Är du intresserad?
Textilindustri

Hållbar och kostnadseffektiv luft- och vattenrening i textilindustrin

Den globala textilindustrin genomgår nu en mer utmanande tid än någonsin sedan branschens start. Strukturella, juridiska och tekniska förändringar, med stöd av den allmänna opinionen (speciellt gällande industrins miljöpåverkan), har helt förändrat förutsättningarna för att bedriva verksamhet.

Ny, mer hållbar teknik, utvecklas nu i snabb takt och förbättrar alla delar i produktionsprocessen. Metoderna och teknologierna som används för behandling av process- och avloppsvattnet är särskilt viktiga eftersom de har en enorm inverkan på både lönsamheten och miljön. Men det går att skära kostnader på ett hållbart sätt som gynnar både företag och miljö.

Textilindustrin är en av de största källorna till miljöföroreningar i världen. Den globala närvaron gör att branschens hantering av sin miljöpåverkan blir en global angelägenhet.

Mellifiq har mer än 20 års erfarenhet av att implementera avancerade oxidationslösningar och tekniker inom vattenbehandling för ett brett spektrum av industrier och kommuner och statliga organisationer. Våra innovativa lösningar, som kombinerar ozon och konventionell teknik, är idealiska för vatten- och luftrening i produktionsprocessen såväl som för behandling av utsläppsvatten.

Vårt mål är att erbjuda en mer effektiv och hållbar lösning som både ökar företagets lönsamhet och kvaliteten i produktionen. När du minskar energikostnaderna sänks också verksamhetens miljöpåverkan automatiskt.

Vanligt förekommande utmaningar vid luft- och vattenrening i textilindustrin.

Utsläpp av föroreningar

I textiltillverkning används många kemikalier, exempelvis biocider, ytaktiva medel, reduktionsmedel, fläckborttagare, olika typer av syror, vaxer, fetter, salter, bindemedel, förtjockningsmedel, etc., och det finns många tillverkningssteg. Alla dessa medel har en sak gemensamt, alla adderar sin del av skadliga föroreningar i avloppsvattnet. Från färgning, blekning, limning, värmesvetsning, mjukgörning, blästring och vätning, till de olika färgerna av garnet eller tyget, tryckning, hela vägen till avslutningsprocessen, producerar all faser höga koncentrationer av biologiskt svårnedbrytbara föreningar.

En av de största källorna till utsläpp av föroreningar härrör från tygtryckningsprocessen där en dekorativ design eller text appliceras på tygprodukter med olika screentrycksmetoder. Denna process leder både till motsträviga molekyler i produktionsavloppsvattnet och som gas med flyktigt organiskt innehåll (VOC). Ökande miljörestriktioner kräver effektiv behandling av dessa luft- och vattenströmmar för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och undvika förorenade vattenrecipienter. I många anläggningar bleks jeans och andra kläder vanligtvis för att skapa en "tvättad" look.

Alla de ovan nämnda utmaningar som textilindustrin står inför kan lösas med ozonbehandling, som är ett mycket effektivt sätt att minska driftkostnader och miljöutsläpp jämfört med traditionella tekniker.

Översikt av screentryckprocessen

 • Roller
 • Platt screentryckning
 • Roterande screentryckning

Vid användning av roller appliceras en tryckpasta på en graverad roller. Sedan pressas rollern mot textilen för att skapa trycket.

Vid roterande screentryck fördelas tryckpasta på insidan av rörformade plåtar och trycks sedan på tyget med hjälp av den rörformade plåten och ett gummiband mellan vilka textilierna befinner sig. Tryckpastan matas till de rörformade plåtarna och en dispenser fördelar pastan samtidigt som tyget matas från en rulle. Transportbandet samlar upp överskott av pasta, lösningsmedel och tvättvätska. Vid platt screentryckning pressas textilierna på en platt yta som har förberetts med tryckpasta.

För att få fram slutprodukten, ett torrt tyg med tryck, torkas tyget så att fukt och lösningsmedel ventileras ut.

Färgborttagning från textilavloppsvatten

Utsläpp av färgat avloppsvatten från textilproduktion utgör ett allvarligt globalt miljöproblem och ett verkligt folkhälsoproblem. Färgborttagning från textilavloppsvatten är en enorm utmaning för industrin. Hittills har det på marknaden varken funnits en ensam teknik eller en kombinationsteknik som effektivt kan avfärga avloppsvattnet, och som också varit ekonomiskt attraktiv och kunnat bidra till att uppfylla produktionsanläggningens miljömål.

Vattenbrist

Vattenbrist har blivit en stor fråga över hela världen, särskilt i regionen där textilproduktion sker. När efterfrågan på vatten växer måste de traditionella metoderna för rening av process- och avloppsvatten i textilindustrin ersättas med mer hållbara metoder, som exempelvis den teknik som Mellifiq erbjuder. Det är helt nödvändigt för att processvattnet och avloppsvattnet ska ha tillräckligt hög kvalitet.

