Är du intresserad?
Offshore-industrin

Pålitlig och effektiv vattenrening för offshore-industrin

Olje- och gasplattformar till havs är gigantiska konstruktioner som används för borrning och utvinning av gas och olja från källor djupt under havsbotten. Beroende på kraven och var plattformen ligger kan offshore-plattformar vara flytande eller fästa på havsbotten. Olje- och gasplattformar har också många anläggningar för bearbetning och lagring, samt boende för den operativa personalen.

Få branscher är lika krävande och farliga som offshoreindustrin. Offshoreindustrin utvecklas och tar till sig ny teknik snabbare än någonsin tidigare. Det beror på den ökande globala efterfrågan på energi, prisfallet på olja och gas, ökande konkurrens och att projektbudgeterna pressas ner hela tiden.

Plattformarna är ofta geografiskt isolerade vilket kräver att de är konstruerade och byggda för att hålla länge i tuffast möjliga miljö. Det kräver att man kontinuerligt installerar och underhåller maskiner och utrustning för att få en pålitlig drift och minimera produktionsstoppen. Båda dessa mål kan äventyras av mikrobiella utbrott, korrosion av rör och annan processutrustning, samt miljöfarliga utsläpp.

Att skapa tekniska lösningar för offshore-industrin kräver att man är noggrann med detaljer och levererar högre kvalitet jämfört med de flesta andra branscher och teknikområden. Mellifiq har över 20 års erfarenhet av att implementera pålitliga avancerade oxidationslösningar och kompletterande behandlingstekniker som bidrar till att hantera risken för plötsliga produktionsstopp. Personalens hälsa och säkerhet måste också alltid komma i första rummet.

Vårt mål är att alltid erbjuda en mer effektiv och hållbar lösning för luft- och vattenrening som hjälper dig att förbättra företagets lönsamhet och produktionskvalitet. Genom att minska din energianvändning kommer du också automatiskt sänka företagets miljöpåverkan.

Ofta förekommande utmaningar i offshoreindustrin.

Förhindra rost

Korrosion och stopp i rören uppstår i de flesta system som transporterar eller lagrar vatten. När systemets kapacitet minskar på grund av korrosion och igensättning kan det medföra kostnader på flera miljoner euro. Idag är korrosion i slutna rörsystem, t ex kylsystem, ett av de största underhållsproblemen för offshoreindustrin.

Den främsta orsaken till dessa problem är tillväxten av sulfatreducerande bakterier (SRB). SRB omvandlar sulfat till sulfit och vätesulfid. Vätesulfid orsakar svåra frätskador i rörsystemet som kräver omfattande underhåll och på sikt också kan orsaka stopp i produktionen.

Vanligtvis motverkas dessa problem med dosering av stora volymer desinfektionsmedel som hypoklorit för att förhindra tillväxt av SRB. Ozonbehandling är ett alternativ till kemikalier med följande fördelar för verksamheten. Ozon:

 • Är 10-50 gånger mer effektivt mot spridning av SRB.
 • Eliminerar hantering, transport och lagring av kemikalier på oljeplattformar. Ozon produceras på plats med syre som råvara
 • Orsakar inte ansamling av kemikalierester. Ozon bryts naturligt ner till sin naturliga komponent – syre.
 • Minskar behovet av korrosionshämmare.
 • Tack vare att miljön är fri från rester kan avluftningen minskas med minst 90 %.
 • Lågt underhållbehov. Alla Ozonetech-ozonsystem har få mekaniska delar för att hålla länge. Systemkraven är små och behovet av service och underhåll lågt.

Mer information om korrosionsskydd i kylsystem och kyltorn finns på applikationssidan för Ozonetech-lösningar. Normalt bör ett Ozonetech RENA Vivo B or C series ozonsystem passa offshoreindustrin.

Hantering av legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i vatten från många olika källor i vår miljö, men växer mest i varma temperaturer och stillastående vatten. Exempelvis i tillverkade miljöer som distributionssystem för varm- och kallvatten, vattenanläggningar, kylsystem och liknande.

Där det finns vatten och rör kommer man förr eller senare hitta legionellabakterien som orsakar legionella (legionärssjukan). Vid tillräckligt höga koncentrationer och vid inandning är legionella en dödlig sjukdom för människor om den inte behandlas snabbt med antibiotika.

