Luftbehandling i storkök

Om Ozonetech

Ozonetech är ett världserkänt innovativt varumärke som tillhandahåller ett komplett utbud av högklassiga ozon- och oxidationsprodukter, lösningar och system för behandling av luft och vatten inom olika industriella och offentliga applikationer

Det mest kostnadseffektiva sättet att lösa luktproblem, minska brandrisken och reducera miljöpåverkan från storkök

Varför ozonbehandling?

Luft från storkök och restauranger, speciellt från ett kök där det steks och friteras mycket, innehåller stora mängder fett i form av matos. Matos innehåller värmeenergi, luktmolekyler, sot- och fettpartiklar. Värmen gör att fettet är flytande, i gasform eller flyter som små partiklar. Köksventilationen ska ge god arbetsmiljö genom att ventilera bort matos, värme och lukter från köket och samtidigt tillföra ny frisk luft. Helst ska ventilationssystemet säkerställa att resten av fastigheten och omgivning slipper problem med lukt från verksamheten i köket. Illustrationen nedan visar en imkanal i ett kommersiellt kök utan ozonrening.

Ventilation

De stora fettpartiklarna separeras och fångas upp av ett mekaniskt fettfilter i kökskåpan. Luften förs sen vidare i ventilationskanalen och innehåller då lukter och mindre luftburna fettpartiklar. Utan effektiv och kontinuerlig luftrening kommer dessa följa med frånluftsflödet genom imkanalen och fastna på kanalväggarna, fläkten, värmeväxlaren och värmeväxlarens förfilter. En liten del förblir luftburet och passerar ut i omgivningen som lukt.

kitchen

Lukt och säkerhet

Med tiden byggs det upp fettavlagringar i imkanalen. Fett är ett mycket energirikt bränsle och utgör därför en mycket stor och reell brandfara. Läs mer om hur du kan öka brandsäkerheten.

Lukter som släpps ut från ventilationen till omgivningen kan orsaka klagomål från boende och företag. Det kan gå så långt att myndigheter kommer med ett föreläggande om att den som är ansvarig måste vidta omedelbara åtgärder. Läs om att reducera luktproblem.

fried

Rening av frånluft

Restauranger och storkök utrustade med t.ex. fritös, grill, wok eller stekbord behöver ett pålitligt reningssystem med hög kapacitet som kontinuerligt renar luften från fett.

Genom att rena frånluften och imkanalen i storkök möjliggörs bland annat:

 • Optimerad värmeåtervining
 • Ökad brandsäkerhet
 • Minskade luktproblem
 • Möjlighet till billigare kanalmaterial
 • Lägre driftkostnad
 • Minskad miljöpåverkan
yearly costs

Lägre årskostnad

Varm renad luft är en värdefull tillgång som direkt påverkar fastighetens energiförbrukning. Som ett exempel kan nämnas att en restaurang med ett frånluftflöde på 5 000 m3/h (dvs 1380 l/s) i snitt förlorar energi värd 140 000 kronor per år. Med effektiv rening av frånluften kan upp till 82 % av energin återvinnas och stora summor sparas.

Se diagrammet till höger.

ventilation 2

Storköksventilation

God ventilation i ett restaurangkök är en förutsättning för god arbetsmiljö. Matos, värme och lukter från köket skall föras bort och ny frisk luft skall tillföras lokalen. Ventilationssystemet ska också säkerställa att fastigheten, i vilket köket befinner sig i, och dess omgivning, slipper störningar av t ex oönskade lukter som annars lätt uppstår när verksamheten är igång.

Optimal rening av frånluft i tre steg

Steg 1 – Mekaniska filter

Ett väl fungerande mekaniskt filter i kökskåpan är det första viktiga steget för rätt behandling av frånluften. Filtret ska fånga upp större fettpartiklarna ur frånluften innan den förs vidare till imkanalen. Välj det mekaniska filtret med omsorg.

Steg 2 – Ozonsystem

Frånluften som har passerat det mekaniska filtret behöver i nästa steg behandlas med en reningsteknik för att bli av med den stora mängden små fettpartiklar och luktämnen som finns kvar i luften.

Ozonetech erbjuder två reningstekniker, som båda producerar ozon, för att effektivt bryta ner de mindre fettpartiklarna till koldioxid, vatten och lite stoft som sen transporteras vidare ut genom ventilationssystemet utan att fastna på imkanalens sidor. Ozon bryter också ner majoriteten av alla luktämnen i frånluften.