Stränga miljöstandarder

De alltmer stränga miljöstandarderna och lagarna som nu införs av allt fler länder som svar på bland annat textilindustrins ökade vattenförbrukning, är också en viktig utmaning för processvatten- och avloppsvattenrening i industrin.

Våra lösningar.

Vanligt förekommande föroreningar från textilindustrin

Lösningsmedlet som används för att producera tryckpasta separeras under torkningen eller tryckningen, vilket genererar stora mängder VOC och avloppsvatten som innehåller svårbehandlade organiska ämnen. En tryckning genererar i genomsnitt upp till 1 200 kg organiskt lösningsmedel, av vilket det mesta släpps ut som VOC från torkprocessen. Upp till 80 kg lösningsmedel släpps ut i processavloppsvattnet. Amerikanska miljöstyrelsen (EPA) har gjort följande uppskattningar av potentiella utsläpp från textilindustrin. Liknande tryckmetoder används även inom mattillverkning.

Källa Andel av utsläpp (%) Roller Roterande screentryckning Platt screentryckning
Organiska lösningsmedel 100 193 23 288
Processavloppsvatten 6.2 12 1 18
VOC under tryck 3.5 7 1 10
VOC från behållare och liknande 0.3 1 0 1
Övriga gasläckage 1.5 3 0 4
Torkning 88.5 170 21 255

 

Genomsnittliga årliga utsläpp från en tryckning av 10,000 m textil med olika tekniker (kg).

Typ av kemikalier i utsläpp

Både VOC- och vattenbaserade utsläpp från tryckprocessen innehåller organiska ämnen som alkoholer, färger och aromater. Tabellen nedan visar vanliga typer av kemikalier som finns i avloppsvatten och i flyktiga organiska föreningar.

Typ Källa Återfinns i
Fritt färgmedel Organiska lösnings- och färgmedel Processavloppsvatten
Alifatiska kolväten Tryckpasta, bindningsmedel VOC och avloppsvattnet
Aromatiska aminer Organiska lösnings- och färgmedel Processavloppsvatten
Dietylenglykol och andra polyoler Stabiliseringsmedel i tryckpasta Processavloppsvatten
Ammoniak/ammonium Pigment VOC och avloppsvattnet
Metanol Bindningsmedel VOC och avloppsvattnet
Fosforsyra och estrar Lösningsmedel VOC och avloppsvattnet
Akrylat och vinylacetat Lösningsmedel VOC:er
Sulfat och sulfiter Reduktionsmedel Processavloppsvatten

 

Avloppsvatten och VOC-utsläpp från olika källor.

Mellifiqs ozonbehandling för utsläpp från screentryck

Processavloppsvatten

Mellifiq har mer än 20 års erfarenhet av att använda avancerad oxidationsteknik som ozonteknik. Ozonteknik är en bevisat effektiv metod för att behandla föreningarna, både i avloppsvattnet och de VOC med effektiv oxidation av organiska molekyler. Avloppsvatten innehåller vanligtvis höga nivåer av COD med ett förhållande COD: BOD på 4: 1 till 5: 1.

Ozon oxiderar inte bara de organiska föroreningarna, det kan också omvandla icke-biologiskt nedbrytbar COD till lätt biologiskt nedbrytbar BOD, vilket sänker förhållandet COD: BOD för efterföljande biologisk behandling. Beroende på COD- och BOD-koncentrationen kan ozon oxidera majoriteten av föreningarna vilket sänker belastningen i avloppsvattnet till acceptabla regleringsnivåer. Ett ozonsystem för textilavloppsvatten kan spara betydande driftkostnader och minska miljöbelastningen.

Typ Fotavtryck (kvm) Energibehov (MWh/år) Indikativ investeringskostnad
Biologisk behandling Up to 80-120 350-550 Mycket högt
Ozonbehandling 10-12 130-170 Medium
Fenton-processen 10-12 130-170 Hög

 

*Estimates on operational costs and footprint of different treatment technologies for textile wastewater *depends largely on load

Mellifiq har framgångsrikt renat processavloppsvatten från en stor internationell leverantör av tryckta textilier. Mellifiqs teknik reducerade COD-nivåerna i processvattnet från 700 mg/L till 100 mg/L och reducerade BOD från 150 till 50 mg/L. Det fullskaliga systemet renar nu 20 m3/hr organiskt avloppsvatten per dag för att klara de lokala föreskrifterna.

Välkommen att läsa mer om hur vi behandlar BOD och COD med ozonbaserade behandlingssystem. Läs mer om detta här!

Ozonbehandling av VOC

Att förstöra VOC-flyktiga gaser genom förbränning är en effektiv men mycket dyr metod. Ozonbehandling kan minska kostnaderna 1000-faldigt bara genom att undvika det stora energibehovet i samband med förbränning.

