Är du intresserad?
Virus & bakterier 

Effektiv och hållbar virus- och bakteriedesinfektion

Många bakterier och virus sprids via den luft vi andas. Man skiljer då mellan luftburen smitta och droppburen smitta.

Luftburna smittämnen är små partiklar som svävar i luften och som når luftvägarna via andningsluften. Den vanligaste smittvägen via luftvägar är emellertid droppsmitta, dvs smittämnen följer med de tusentals små droppar som skapas när någon hostar och nyser.

Smittämnen kan även fastna på ytor och flyttas från yta till yta. Ju fler människor som vidrör en yta, desto större risk att smittämnen hamnar där och då även förs vidare. Ett bra exempel är från en hand till ett dörrhandtag eller vattenkran vidare till någon annans hand. Det är därför vi uppmanas att tvätta händerna ofta och noga.

Vissa smittämnen kan överleva flera dagar på de ytor där de har hamnat och kan då sprida sjukdomen vidare. På kall metall kan smittämnen överleva så länge som tre dagar.

De flesta virus, bakterier och mikroorganismer kan dödas eller inaktiveras av desinfektionsmedel. Ozon är ett av det starkaste desinfektionsmedlen som finns.

Fördelen med ozon är att det är enkelt att desinficera både luft och svåråtkomliga ytor. Ozon, som redan är i gasform vid normala förhållanden, blandas helt enkelt med luften i rummet och bryter därmed snabbt ner och inaktiverar skadliga mikroorganismer, virus och bakterier i luften och på ytor, även de som normalt är svåra att nå.

Hur effektiv (grad av avdödning eller avaktivering) och hur snabb desinfektionen är beror på den applicerade dosen. Dosen är en funktion av koncentration av ozon och exponeringstid (CT-värde). Olika typer av bakterier och virus skiljer sig åt med avseende hur tåliga det är mot desinficeringsmedel.

Med ökad ozonkoncentration följer en ökad avdödning av virus samtidigt som den nödvändiga behandlingstiden förkortas.

Gränsvärdet på åtta timmars exponering av ozon för människor på en arbetsplats är i allmänhet 0.1 ppm och regleras av lokala lagar och myndigheter. Vid ozondisinfektion överstiger koncentrationen 0.1 ppm, därför ska man inte gå in i rum som behandlas med ozon. Efteråt måste man också se till att allt överskottsozon ventileras bort, innan man går in i rummet. Det görs enklast genom att öppna fönster på vid gavel eller om det inte är möjligt, att låta ventilationen arbeta i en halvtimme.

Ozon bryts snabbt ner och inaktiverar skadliga virus och bakterier i luften och på ytor, även på ytor som normalt är svåra att nå.

Det enda kravet är att den behandlade luften/ytorna är inneslutna i ett rum. Sanering av virus och bakterier kan exempelvis användas på sjukhus och vårdinrättningar, i bussar, taxibilar, tåg, skolor, ambulanser och restauranger.

Ozonrening med ACT-3000

Hur mycket ozon som behövs och hur länge ozonproduktionen måste pågå beror på rumsvolymen och hur mycket virus och bakterier som ska brytas ner. Behandlingstiden kan variera från en timme till över 10 timmar och du kan behandla under natten när verksamheten är stängd.

Behandlingen kan upprepas så ofta det behövs. ACT-3000 är enkel att använda och driftkostnaden minimal.

ACT-3000 är utvecklad och tillverkad i Sverige av Ozonetech. Våra skräddarsydda systemlösningar för luft- och vattenrening finns över hela världen i industrier, avloppsreningsverk, jästfabriker, läkemedelsindustri, bryggerier, växthus och köpcentrum. Vi växer snabbt och har vunnit flera priser.

Enkel installation och drift

1. Ställ in ACT-3000 i rummet/lokalen, gärna högt upp
2. Stäng dörrar och fönster
3. Anslut ACT-3000 till el
4. Välj ozonproduktion 1-100 %
5. Gå ut ur rummet och stäng dörren
6. Du väljer själv hur länge behandlingen ska pågå
7. När du vill avsluta behandlingen går du in i rummet och stänger av ozongeneratorn. Öppna rummets fönster för att snabbare vädra ut eventuellt överblivet ozon. Gå sen ut ur rummet och stäng dörren för att låta resterande ozon oxideras
8. Tips: Det är smidigt att kontrollera behandlingen med hjälp av en timer