Två typer av ozonsystem

Luftmatad ozongenerator

Matas med tilluft och använder syret i luften för att producera ozon. Monteras till ventilationen direkt ovanför kåpan. Passar bäst för mindre kök under 2500 m3/h (ca 700 l/s).

Högprestanda ozongenerator

Matas med torr, ren syre och monteras på väggen i närliggande utrymme, till exempel i en gång, passage eller städskrubb. Passar bäst för medelstora och större kök, food-courts m.m. med flöden över 2500 m3/h (ca 700 l/s).

Steg 3 – Slutpolering

För att kunna släppa ut frånluften i avgränsade eller luktkänsliga miljöer är det nödvändigt att ta bort resterande luktämnen ur luften. Läs mer om Nodora – vår nyutvecklade systemlösning för behandling av alla typer av luktproblem.

kitchen-ventilation

Tips

När du ska välja reningssystem för storköksventilation och imkanaler är det många saker att ta hänsyn till.

Ställ frågor till andra som installerat ett reningssystem:

 • Vad är systemets totala årliga driftkostnad?
 • Hur mycket tillsyn och underhåll behövs? Av personalen i köket? Av auktoriserad servicetekniker? Av sotare?
 • Krävs det regelbunden påfyllning av kemikalier? Måste kemikalier lagerhållas? Vad är restprodukterna? Krävs det regelbundna och frekventa byten av kostsamma delar?

Ozon och ozongeneratorer har använts sedan mitten på 1900-talet för att rena både luft och vatten världen över. Rening av köksfrånluft med ozon blev en etablerad teknik i början på 2000-talet. Genom att utnyttja ozon och oxidationsteknik kan man effektivt bryta ner fetter, lukter och andra oönskade substanser.

vents

Våra lösningar renar frånluften effektivt och kontinuerligt månad efter månad, år efter år. Systemen bygger på att ozon produceras på plats och injiceras direkt i frånluftflödet. Det är många parametrar att ta hänsyn till för att kunna utforma en välfungerande lösning, så som:

 • Luftflödet
 • Reaktionstiden*
 • Längden och tvärsnittet på imkanalen
 • Fettbelastning
 • Hur mycket ozon som behövs
 • Var ozonet injiceras
 • Hur ozonet injiceras
 • Störande externa faktorer
ftx-ozonetech

Ozongeneratorer

Principen för rening av storköksventilation med ozon är att ozon produceras i en generator som placeras utanför kanalen. Ozon förs därefter in till kanalen och då verkar aktivt i det belastade luftflödet i hela kanalens längd. Ozongeneratorer delas vanligen upp i två kategorier:

 • Luftmatade ozongeneratorer
 • Högprestanda ozongeneratorer

Båda teknikerna har sina fördelar och användningsområden, och är därför lämpliga för olika behov och luftflöden. Läs mer om hur du väljer rätt teknik. En generell fördel med ozonbaserade system är att de inte behöver någon påfyllnad av råvara som till exempel kemikalier eller bakterier. Allt som behövs är små luften, samt el. En annan stor fördel, till skillnad från t.ex. UV-lampor, är att reningsutrustningen inte är placerad i det feta luftflödet vilket minimerar behovet av tillsyn, underhåll och bytesdelar. Ozon, O3, är en kraftig oxidant men också en instabil gas vilket betyder att ozon som inte oxiderar något bryts ned av sig självt snabbt och återgår till vanligt syre, O2. Det är en stor fördel jämfört med t.ex. användning av bakterier eller andra kemikalier.

Ventilation system

Luftmatade ozongeneratorer

Luftmatade ozongeneratorer började användas i början av 2000-talet. Ozon bildas när syret i luft (21 %) passerar ett elektriskt fält (korona). Dessa generatorer ska matas med tilluft från allmänventilationen.

Luftmatade ozonaggregaten har lägre reningskapacitet och passar därför för gatukök, kaféer och mindre restauranger med låga luftflöden under 700 l/s, med bara en/få kåpa och måttlig fettbelastning. Här är det luftmatade FTX-systemet ett ekonomiskt val.

Vi rekommenderar enbart våra luftmatade FTX-system till köksapplikationer som är i enlighet med EU-standarden EN 16282, läs mer här.

Vanligtvis behöver varje kåpa en egen luftmatad ozongenerator. Kanalen mellan ozongenerator och imkanal måste vara i ozontåligt material, t ex SS316L.

