Är du intresserad?
Mejerier

Kemikaliefri behandling i mejeriproduktion

Mejerier har sedan länge använt kemikalier och varmvatten som standardlösning för rengöring och desinfektion. Men idag finns det en realistisk, mer kostnadseffektiv och hållbar lösning baserad på ozon och avancerad oxidationsteknik. Med ett högklassigt, effektivt och tillförlitligt Ozonetech-system kan du sänka de totala driftkostnaderna, förenkla hanteringen av rengörings- och desinfektionsprocesserna, öka produktionstiden och skapa verkligt värde för ditt företag samtidigt som du minskar din miljöpåverkan.

Av alla de unika fördelarna med en Ozonetech-ozonlösning finns det en som är extraordinär. Ozon, det huvudsakliga rengöringsmedlet, produceras på plats av den omgivande luften – en kostnadsfri och naturlig råvara. Det innebär att du slipper transporter, hantering, lagring, avfall och restprodukter som du får om du använder kemikalier och varmvatten. Ozon produceras också med extremt låg miljöpåverkan.

Installation och validering av ett Ozonetech-system är ett standardförfarande som inte påverkar dina normala processer. Tack vare att ozonkoncentrationen övervakas hela tiden håller rengöringen samma höga kvalitet hela tiden. Mellifiqs högpresterande Ozonetech RENA Vivo behöver bara en kvadratmeter golvyta.

Sammanfattningsvis: att installera ett Ozonetech-system på ditt mejeri är en enkel, kostnadseffektiv, hållbar och framtidssäker lösning.

Vanliga utmaningar för mejeribranschen.

Mejerisektorn utgör en stor del av jordbruksproduktionen i många länder. Precis som många andra varuproducenter förändras mejeribranschen stort på grund av förändringar i konsumentbeteende och produktionsteknik. Många producenter arbetar hårt för att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga, men frågan är hur det ska gå till? Det finns många utmaningar för mejeribranschen och nedan listar vi några. Klarar man dem kommer verksamhetens effektivitet öka snabbt samtidigt som det skapas verkliga och hållbara affärsvärden.

Kontamination av processutrustning

Sluten processutrustning som kommer i kontakt med färska eller processade mejerivaror, som rör, kärl och förångare, måste rengöras och desinficeras kontinuerligt för att hålla rätt nivå på hygien och arbetsmiljö. Föroreningar kan öka kostnaderna för drift och underhåll som i sin tur minskar produktionstiden.

Kostnad för kylslingor och risk för mikrobiell tillväxt

Många anläggningar för mejeriproduktion är beroende av kylslingor och kyltorn för lagring och kontroll av temperaturen på vatten som används vid produktion. Isvattenbaserade kylsystem kan utgöra en gynnsam miljö för mikrobiell tillväxt som sätter igen filter, orsakar uppbyggnad av biofilm och ökar risken för Legionella-utbrott och allmänna icke-hygieniska förhållanden – som ökar kostnaderna och minskar lönsamheten.

Ökad vattenanvändning på grund av låg vattenåtervinning

Stora mängder vatten går förlorade om kondensat från förångare eller membranpermeat inte återvinns. Detta vatten kan användas för mindre kritiska applikationer som sköljning och rengöring, istället för färskvatten. BOD-nivåerna leder ofta till mikrobiell tillväxt, som enkelt kan förhindras med ozon. Ozonbehandling innehåller inga kemikalier eller rester som kan påverka utrustningen eller miljön.

Låg kvalitet på processvattnet

För kritiska behandlingar som slutsköljning av utrustning och produktspolning mellan batcher, kommer ozonbehandling avsevärt förbättra den mikrobiella standarden i ditt mejeri. Det gör det möjligt att öka produktens hållbarhet och förbättra anläggningens upptid och den totala produktionskvaliteten. En lösning som ökar kvaliteten på processvattnet måste vara kostnadseffektiv, enkel att använda och ha lång livslängd.

Framtidssäkra, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för mejeriprocessen.

Effektiv CIP och ökad produktkvalitet

När du installerar en Ozonetech CIP-lösning kommer din verksamhet snabbt få nytta av de unika rengörings- och desinfektionsegenskaperna. Ozonets höga oxidationspotential och dess korta halveringstid skapar stort affärsvärde för all mejeriproduktion. Kostnaderna sjunker avsevärt eftersom kemikalier och värme inte behövs. Våra lösningar kortar också ner sköljcykeln, vilket ökar produktionstiden och minskar vattenförbrukningen i alla produktionslinjer. Som bonus ökar också produktkvaliteten.

Minska hantering och kostnader för kylvattenkontroll

Håll kylvattnet under kontroll med kontinuerlig vattenbehandling. Våra lösningar kan ersätta standardbiociderna (och korrosionshämmarna) som nu används på många mejerier runt om i världen för att hindra mikrobiell tillväxt i kylvattnet. Våra system eliminerar kostnaderna för inköp, hantering och förbrukning av kemikalier effektivt. Tack vare vår restproduktfria teknik kan behovet av avloppsvattenrening också minskas avsevärt vilket också bidrar till att öka anläggningens produktivitet och skapa verkligt affärsvärde.

Ökad potential för vattenåtervinning

Spara stora mängder värdefullt vatten genom att återvinna förångarkondensat och membranpermeat. Detta vatten ersätter användningen av färskvatten och kan användas för mindre kritiska applikationer som sköljning eller rengöring. BOD-nivåer leder dock ofta till mikrobiell tillväxt, vilket effektivt kan förhindras av vår teknik. Naturligtvis innebär vår behandling inga kemikalier eller restprodukter som kan påverka anläggningens hårdvara eller miljöpåverkan.

Kvalitetssäkring av processvatten

Förbättra den mikrobiella standarden i ditt mejeri genom att använda behandlat vatten, från våra system, för kritiska applikationer som slutsköljning av utrustning eller spolning av produkter mellan batcher. Åtgärderna möjliggör inte bara ökad hållbarhet utan kan också öka tiden som verksamheten är igång.

Förlänger livslängden på saltlake

För effektiv ostproduktion gäller det att behålla vatten, salt och proteiner i saltlösningen och undvika mikrobiell tillväxt. Med ett Ozonetech-system reduceras mögel, sporer och bakterier effektivt på ett innovativt och effektivt sätt. Jämfört med mer traditionella tekniker har våra behandlingslösningar också ett antal andra fördelar, som låga underhålls- och energikostnader.

Rekommenderade produkter

Ozonetech RENA Vivo-serien

Vivo-segmentet erbjuder följande förbättringar av verksamheten:

 • Ta bort alla desinfektionsmedel som används för behandling eller sanitet
 • Minska energibehovet genom att ersätta kemikalier med ozonrening
 • Säkerställ vatten helt fritt från mikrober
 • Inga inköp, transporter och hantering av kemikalier
 • Behandla komplexa föroreningar i avloppsvatten på plats
 • Kemikaliefri kvalitetssäkring av matningsvatten och processvatten
Läs mer

Rekommenderade produkter

Nodora

 • Avancerade katalys- och adsorptionssystem
 • Marknadens lägsta tryckfall
 • Modulär design
 • Jämn fördelning av luftflödet över filterbäddarna
 • Lätt att skräddarsy
 • Kassettbaserad design för enklast möjliga underhåll
Läs mer

Relaterade referensprojekt.

Svartmögelsanering på mejerianläggning