Trots den ökade kunskapen om legionellabakterierna, dess ekologi, överföring och legionärssjukan, råder det fortfarande stor osäkerhet om hur man kontrollerar legionella i vattensystem. Legionellautbrott kan förekomma i kylsystem, dricksvattenförsörjning och andra buffertankar som används på oljeplattformen.

Korrekt hantering av legionella är nyckeln till att förhindra plötslig spridning av infektioner orsakade av legionellamikrober som L. pneumophelia. Legionellautbrott kan ske oväntat. Det är nödvändigt att övervaka olika bakterier för att minimera säkerhets- och hälsoriskerna för människor och miljö och förhindra produktionsstopp.

Mellifiqs ozonlösningar är mycket effektiva för att inaktivera legionella-mikrober och bör ingå i det riskhanteringsprogram som används inom offshoreindustrin. Ozon är ett medel för rengöring och desinfektion och oxiderar effektivt cellväggarna i alla mikroorganismer som bakterier, alger, sporer och protozoer.

Förebygga biofilm och avlagringar

Ett annat problem som uppstår i slutna vattensystem är uppbyggnaden av avlagringar (eng: scale) bestående av biologisk tillväxt, partiklar och mineraler. När partiklar ackumuleras bildas ytor som ökar tillväxten av mikroorganismer. Det kan minska värmeväxlarnas effektivitet och öka spridningen av infektioner.

Det här problemet har tidigare lösts med kemiska medel som klor och kelatbildande medel. Även om detta kan vara en lösning på det ursprungliga problemet, leder kemikalierna till andra problem, som att koncentrationen av kemikalier och föroreningar ökar. För att reglera detta tappas vatten ur systemet och ersätts med friskt vatten. Vattnet som tappas ur systemet kan vara svårt att göra sig av med.

Ozonetech RENA Vivo är ett nyckelfärdigt ozonsystem för rengöring och desinfektion för att förhindra både tillväxt av bakterier och användning av kemiska rengöringsmedel. Ozonrening av slutna vattensystem minskar både underhållsbehovet och den negativa effekten av avlagringar och biofilm. Ozonbehandling löser det ursprungliga problemet och minskar antalet sekundära kostnader och överväganden. Förutom att vara en kraftfull biocid som dödar virus och infektiösa bakterier, minskar ozon också avlagringarna i rörsystemen.

Rening av avloppsvatten offshore

Mellifiqs ozonteknik är ett effektivt medel för rengöring och desinfektion med överlägsna egenskaper jämfört med andra traditionella kemikalier. Ozonets oxiderande effekter kan också användas för att behandla avloppsvatten. Det minskar behovet både av utrymmeskrävande installationer och transporter av avfall för extern behandling. Offshore-industrin får på det sättet lättare att uppfylla lokala bestämmelser för avfallshantering, behandling och utsläpp.

Våra lösningar.

Pålitliga lösningar

Mellifiq levererar vattenreningsteknik och en serie fristående, kompletta desinfektionslösningar för olika behov av rengöring och desinfektion på offshore-plattformar. Ozonetech RENA CIP ™ -systemet är utformat för att effektivt desinficera vatten och processutrustning, samt bryta ner och oxidera kemiska ämnen.

Ozon är det effektivaste av alla tillgängliga desinfektionsmedel och ersätter traditionella kemikalier. Ozon har minst 20 gånger högre mikrobiell inaktiveringspotential, vilket innebär att både koncentrationen och desinfektionstiden kan minskas avsevärt. Ozon är också mycket skonsamt mot material.

Systemet producerar ozon in situ och vid behov. Tack vare en effektiv mekanism för luft-vatten-massöverföring produceras ozonerat vatten till extremt låga kostnader. Efter användning sönderdelas det återstående aktiva ozonet snabbt och naturligt till syre utan kemiska biprodukter. Det producerade ozonet kan inte lagras, vilket avsevärt minskar lagringsbehovet på offshore-plattformen.

Biologisk nedsmutsning och korrosionskontroll

Mellifiqs ozonbaserade applikationer löser problem med biofouling och korrosion i cirkulerande vattensystem tack vare ozons naturliga förmåga att brytas ner till syre.

