning. Vid manuell rengöring sprutas vanligtvis kanalen, fläkten och ventilationsenheten med hett vatten och fettlösningsmedel för att ta bort lättantändliga fettavlagringar.

Ozon är ett effektivt verktyg för att kemiskt sönderdela fettpartiklar och aerosoler i luften och omvandla dem till koldioxid, vatten och en liten mängd damm som följer med luften i imkanalen utan att fastna på väggarna. På samma sätt som en sax klipper av en tråd, kapar ozonet av de organiska (kol) kedjorna i fettmolekylerna. Det byggs därför inte upp fettavlagringar i imkanalen och förfiltret, vilket kraftigt minskar behovet av kanalrengöring.

Lägre miljöpåverkan

Alla Ozonetech-system producerar ozon på plats genom att omvandla syret i den omgivande luften. Energianvändningen är minimal jämfört med traditionella kemikaliebaserade behandlingsmetoder. Med kraftigt minskat behov av energi och kemikalier minskar kökets miljöbelastning avsevärt jämfört med andra reningsmetoder. Inga frekventa inköp, transporter, lagring, påfyllning och hantering av kemikalier/bakterier. Det enda som behövs är el och den omgivande luften.

Läs mer om behandling av frånluft med ozon här

Affärsvärdet av ozonbehandling

Att behandla köksfrånluften med ozon möjliggör besparingar som:

 • Uppvärmningskostnader, upp till 80 %
 • Kostnader för manuell rengöring av imkanaler, rening sker mer sällan, vilket också innebär färre driftstopp för verksamheten
 • Sänkning av de totala energikostnaderna, upp till 30 %!

Generellt så tjänar en fastighets totalekonomi (ibland även hyresgästerna) enormt på att använda högklassiga ozonsystem från Mellifiq. Du tjänar på:

 • Optimerad värmeåtervinning som sänker dina energikostnader
 • Minskad användning av kemikalier ger lägre kostnader. Ozon produceras på plats av omgivande luft. Detta innebär att det inte längre behövs frekventa inköp, transporter, lagring, hantering och slöseri med kemikalier eller bakterier.
 • Minskat behov att rengöra kanaler; antalet obligatoriska reningstillfällen minimeras när fettpartiklarna i luften tas bort innan de fastnar på kanalens yta.
 • Andra allmänna underhållskostnader kopplade till traditionella behandlingsmetoder minskas, exempelvis kostnaden för all tid som läggs på rening

Rekommenderade produkter

Ozonetech RENA Storkökslösning

Ozonetechs RENA Storkökslösningar erbjuder följande driftsförbättringar:

 • Plug and play nyckelfärdig ozonbaserad luftbehandlingslösning av köksfrånluft
 • Flera alternativ och mycket anpassningsbar ozonproduktion och distribution
 • Stödjer en eller flera kåpor och luftbehandlingsaggregat
 • Hög behandlingskapacitet för stora luftflöden och krävande fettbelastningar i frånluften
 • Effektiv ozonproduktion som minskar energiförbrukningen och miljöavtrycket
 • Toppmodern design som säkerställer stabil prestanda över tid
 • Integrerad lösning med automation, sensorer och kontroller
 • Ett mycket effektivt och pålitligt system för frånluftsbehandling
 • Täcker ett brett spektrum av behandlingskrav för olika luftflöden
 • Låga driftkostnader och lågt underhåll
 • Minskar användningen av klorbaserade kemikalier
 • Redo för leverans över hela världen
Läs mer

Rekommenderade produkter

Nodora

 • Avancerade katalys- och adsorptionssystem
 • Marknadens lägsta tryckfall
 • Modulär design
 • Jämn fördelning av luftflödet över filterbäddarna
 • Lätt att skräddarsy
 • Kassettbaserad design för enklast möjliga underhåll
Läs mer

Rekommenderade produkter

ACT-serien

ACT-serien ger dig alla dessa fördelar:

 • Mycket lättanvänd och kostnadseffektiv
 • Minska energibehovet genom att ersätta kemikalier med ozonrening
 • Tar bort lukt effektivt och billigt
 • Ingen hantering av kemikalier, transport och kostnader
 • Kemikaliefri kvalitetssäkring av matningsvatten och processvatten
Läs mer

Mer om ozonbehandling

Ozon är en stark oxidant (som klor) som effektivt bryter ner mindre fettpartiklar och gasformiga fetter i frånluften och på ytorna i ventilationskanalerna. Ozon oxiderar fett till vatten, koldioxid och lite damm. Ozonbehandling möjliggör kontinuerlig rening av frånluften när köksventilation är igång. Ozon genereras på plats av pålitliga system med minimalt underhåll. Läs mer om våra lösningar och system här. Effektiv och kontinuerlig borttagning av fett i frånluften ger många fördelar. Brandsäkerheten ökar avsevärt, lukten minskar och rengöring av ventilationskanalerna behövs mer sällan och tar betydligt kortare tid. Våra ozonsystem har minimalt behov av underhåll och tillsyn, och investeringen är betald på så kort tid som två till tre år om värmen återvinns ordentligt.

Mer om brandsäkerhet

Brandsläckningssystem

Det säkraste sättet att skydda en restaurang från brand i köket och frånluftskanalerna är att installera ett brandsläckningssystem över all matlagningsutrustning och i köksfläktarna.

Bränder som involverar matoljor klassificeras som ”Klass K” i USA och ”Klass F” i europeiska och australiska system. Det vanligaste medlet för K / F-klassbränder är en våt kemisk brandsläckare, som oftast består av kaliumsalter blandade med vatten.

De mest tillförlitliga systemen är baserade på ”förtvålning”, en process som producerar glycerol och fettsyrasalt, kallad ”tvål”. Reaktionen skapar en brandsläckare som kan släcka bränder i matolja och fett. Reaktionen både kyler ner oljan, vilket tar bort en del av värmen och stänger syretillförseln till bränslet. Det primära syftet är att skydda kökspersonalen och minska risken att branden sprider sig.

Regelbunden översyn

Kanaler i rostfritt stål är dyra, men också de säkraste för att förebygga brand. Det beror på att rostfritt stål motstår de höga temperaturer som uppstår när en brand sprider sig via fettansamlingar i ventilationskanalen. En imkanal med inbyggt reningssystem, till exempel ozonbehandling eller UV-lampor, har lägre brandrisk, vilket gör att billigare material än rostfritt stål får användas (beroende på ditt lands föreskrifter och rekommendationer för brandförebyggande). Dessutom minskar behovet av kanalrengöring eftersom fettpartiklarna kontinuerligt avlägsnas från frånluften.

Hur ofta kanalen behöver inspekteras och rengöras måste bestämmas från fall till fall.

Mer om värmeåtervinning

Rent teoretiskt, hur återvinner du mest energi?

Här är några tips om hur du återvinner maximalt med energi:

 1. Köp en högklassig värmeväxlare. Lägg tid och energi på valet av värmeväxlare. Välj en pålitlig modell med hög effektivitetsklassning och se till att hålla den ren för att förhindra att den tappar effektivitet. Den måste kunna arbeta under ideala förhållanden – hela tiden. Först då kan du återvinna maximalt med energi år efter år.
 2. Ta bort så mycket fett som möjligt innan luften når värmeväxlaren. Se till att luften som når värmeväxlarens förfilter är så ren som möjligt hela tiden. Detta är viktigt eftersom stora mängder fett har flera negativa effekter. Fettet kan orsaka tryckfall i frånluftskanalen och värmeväxlarens effektivitet minskar. Uppvärmningskostnaderna ökar, förfiltret behöver bytas ut oftare och värmeväxlaren måste rengöras oftare.
 3. Förstå fördelarna och nackdelarna med de olika tekniska lösningarna - och ta rätt beslut. Den heta fettbelastade luften rör sig 3–5 m/s på sin väg till värmeväxlaren. Välj den metod som mest effektivt tar bort de miljarder små fettpartiklar och aerosoler som rusar genom luftströmmen. Dessutom, välj den lösning som klarar att hålla frånluftskanalen ren hela tiden.