Jämfört med typisk behandling genom förbränning av farliga flyktiga föreningar reagerar ozon effektivt med dessa föroreningar i gasfas. Detta eliminerar de stora energibehov som följer med förbränning. För VOC-gaser kombineras vanligtvis ozon med ett aktivt kolfilter där ozonbehandlingen reducerar VOC-gaser upp till 90 % och en sekundär polering för att helt minska de flyktiga gaserna. Besök VOC-behandlingssidan för att läsa mer.

Textilblekning med ozon

I modern tillverkning av designerkläder bleks tyger som jeans med oxidation med kemikalier för att skapa ett tvättat utseende. De mycket oxidativa egenskaperna hos ozon möjliggör en hållbar blekningsmetod utan överdriven kemisk hantering eller kostnader. Dessutom lämnar ozon inga biprodukter som behöver behandlas. Gå till vår applikationssida för blekning för mer information.

Färgborttagning med ozon

Textilavloppsvatten behandlas ofta på plats med hjälp av biologiska reningsprocesser. Detta kan ge cirka 90 % minskning av inkommande COD och BOD. Återstående COD och BOD kan fortfarande utgöra stora miljöbelastningar. Vanligtvis är det inte möjligt att avlägsna missfärgningen av avloppsvattnet som härrör från den textilproduktion som beskrivs ovan. Ozon är en mycket effektiv färgborttagningsteknik som en del av det tertiära behandlingssteget. Fullständig färgborttagning kan uppnås på 5-15 minuter med ozonexponering beroende på ozonkapacitet. Samtidigt kan COD och BOD behandlas för att uppnå nära noll utsläpp från vilken textilfabrik som helst som använder ozon.

Ozonetech RENA-systemet med den överlägsna corona discharge-tekniken

När en textilfabrik skulle få ozonrening valde Mellifiq Ozonetech RENA Tellus X-serie, som är Mellifiqs skräddarsydda lösning för stora laster. Klicka här för att läsa mer om detta system.

Alla Mellifiqs lösningar skräddarsys, både design och konstruktion, där vi kombinerar ozon med lämplig förbehandling och slutpolering. Beroende på de ställda kraven designar vi våra system med upp till 100 % borttagning av både motströmsmolekyler i avloppsvattnet från produktionen och som flyktigt organiskt innehåll (VOC).

Alla RENA-system designas med stort fokus på detaljer och prestanda, särskilt låg energiförbrukning och lågt underhållsbehov.

Läkemedelsrester uppträder oftast i nano- och mikrogramsstorlek beroende på källan. De flesta av våra system bygger på ozonbehandling som bryter ner mikroföroreningar i mycket hög takt, följt av polering med kolfilter eller förlängd ozonering. Våra konstruktioner gör att kostnaden för behandlingen ligger på 0,0065 € / m3 eller lägre.

API:er kan neutraliseras i höga hastigheter, vilket möjliggör lägre totalt avtryck på miljön.

Internt designad slutpolering

Alla vattenreningslösningar som kombinerar ett RENA-system och ett slutligt poleringssteg är dimensionerade och konfigurerade för varje specifik klient och uppgift. Med introduktionen av O-GAC ™ reduceras både tid och kostnad för att byta ut det aktiva kolet.

Ozon och aktivt kol är en perfekt kombination

Lösningar med granulärt aktiverat kol (GAC) är bra alternativ till oxidationsbaserade API-system, även om det frekventa underhållet måste tas med i beräkningen. Vi har utvecklat ett unikt oxidations-GAC-system som avsevärt minskar kraven på byte av kol och backspolning. Varje GAC-enhet designas hos oss för att få den optimala kombinationen av strömförbrukning, borttagningshastighet och fotavtryck.

Rekommenderade produkter

Ozonetech RENA Tellus

Ozonetech RENA Tellus-segmentet erbjuder följande driftförbättringar:

 • Plug and play nyckelfärdigt ozonsystem för stora anläggningar
 • Flera alternativ och mycket lätt att anpassa för varje kund
 • Klarar många olika kundkrav på behandlingen
 • Hög behandlingskapacitet, upp till 1000 m3/h
 • Effektiv ozonproduktion som minskar energiförbrukningen och miljöavtrycket
 • Modulär design med hög redundans vilket ger mycket stabil prestanda över tid
 • Integrerad lösning med automatisering, sensorer, styrning och upplösning
 • Robust design för tuffa miljöer och förhållanden
 • Får plats i en container för transport över hela världen
Läs mer

Rekommenderade produkter

Water Maid

 • Trycksatta multimedia- och adsorptionssystem
 • Automatisk backspolning
 • Brett kapacitetsområde
 • Mycket effektiv polering för fullständig borttagning
Läs mer
Filtration and adsorption system used in food & beverage production

Relaterade referensprojekt.

Textiltrycksföretag följer nu alla riktlinjer för avloppsvatten

Utvalda varumärken.