FTX 2

Fördelar med Ozonetechs FTX-serie

 • Tekniskt enkelt – el- och ventilationsanslutning är allt som behövs
 • Anpassad för mindre flöden – luftmatade ozonaggregat är lämpade för små restaurange med måttlig fettbelastning
 • Syrafast
 • IP64-klassad
 • Kompakt design
 • Tyst – under 50dBA som därmed uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer för storkök
 • Underhåll – ingen putsning eller rengöring av ozonelementet. Hela modulen byts enkelt och snabbt ut till låg kostnad vid behov
 • Adjustable ozone production (4-20 mA)
 • Steglöst reglerbar ozonproduktion (4-20 mA)
RENA ventilation

Högprestanda ozongeneratorer

Restauranger och storkök utrustade med t.ex. fritös, grill, wok eller stekbord ställer höga krav på ett väl fungerande luftreningssystem. Köket ska vara både brandsäkert och effektivt ur ett renings- och kostnadsperspektiv. Hög reningskraft är nödvändig för att behandla de fetter och matos som skapas vid matlagningen. Vid högbelastade luftflöden är RENA, våra högprestanda ozonsystem, rätt val, Dessa system utvecklades för industriella krav men har sedan 2015 varit hjärtat i våra egenutvecklade lösningar för restauranger och kommersiella kök.

Ett centralt placerat högprestanda-ozonsystem distribuerar ozon med ozonbeständiga slangar eller rör till flera punkter. Det gör det praktiskt möjligt att rena hela kanallängden då ozoninjektionen alltid kan ske nära kåpan.

Med en reningskapacitet som räcker upp till 12 000 l/s och flera kåpor, blir systemet kostnadseffektivt. RENA systemen har en mycket hög prestanda tack vare att effektiv vätskekylning.

RENA KS

Fördelar med RENA Storkök

 • Hög reningskapacitet – en ozongenerator räcker upp till 12 000 l/s (~43 000 m3/h)
 • Centralt ozonsystem – en ozongenerator kan rena flera kökskåpor/kök
 • Flexibel installation- utrustningen kan installeras långt ifrån kökskåpan eller i ett annat utrymme
 • Låg LCC – ett högprestanda ozonsystem kostar mindre och har lägre livscykelkostnad (LCC) än motsvarande installation med flera luftmatade ozongeneratorer
 • Hög tillförlitlighet – tack vare vätska som kylmedium, beprövad design och höga krav från industrin
 • Lättplacerad
 • Slangdistribution av ozon – smidigt och flexibelt att nå en eller flera punkter nära kökskåpan
 • Ingen tilluft – högprestanda RENA Storkök förbrukar minimalt med luft
 • SFP-värdet oförändrat – varken tryckfall eller luftbalans påverkas i ventilationssystemet
 • Steglöst reglerbar ozonproduktion – manuellt eller 4-20 mA-styrning
 • Tyst – under 50 dBA vilket uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer för storkök
 • Läs gärna mer om RENA Storkök eller i vår broschyr.
High preformance

Vad krävs för att lyckas?

Våra egenutvecklade RENA-system skräddarsys och tillverkas av oss i Sverige. Med vår mer än 25 års erfarenhet av ozonrening har vi kartlagt de vanligaste misstagen vid projektering och installation av ozonsystem. Vi har sammanställt 20 enkla punkter att ta hänsyn till för att lyckas med din ozoninstallation.

Förutsättningen för en effektiv luftbehandling av köksfrånluften är att hela luftbehandlingskedjan är anpassad till det faktiska objektet.

Läs gärna mer i vår broschyr Rätt produkt på rätt plats för mer information om våra högprestanda ozongeneratorer (RENA Storkök) och tilluft-matade luftkylda ozongeneratorer (FTX).

Har du rätt produkt på rätt plats?

1. Syftet med luftreningenÄr syftet fettreduktion och brandsäkerhet, energiåtervinning eller luktreduktion?
2. Typ av matlagningHur belastad är frånluften och vilka fett- och matoskällor finns?
3. LuftflödetHur stort är flödet som ska renas?
4. Antal kåpor/kökBehöver mer än en kåpa/kök renas och behövs flera injektionspunkter?
5. FrånluftVar släpps frånluften ut; på taket, från fasaden eller mot en innergår/gågata?
6. ImkanalenVilken längd och dimension har imkanalen? Uppnås optimal reaktionssträcka?
7. ReningskapacitetAnvänds rätt mängd ozon för flödet och typen av matlagning?
8. VentilationsbalansenFår ozonsystemet påverka ventilationsbalansen i fastigheten?
9. InjektionspunktVar sitter injektionspunkten och renas den mest brandfarliga delen av kanalen?
10. EnergiåtervinningSka värmeenergin återvinnas och vilken typ av värmeväxlare används?
11. SFP-värdetPåverkar det planerade ozonsystemet SFP-värdet?
12. FilterBehövs kompletterande filter?
13. ReferenserHur fungerar produkten i liknande installationer?
14. MaterialvalVilket material används i aggregatet? Rostfritt eller syrafast rostfritt stål?
15. ProduktspecifikationÄr aggregaten byggvarudeklarerade och finns kalibreringscertifikat?
16. DriftkostnadenVilken är den faktiska driftskostnaden?
17. UnderhållVilken typ av underhåll krävs, hur ofta och vad är kostnaden?
18. LjudnivåHur mycket ljud genererar produkten?
19. ErfarenhetHur lång erfarenhet har leverantören och vad tycker andra kunder?
Kitchen new