Ställ höga krav på reningslösningen

Syftet med behandlingen är att minimera mängden fett som når värmeväxlaren. Det här är de krav vi tycker bör uppfyllas av en riktigt bra lösning:

 • Den måste ta bort en stor andel av fettpartiklarna och aerosolerna i luftströmmen
 • En eventuell minskning av reningskapaciteten över tid får bara vara marginell
 • Behovet av service, underhåll och annan kontinuerlig hantering måste vara minimalt
 • Behandlingslösningen får inte orsaka driftstopp, tryckfall eller påverka ventilationen som helhet
 • Behandlingen måste vara tillräckligt effektiv för att säkerställa att imkanalen ytterst sällan behöver rengöras
 • Det måste vara enkelt att minska och öka behandlingskapaciteten

Undvik aktiva och rörliga delar i frånluftskanalen och kökskåpan

Vi rekommenderar starkt att du undviker aktiva eller rörliga delar i frånluftskanalen och kökskåpan. Om utrustning placeras i det förorenade luftflödet kommer reningskapaciteten minska snabbare, och mer rengöring, underhåll och byte av reservdelar behövas.

För att skapa ett mycket energieffektivt kommersiellt kök krävs att en kombination av faktorer införlivas korrekt.

Studier visar att majoriteten av potentiella besparingar finns inom de fem områden som beskrivs nedan, och att vidta åtgärder inom dessa ger högst vinst:

 • Teknik i köket – välj utrustning och verktyg med låg energiförbrukning och / eller behovsstyrd drift.
 • Ventilation – använd behovsstyrd ventilation, rena frånluften och återvinn värme från den renade luften
 • Kylning: kylskåp, frysrum etc. / byt kylning där det går, t ex i soprum
 • Underhåll – regelbundet underhåll av utrustning gör att deras energieffektivitet förblir hög och konstant. Detta leder till lägre energiförbrukning
 • Personal – utbilda personalen! Utrustningens effektivitet och hur kökspersonalen använder den har stor inverkan på energiförbrukningen

Mer om luktproblem

Restaurang stänger p.g.a. grannars klagomål på lukt

Ett litet klagomål från grannarna på matos kan bli ett svårhanterligt problem. Lukt är mycket subjektivt och klagomål från grannarna på grund av matlagning är aldrig bra för affärer. I värsta fall blir hyresvärden eller myndigheterna tvungna att stänga restaurangen. Lukt är tyvärr svårbedömt på grund av bristen på bra riktmärken och instrument för att upptäcka och mäta dem. Därför tvingas ofta myndigheter att göra en bedömning baserad på subjektiva uppfattningar om lukten. En viss lukt kan accepteras, men bedömningen sker alltid från fall till fall beroende på intensitet, varaktighet, frekvens, tid på dagen och mer. Om myndigheterna anser att lukten är oacceptabel kan de kräva åtgärder.

Luktproblem försvinner inte av sig själva så länge källan och förhållandena är oförändrade. Åtgärder krävs och ozonbehandling kan användas för att minska, eliminera eller åtminstone begränsa problemet.

En vanlig byråkratisk term är ”störning” eller ”olägenhet”, men det handlar i huvudsak om dålig lukt. Klagomål riktas först till fastighetsägaren och / eller restaurangägaren (de har vanligtvis ett delat ansvar). Om klagomålen ignoreras är nästa instans vanligtvis myndigheterna.

Därför är det viktigt att ta hänsyn till ett antal faktorer under designfasen:

 • Bor det folk i närheten av restaurangen?
 • Var släpps kökets frånluft ut?
 • Typ av matlagning?

Anmäl dig till en av våra kostnadsfria kurser på Mellifiq Academy för att lära dig mer om hur man sänker driftkostnaderna samtidigt som man maximerar reningen av frånluften.