 • Undvik avlagringar och korrosion genom att både undvika vätesulfidbildning från SBR, Sulfate-Reducing Bacteria – och eliminering av kemiska ansamlingar.
 • Ingen pH-skillnad vilket förhindrar korrosion.
 • Förebygger legionella.
 • Eliminera användningen av andra biocider och korrosionshämmare.

Tabellen nedan visar en kort jämförelse av CT-värden för olika desinfektionsmedel. Ozon oxiderar effektivt organiskt material och kan inaktivera alla typer av mikroorganismer i motsats till traditionella metoder och utan att orsaka mikrobiell resistens.

Tabell 1. CT-värden (mg/l min) för 99 % inaktivering vid 5° C (WHO och JG Jacangelo, et al.)

Kort jämförelse av CT-värden för olika desinfektionsmedel

Mikroorganism Fritt klor Förformade kloraminer Klordioxid Ozon
E. coli 0.034-0.05 95-180 0.4-0.75 0.02
Rotavirus 0.01-0.05 3810-6480 0.2-2.1 0.006-0.06
G. muris cysts 30-630 1400 7.2-18.5 1.8-2.0
L. pneumophelia 4 15 Ingen tillgänglig data 0.5

Lockheed-Martin gjorde en jämförande studie år 1995 där ett kyltorns-system på 600 ton uppgraderades med ozonbehandling och sen jämfördes med den tidigare behandlingen med klorgas, biocider och korrosionshämmare. Se tabell 2 nedan. Det visades nyligen att ozon helt avdödar, och är flera gånger effektivare än hypoklorit och formaldehyd – utan att lämna skadliga rester (Akban och Iliyasu, 2015).

Förutom sänkta driftkostnader rapporterades det att avlagringarna minskade med 90 % och bakterierna minskade tusenfaldigt.

Tabell 2. Årliga driftkostnader efter uppgraderingen till ett ozonsystem, jämfört med kemikaliebehandling på Lockheed-Martin, Ocala, Florida. (US Department of Energy, 1995).

Årliga driftskostnader efter uppgraderingen till ett ozonsystem

Artikel Kemisk behandling (USD) Ozonbehandling (USD)
Eldrift 0 2,592
Kemikalier 18,613 0
Arbetskraft 9,360 2,808
Bortforsling av överskottsvatten 45,360 4,536
Klorgas 6,120 0
Effekt 118,715 45,479
Totalt 198,168 57,415

Fördelar med Mellifiqs teknik

Rengöring och desinfektion på offshore-plattformar

Offshore-företag får många fördelar med Mellifiqs teknik:

 • Minskar avlagringar och korrosionsbildning
 • Deaktiverar sulfatreducerande (SBR) bakterier
 • Kontinuerligt förebyggande av legionellautbrott
 • Eliminera kostnaderna för inköp, hantering, transport, lagring och utsläpp av kemikalier
 • Förlänger rörsystemens livslängd i slutna system, som t ex kylsystem
 • Minskar utsläpp av blow-off-vatten i kylsystem
 • Uppfyller reglerna för utsläpp av vatten från kylsystemet
 • Garanterad tillgång till dricksvatten
 • Effektiv behandling av avloppsvatten
 • Minskar behovet att fylla på färskvatten – vilket minimerar vattenförbrukningen
 • Värmeväxlarens effektivitet kan behållas
 • Minskar energikostnaderna

 

Mellifiqs lösningar minskar driftstopp och underhållsbehov, vilket spar mycket pengar.

Rekommenderade produkter

Ozonetech RENA Vivo-serien

RENA Vivo™-systemet är utformat för att effektivt desinficera vatten och processutrustning samt avlägsna och oxidera kemiska ämnen med följande fördelar:

 • Ersätter alla desinfektionsmedel som används för behandling eller rengöring
 • Minskar energibehovet genom att ersätta kemikalier med ozonrening
 • Säkerställer vatten helt fritt från mikrober
 • Ingen hantering av kemikalier, transport och kostnader
 • Komplexa ämnen i avloppsvattnet kan behandlas på plats
 • Kemikaliefri kvalitetssäkring av matningsvatten och processvatten
Läs mer

Relaterade referensprojekt.

Mellifiq löser utmanande luktproblem i landsbygden

Svensk kommun renar sitt vatten med ozon

Mellifiqs sanitetslösning eliminerar legionella på ledande djurfodersanläggning