Lösningar & system för storkök

Restauranger och storkök utrustade med fritös, grill, wok eller stekbord ställer extra höga krav på ett väl fungerande luftreningssystem.

Köket ska vara både brandsäkert och effektivt ur renings- och kostnadsperspektiv.

För att eliminera fett och matos i frånluften krävs mycket hög reningskraft. Vår erfarenhet visar att RENA Kitchen Solutions, våra högpresterande ozonsystem är rätt lösning för att klara uppgiften. Tidigare har dessa produkter enbart varit tillgängliga för industrin men nu kan vi erbjuda dess unika fördelar även till restauranger och kommersiella storkök.

I de fall med extra höga krav då lukterna direkt begränsar projektering eller tillstånd för att driva en verksamheten kan vår RENA-teknologi kompletteras av vår effektiva luktreduktionsmodul Nodora.

För kommersiella fastigheter och storkök finns lukter som lurar i andra utrymmen utöver köken. Våra ozongeneratorer i ACT-serien lämpas utmärkt för att behandla lukter i både soprum och fettavskiljare.

 

RKS

RENA Storkökslösningar

RENA är vår mest kraftfulla systemlösning. Den är utvecklad för storkök och restauranger med en eller flera stekytor och kåpor. Komponenterna är monterade på en rostfri plåt som placeras i anslutning till köket eller längre bort i ett annat rum.

Säkerheten är mycket hög. Ozonproduktionen stängs av direkt om något utöver det normala inträffar, eller om ventilationen inte är igång. Systemet kan fjärrövervakas och ge larm direkt till vårt servicecenter.

Rening med ozon ger många fördelar. När fettet i imkanalen minskar, ökar brandsäkerheten. Med ökad brandsäkerhet kan billigare material än rostfritt stål användas i kanalerna. Lukten reduceras avsevärt i den luft som släpps ut i omgivningen.

När fettet i imkanalerna minskar kan värmen i köksfrånluften återvinnas. Kostnaderna för uppvärmning av lokalerna sänks med upp till 80 % om energin tas tillvara.

RENA Storkökslösningar har mycket låga driftkostnader och lågt underhållsbehov. Råvaran luft är gratis. Inga kemikalier/bakterier behöver köpas in, transporteras eller hanteras. Du slipper delar inne i ventilationssystemet eller luftströmmen, mekanisk rengöring, påfyllningar, avfall och restprodukter.

Ozonrening är en effektiv och pålitlig metod att rena luft i imkanaler i storkök och restauranger. Det har tusentals fastighetsägare, kommuner, storkök och restauranger världen över upptäckt.

RENA-detajl

Tekniska specifikationer

Våra RENA-lösningar matas med torrt, rent syre och är vätskekylda. Det är en mycket effektiv och pålitlig teknik för att producera ozon. Dag efter dag, år efter år är reningskapaciteten konstant. Ozonproduktionen är dessutom steglöst inställbar och kan enkelt ändras vid behov.

Ett enda RENA-system klarar att producera tillräckligt med ozon för flera kåpor, stora luftflöden och hög fettbelastning.

RENA finns i sju modeller för olika luftflöden. Alla komponenter som ingår i ozonmodulen är fast monterade på en plåt i rostfritt stål.

Läs gärna mer i vår broschyr för mer teknisk information och om vilken modell som passar er verksamhet bäst.

Ozonproduktion

Ozonproduktion
FörgreningOzonmängden kan förgrenas till flera kåpor och kök
Kylteknik
VätskekyldTappvatten/slutet kylsystem/fastighetskyla
Ozonsystem
Storlek liggande (B x H x D)970 x 750 x 265 mm
Storlek stående (B x H x D)695 x 1100 x 265 mm
LjudnivåMindre än 50 dBA