Nodora luktkontroll

Nodora är ett av Mellifiqs etablerade produktvarumärken, en serie internt utvecklade filtreringssystem för avancerad luftbehandling som är mycket effektivare än traditionella lösningar för alla typer av luktproblem. Nodora ADS och Nodora AirKarb är perfekta komplement till ett Ozonetech RENA Kitchen Solution för att uppnå den högeffektiva rening som behövs för att behandla stora och kraftigt förorenade flöden.

Filtreringssystemen i vår Nodora-serie är utformade för att passa de vanligaste ventilationsapplikationerna och är konstruerade som ett modulsystem för att möjliggöra skalbar och högeffektiv luktborttagning. Nodora kan lätt skalas upp baserat på luftflöde, föroreningsgrad och reningskrav.

Alla Nodora-lösningar är utformade för att rena med minimalt tryckfall för att bredda antalet tillämpningar utan att behöva byta ut befintliga fläktar eller generatorer. En kombination av Ozonetech RENA Kitchen Solutions och Nodora skapar fler möjligheter vid utformningen av ett kommersiellt kök. Luktande köksfrånluft kan behandlas så att den luktfria varma luften kan släppas ut även i känsliga områden som bostäder, köpcenter på markplan, garage under markplan och liknande.

Referensprojekt – avlägsnande av lukt

Lukt och luktproblem är komplexa och en vetenskap i sig. Att ta bort 50 % av de luktande föroreningarna i köksfrånluften är sällan representativt för 50 % avlägsnande av den upplevda lukten.

Alla luktföreningar har sin egen unika lukttröskel (nivån vid vilken den kan uppfattas) och luktintensitet. Med över 25 års erfarenhet och djupgående forskning kan vi nu leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller varje projekts egna specifikationer och krav.

Läs mer om Nodora.

Mer om billigare kanalmaterial

Det är alltid projektören som ansvarar för anläggningens design, dimensionering och funktion. Baserat på detta och i samråd med klienten och eventuellt också användaren, bör projektören välja lämpligt utförande av kanalen baserat på företagets behov. Projektören bör ta hänsyn till verksamhetens karaktär, vad som är lämpligt att utföra i lokalerna, och även vilken förändring av verksamheten som är tänkbar. Han bör också undersöka om det finns lämpliga utrymmen för fläktrum och installation av ventilation i hela byggnaden, inklusive frånluftsfunktion. Det är också lämpligt att besluten tas så att en verksamhetsändring endast kräver ett mindre ingripande i ventilationssystemet och i byggnaden.

Klassificeringen nedan visar exempel på verksamheter inom de fem materialklasser som branschen anser vara rimliga. De bör inte betraktas som slutgiltiga och fråntar inte projektören ansvar.

Klass 1A – för alla typer av matlagning. Klass 1B – med släckningssystem. Klass 2A – för uppvärmningskök etc. Klass 2B – med inbyggd rening. Klass 3 – bostäder, kontor etc.

Observera att dessa klassificeringar är specifika för Sverige och att andra länder kan ha andra regler och förordningar.

Relaterade referensprojekt.

Företaget renar köksfrånluften med ozon

Akademiska Hus minskar matos med ozon

Välkänd pubkedja valde ozon för värmeåtervinning

Stort fastighetsbolag minskar energikostnader och brandrisken

Heltäckande luktborttagning och energiåtervinning i ny central nattklubb

Fördelarna med förstklassig luktborttagning

Lukten från kolgrillen stör inte längre kontoren

Anmäl dig till Mellifiq Academy – vi delar vår kunskap

Mellifiq Academy erbjuder kurser speciellt utformade för fastighetsägare, teknikkonsulter, ventilationsentreprenörer, restaurangägare, reningsfirmor och andra som vill ha grundläggande kunskaper om ozonbehandling.

Anmäl dig till en av våra kostnadsfria kurser via Mellifiq Academy för att lära dig mer om hur man både sänker driftkostnaderna och maximerar reningen av köksfrånluften.

Läs mer om ozon här. Om du vill fördjupa din kunskap om ozonbehandling kan du anmäla dig till en av våra kostnadsfria kurser på Mellifiq Academy!

Läs mer här and sign up today!

Utvalda varumärken.